Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen zijn onderverdeeld in categorieën

Kies een onderwerp hieronder om het antwoord op uw vraag te vinden.

  1. U heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om betalen. Bekijk voor meer informatie de betalen pagina.

  2. Als u een bezwaar indient en vraagt om uitstel van betaling, kan GBLT rente in rekening brengen. U heeft het aanslagbedrag namelijk later betaald, doordat u heeft gevraagd om uitstel van betaling. Als er meer dan €23 rente betaald moet worden, stuurt GBLT u een brief met daarin het bedrag dat u aan rente moet betalen. Dit heet een rentebeschikking. 

  3. Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van het corona-virus?

   Dan kunt bijzonder uitstel van betalen aanvragen. U krijgt dan uitstel van betalen tot 1 september 2020.

   Aanvraagformulier

   Voor persoonlijke belastingen kunt u om kwijtschelding vragen

   Als u om kwijtschelding vraagt, kijken wij of u voldoet aan de regels voor kwijtschelding. Of u kwijtschelding krijgt, hangt namelijk af van uw persoonlijke situatie.

   Blijkt dat u voldoet aan de regels voor kwijtschelding?

   Dan krijgt u een brief met het nieuwe bedrag dat u moet betalen. Dit bedrag kan lager zijn dan het eerdere aanslagbedrag of €0,00 zijn. 

   Kwijtschelding aanvragen

   Blijkt dat u niet voldoet aan de regels voor kwijtschelding? Of kunt u belastingen voor ondernemer of zzp'er niet betalen?

   Dan kunt u betalen in tien delen via automatische incasso. Hier moet u wel toestemming voor geven. Toestemming voor betalen in delen regelt u in Mijn Loket. Is automatisch betalen in delen niet mogelijk?  Vraag een betalingsregeling aan.

  4. Volgens wettelijke regels moet GBLT voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding doen. De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. Op basis van een weging van de eisen en wensen, is haar de opdracht gegund. Eén van de eisen van GBLT is dat de bank Nederlandstalig communiceert en dat de bankzaken volgens het Nederlands recht worden behandeld. De gunning aan de Deutsche Bank is juridisch correct verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de rekeningen van de waterschappen. Dit zijn rekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

  5. U kunt vanuit het buitenland betalen

   Bij betalingen uit het buitenland heeft u de IBAN en de BIC- of Swift-code nodig:

   • IBAN: NL82 DEUT 0319 8046 15
   • BIC of Swift: DEUTNL2N
  6. Het aanslagnummer is uw betalingskenmerk en vindt u terug op uw aanslagbiljet. Het incassant-ID vindt u op onze website. Wist u dat u kunt betalen zonder een betaalkenmerk of incassant-ID?

   Om betalen te regelen zonder betaalkenmerk of incassant-ID gaat u naar Mijn Loket

   Wilt u in Mijn Loket betalen in:

   • één keer? Betaal dan via iDEAL. Uw betaling krijgt dan automatisch de juiste kenmerken mee;
   • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

   U regelt het betalen van uw aanslagbedrag via Mijn gegevens.

  7. Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT een bedrag af van uw rekening in delen

   Het kan dus voorkomen dat wij twee losse bedragen van uw rekening afschrijven. Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft gekregen. Woont u samen? Dan krijgt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Eén aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

  8. Door de nieuwe privacy-wetgeving geven banken minder gegevens mee aan betalingen

   Door deze wetgeving zijn er minder mogelijkheden om een betaling te koppelen aan de juiste belastingaanslag. Wij krijgen alleen nog de naam en het bankrekeningnummer door van de bank. Maakt u zelf het aanslagbedrag over en vult u daarbij geen of een onjuist betalingskenmerk in? Dan moeten wij de bijpassende belastingaanslag vinden op basis van het rekeningnummer en uw naam. De kans is dan groot dat GBLT dan geen uniek bijpassende belastingaanslag kan vinden. Wij storten het bedrag in dit geval terug naar de rekening van herkomst.

   Wat moet u doen?

   U moet het aanslagbedrag opnieuw overmaken met het juiste kenmerk. Het juiste kenmerk vindt u op uw aanslagbiljet en is gelijk aan het aanslagnummer. Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, omdat het betaalkenmerk dan al voor u is ingevuld. U kunt via Mijn Loket betalen in delen via automatische incasso of in één keer via iDEAL.

  1. Voor de waterschappen verzorgen wij alle waterschapsbelastingen

   Het gaat om de waterschapsbelastingen: -Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor het lozen van afvalwater op riolering of oppervlaktewater; -Watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in uw waterschap; -Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor onderhoud en beheer in uw waterschap.

   Het verschilt per gemeente welke belastingen wij verzorgen

   Wij verzorgen daarnaast de WOZ-waarde voor de gemeenten die bij ons zijn aangesloten. Voor alle gemeenten verzorgen wij de onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Lees hier meer informatie over de belastingen per gemeente.

  2. Zuiveringsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap. Lees hier meer over zuiveringsheffing.

  3. Verontreinigingsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap.

  4. Deze belastingen verschillen op drie manieren

   Zo is er een verschil in wie moet betalen, waar de inkomsten naartoe gaan en de berekening van deze belastingen.

   Het verschilt wie deze belastingen moet betalen

   Zuiverings- en verontreinigingsheffing wordt betaald door gebruikers of beheerders van woonruimtes of bedrijfsruimtes. Watersysteemheffing wordt betaald door inwoners van steden en eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur. De watersysteemheffing voor inwoners noemt GBLT watersysteemheffing ingezetenen. Daarnaast is er watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur.

   Het verschilt waar de inkomsten voor deze belastingen naartoe gaan

   Met de inkomsten van zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zorgt uw waterschap ervoor dat afvalwater wordt gezuiverd. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En het op peil houden van grondwater en water in sloten en rivieren.

   Het verschilt hoe wij de te betalen belasting berekenen

   Bij zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing rekent GBLT met vervuilingseenheden. Bij watersysteemheffing rekent GBLT met een percentage van de WOZ-waarde bij gebouwen. Bij watersysteemheffing voor grond en/of natuur rekent GBLT met een vast bedrag per hectare.

  5. U ontvangt een belastingaanslag met daarop zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

   Het hangt af van uw situatie of u een belastingaanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing ontvangt. Zuiveringsheffing betaalt u als uw woning of bedrijf een aansluiting op het riool heeft. Heeft uw woning of bedrijf geen aansluiting op het riool? Dan ontvangt u een belastingaanslag verontreinigingsheffing.

  6. Onroerende-zaakbelasting is een belasting die u betaalt voor een onroerende zaak

   Onroerende zaken zijn grond en/of gebouwen zijn. Er zijn drie soorten onroerende zaakbelasting:

   • Onroerende zaakbelasting voor eigenaren van woningen;
   • Onroerende zaakbelasting voor eigenaren van niet-woningen;
   • Onroerende zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen.

   De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde

   Het verschilt per soort belasting en gemeente hoe hoog dit percentage dit is. De gemeenteraad bepaalt waar de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting aan worden besteedt.

  7. U heeft de uitnodigingsbrief nodig om digitale aangifte te regelen

   U ontvangt een brief als u digitaal aangifte moet doen. In deze uitnodiging staat het inlognummer en het wachtwoord. Het inlognummer en wachtwoord heeft u nodig om de digitale aangifte te openen. U vult het inlognummer in bij 'rolnumnmer'.

   U heeft de afrekening(en) van de waterleidingsmaatschappij nodig

   Het gaat om de afrekening(en) over het jaar waarover u digitale aangifte moet doen. U kunt terecht bij uw waterleidingmaatschappij als er afrekeningen ontbreken. De afrekening(en) geven ons een beter beeld van uw waterverbruik.

   U heeft de standen van de watermeter(s) van uw bedrijf nodig voor het jaar waar u aangifte over doet

   Wij noemen watermeters ook wel tussenmeters. Met een watermeter kunt u aflezen hoeveel water u verbruikt heeft. Door de standen van de watermeters door te geven, weten wij hoeveel water u verbruikt heeft. Heeft u de brief, afrekeningen en watermeterstanden bij de hand? Regel hier uw digitale aangifte.

  8. U betaalt watersysteemheffing als u inwoner van een stad bent

   U betaalt watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van uw waterschap. In de Waterschapswet staat dat u watersysteemheffing moet betalen als u ingezetenen bent. Ingezetenen is een ander woord voor inwoners van een stad. U bent inwoner als u in een woonruimte woont in een stad. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En grondwater en water in sloten en rivieren op peil houden.

   GBLT bepaalt watersysteemheffing per woonruimte op 1 januari van het belastingjaar

   Het maakt niet uit hoeveel mensen er in een woonruimte wonen bij watersysteemheffing ingezetenen. Wij sturen de belastingaanslag aan één persoon die op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven op de woonruimte. Wij gebruiken informatie van de gemeente om vast te stellen wie er ingeschreven staat. Wij gebruiken het ‘besluit aanwijzing belastingplichtige’ om te bepalen welke persoon de belastingaanslag ontvangt. In dit besluit staat welke regels wij volgen om te bepalen wie een belastingaanslag ontvangt.

  1. Wij vragen u de belastingaanslag aan ons terug te sturen

   Terugsturen regelt u in twee stappen:

   1. Schrijf op de envelop ‘retour afzender, ontvanger is verhuisd’. Heeft u een nieuw adres van de ontvanger? Schrijf dit adres dan ook op de envelop;
   2. Stop de envelop in de brievenbus. Een postzegel is niet nodig.
  2. Koopt u in de loop van het belastingjaar een andere woning? Dan kunt u voor uw nieuwe woning per brief een WOZ-beschikking opvragen

   U kunt de WOZ-beschikking opvragen zodra u bij het Kadaster als eigenaar geregistreerd bent. Wilt u een WOZ-beschikking aanvragen voor Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen of Bunschoten? Dan kunt u bij GBLT een WOZ-beschikking aanvragen. U vindt onze adresgegevens onderaan deze pagina. Wilt u een WOZ-beschikking voor een woning in een andere gemeente? Ga naar uw gemeente of belastingorganisatie die de WOZ verzorgt.
    

  3. U geeft de verhuizing van uw bedrijf per brief door aan GBLT

   In de brief zet u uw oude en nieuwe adres. U stuurt de brief aan postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Vergeet u niet uw verhuizing ook door te geven aan de Kamer van Koophandel?

  4. De belastingaanslag onroerendezaakbelasting (OZB) gaat uit van de situatie op 1 januari

   Heeft u na 1 januari uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd? Dan krijgt u nog een belastingaanslag OZB voor uw oude woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris de OZB bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar.
    

  5. Wij vragen u om uw verhuizing door te geven aan uw gemeente

   U hoeft niets aan ons door te geven. Wij krijgen uw verhuizing automatisch door van de gemeente. 

    

   Verhuist uw bedrijf? Dan geeft u dit wel door aan GBLT

   Het verhuizen van een bedrijf moet u aan GBLT doorgeven. Dit kan via brief of Mijn Loket. Een brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  6. Verhuizing heeft geen invloed op watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

   De persoon die op 1 januari eigenaar is van een gebouw of stuk grond, moet het hele jaarbedrag betalen. Verkoopt u uw gebouw of grond? De notaris geeft dit door aan het Kadaster. GBLT ontvangt de wijziging van het Kadaster. In de meeste gevallen verrekent de notaris de belastingaanslag met de koper(s) op de verkoopakte. Uw notaris kan u meer vertellen over het verrekenen van de belastingaanslag met de koper(s).

  7. Verhuizing heeft geen invloed op de watersysteemheffing ingezetenen

   U betaalt een vast bedrag per huishouden per 1 januari van het belastingjaar. Op uw nieuwe adres hoeft u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen meer te betalen.

  8. U verhuist naar een adres waar u geen belastingen hoeft te betalen zoals een verzorgingstehuis

   • De gebruikersbelastingen voor de woonruimte van uw vorige adres worden verminderd vanaf de datum van verhuizing.
   • U krijgt géén vermindering voor  watersysteemheffing ingezetenen.

   GBLT stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat welk bedrag u terug krijgt. Heeft u deze brief niet ontvangen? Geef uw verhuizing alsnog door aan GBLT via Mijn Loket. Of door een brief te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Noem in uw brief de datum van verhuizing en uw nieuwe woonsituatie.

  1. U krijgt een officiële brief met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat of u wel, geen of voor een deel kwijtschelding krijgt. U krijgt deze beschikking per post. Staat in de beschikking dat u geen kwijtschelding krijgt? Dan staat de afwijsreden in de beschikking. Er staat dan ook voor welke datum u de belastingaanslag moet betalen.

  2. Gemeenten en waterschappen mogen eigen regels vaststellen

   In de wet staan regels voor het berekenen of iemand kwijtschelding kan krijgen. In de wet staat ook dat gemeenten en waterschappen voor een klein deel eigen regels vast mogen stellen. Gemeenten gebruiken meestal iets ruimere regels dan waterschappen. Hierdoor kan het zijn dat u van de gemeente wel kwijtschelding krijgt en van het waterschap niet.

  3. U kunt extra informatie uploaden via Mijn Loket of sturen per post.

   U stuurt uw gegevens het snelst via Mijn Loket

   Hiervoor logt u in met uw DigiD en daarna:

   • kiest u onder Mijn aanslagen de belastingaanslag waar u kwijtschelding voor heeft aangevraagd;
   • kiest u in het scherm dat verschijnt, voor aanvullende gegevens kwijtschelding aanleveren;
   • krijgt u soms de vraag om uw contactgegevens te controleren. Na deze controle kiest u voor de knop door naar aanleveren aanvullende gegevens kwijtschelding;
   • kunt u in het scherm dat verschijnt bijlagen toevoegen via de knop bladeren. Daarnaast kunt u in het veld eronder een toelichting geven als u dat wenst;
   • verstuurt u de documenten aan GBLT door de knop Documenten uploaden te kiezen.

   De informatie kunt u per post sturen aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

   U heeft veertien dagen om de extra informatie naar GBLT te sturen

   Stuurt u de extra informatie niet binnen deze termijn?  Dan wijzen wij uw aanvraag af. 

  4. U kiest voor automatisch toetsen in de toekomst

   GBLT laat volgend jaar automatisch door het Inlichtingenbureau toetsen of u kwijtschelding krijgt. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag krijgt u een brief. In deze brief staat dat u:

   • automatisch kwijtschelding krijgt; of
   • géén automatische kwijtschelding kunt krijgen. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u uw belastingaanslag van GBLT heeft gekregen.
  5. U kunt in beroep gaan als u het oneens bent met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen een beroep sturen per brief aan het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het adres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u het oneens bent met de beslissing op kwijtschelding;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

   U krijgt binnen 13 weken een uitspraak op uw beroep.

  6. U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek

   U krijgt een ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is.

  7. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de belastingaanslag van 2020 heeft ontvangen

   Kwijtschelding vraagt u het snelst en makkelijkst aan via Mijn Loket. U logt hiervoor in met uw DigiD. In het scherm kiest u voor kwijtschelding aanvragen.

   Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden

   Het hangt onder andere af van uw inkomen, vermogen en woonlasten. U moet er ook rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

  8. Er zijn drie verschillende situaties mogelijk bij kwijtschelding

   U heeft een verzoek om kwijtschelding gedaan

   Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Heeft u toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Dan wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen. Wilt u niet dat het betalen in delen wordt stopgezet? Neem contact met ons op. 

   U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen

   U krijgt van ons een brief waarin staat dat kwijtschelding voor een deel is toegekend of is afgewezen. Als u een bedrag moet betalen, moet dit binnen tien dagen na dagtekening van de brief op de rekening van GBLT staan. Voorkom extra kosten en betaal op tijd. Het hangt van uw situatie af, hoe u betalen regelt:

   • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. U hoeft niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.*
   • U wilt betalen in delen via automatische incasso. GBLT verdeelt het te betalen bedrag over het resterend aantal maanden van het jaar.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket
   • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet het te betalen bedrag binnen tien dagen, na dagtekening van de brief, betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betalingskenmerk is dan al automatisch voor u ingevuld en wordt juist verwerkt.

   *Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een voorgaand jaar zoals 2019? U kunt alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor neemt u contact met ons op.

   U heeft kwijtschelding gekregen

   Is uw verzoek om kwijtschelding toegewezen? Dan hoeft u verder niets te doen. Heeft u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag een deel of het hele aanslagbedrag betaald? U krijgt wat u teveel heeft betaald terug.

  9. U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek

   U krijgt een brief zodra wij een beslissing hebben genomen over uw kwijtscheldingsaanvraag. In deze brief staat ook of en welk bedrag u moet betalen. Staat in de brief dat u nog een bedrag moet betalen? Dan start GBLT de automatische incasso opnieuw op. Het te betalen bedrag wordt verdeeld over het resterend aantal maanden van het jaar.

   Let op als u een bedrag in delen wilt betalen van een belastingaanslag van een voorgaand jaar zoals 2019

   Heeft u een bedrag van een voorgaand belastingjaar dat u in delen wilt betalen? Dan kunt u alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor moet u contact met ons opnemen. Bekijk onze contactgegevens onderaan deze pagina.

  10. GBLT gebruikt gegevens die u geeft bij het doen van uw kwijtscheldingsverzoek

   Wij vragen informatie over uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Deze informatie gebruikt GBLT alléén om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. 

   In sommige gevallen worden uw gegevens gestuurd aan het Inlichtingenbureau

   Het Inlichtingenbureau controleert dan of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief:

   • met (gedeeltelijke) toewijzing van kwijtschelding; of
   • waarin wij vragen om meer gegevens op te sturen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of u kwijtschelding krijgt of niet.

   Lees hier meer informatie over het Inlichtingenbureau.

  1. U hoeft geen melding van het overlijden bij GBLT te maken

   De eventuele vermindering van de belastingsoort zuiveringsheffing door het overlijden van deze persoon, verwerkt GBLT automatisch.

   Per belastingsoort staat in de wet tot wanneer deze geheven wordt

   Voor de watersysteemheffing ingezetenen geldt  het bedrag dat op 1 januari is vastgesteld, voor dat jaar verschuldigd is. Dit geldt dus ook bij het overlijden van de persoon op naam waarvan het aanslagbiljet is verstuurd.

   Voorbeeld:
   Iemand overlijdt op 3 februari; dan is voor de watersysteemheffing ingezetenen het gehele jaarbedrag dat op 1 januari van dat jaar is vastgesteld, verschuldigd. De zuiveringsheffing wordt verminderd vanaf het moment van overlijden.

   Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd, natuur

   Staat het eigendom in het Kadaster uitsluitend op naam van de overledene? Dan kan het Kadaster alleen een wijziging doorvoeren op basis van een notariële akte. Indien u beiden eigenaar bent geweest, dan kunt u een verzoek tot naamswijziging indienen via Mijn Loket. Vanaf volgend jaar wordt het aanslagbiljet op uw naam gezet.

  2. GBLT mag een automatische incasso na een overlijden niet overzetten naar een partner of medebewoner

   Dit mag niet volgens de wet op de privacy. Wij sturen een brief met een vermindering van het aanslagbiljet naar de “erven”.

   Blijft er nog een te betalen bedrag over na het overlijden?

   Staat er nog een bedrag open? Dan loopt de automatische incasso door tot het einde van het jaar. Het aantal termijnen is minimaal zes. Dat betekent dat de automatische incasso in het nieuwe jaar kan doorlopen.

   Woont er na het overlijden nog iemand in de woning?

   Wij sturen dan een nieuw aanslagbiljet naar de oudste persoon die nog in het huis woont. Deze persoon moet een automatische incasso aanvragen, als hij/zij in termijnen wil betalen. Zie onderaan de pagina voor meer informatie.

  3. U hoeft het overlijden niet aan GBLT te melden

   Overlijden van een persoon wordt automatisch via de gemeente doorgegeven aan GBLT. Indien van toepassing stuurt GBLT een brief met een vermindering.

   De meeste belastingsoorten worden verminderd na het overlijden

   Er zijn een twee belastingsoorten die niet wordt verminderd:

   • Watersysteemheffing ingezetenen. Deze heffing wordt opgelegd met de peildatum 1 januari van het jaar. Bij overlijden na 1 januari wordt het aanslagbedrag niet verminderd.
   • Eigendomsaanslagen van gemeente of waterschap. Deze belastingaanslagen worden opgelegd met peildatum 1 januari van een jaar. Deze bedragen worden na overlijden niet verminderd.

   GBLT zorgt ervoor dat de belastingaanslag wordt verminderd met het juiste bedrag

   Is het volledige bedrag al betaald? Wij betalen het teveel betaalde bedrag terug. Loopt er een automatische incasso? Dan verlagen wij het maandbedrag automatisch.

  4. Wij vragen u het openstaande bedrag te betalen

   Het overlijden van uw familielid geeft de gemeente automatisch aan ons door. Blijft er iemand achter die ingeschreven staat op hetzelfde adres bij de gemeente, dan:

   • wordt de oude belastingaanslag op naam van de overledene opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgen ‘ de erven van’ bericht van;
   • krijgt die persoon een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

   De toestemming voor betalen in delen via automatische incasso zetten wij niet over naar de achterblijvende persoon

   Er moet dus opnieuw een machtiging voor automatische incasso worden gegeven door de achterblijvende persoon. 

  1. Als u geen gebruiker meer bent, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

   Indien het aangiftebiljet foutief verzonden is, verzoeken wij u om het biljet retour afzender te sturen met daarop de reden van retour.

  2. U geeft een verhuizing van uw bedrijf door aan GBLT en de Kamer van koophandel

   Bij de Kamer van Koophandel kunt u uw verhuizing van uw bedrijf doorgeven via een webformulier. Aan GBLT kunt u een brief sturen. Of u geeft de adreswijziging van uw bedrijf door via Mijn Loket.

  3. U moet het bedrijf te laten beëindigen/uitschrijven bij de Kamer van Koophandel

   Ook moet u dit bij GBLT kenbaar maken via Mijn Loket of schriftelijk. Als het bedrijf jaarlijks een aangifte ontvangt, dient u wel aangifte te doen als u een deel van het belastingjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte. Als er in het hele belastingjaar geen gebruik meer heeft plaats gevonden, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

  4. Als het bedrijf in (een deel van) het belastingjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dient u wel aangifte te doen. Indien er in het geheel geen gebruik meer heeft plaats gevonden, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

   Inloggen digitale aangifte

  5. Indien het bedrijf in de loop van het heffingsjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dient het aangiftebiljet wel ingevuld te worden. Indien u het gehele jaar geen gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dan kunt u dit (eveneens) aangeven op het aangiftebiljet.

  6. Wanneer het bedrijf wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, dient u hiervan melding te maken bij de Kamer van Koophandel en bij GBLT via Mijn Loket of schriftelijk.

   De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor aanmelding bij de Kamer van Koophandel en bij GBLT.

  7. U kunt per persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) 48m³ aftrekken van de hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte. Dit geldt alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is, voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.

  8. De voorlopige en definitieve belastingaanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft.

  9. Voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven geldt als heffingsmaatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd. De vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.). Voor de berekening van de vervuilingswaarde wordt uitgegaan van de ingenomen hoeveelheid water in het desbetreffende belastingjaar. Dit waterverbruik wordt vermenigvuldigd met een afvalwatercoëfficiënt. De uitkomst is het aantal vervuilingseenheden. Het aanslagbedrag wordt berekend door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief per vervuilingseenheid.

    

   De belastingaanslag is gebaseerd op de hoeveelheid ingenomen water over de periode dat u gebruik van de bedrijfsruimte heeft gemaakt in een kalenderjaar. De afvalwatercoëfficiënt is voor ieder bedrijfstype verschillend en hangt af van de activiteiten in de bedrijfsruimte. Voor bedrijven met een waterverbruik tot 1.000 v.e. is de afvalwatercoëfficiënt af te leiden uit de Tabel afvalwatercoëfficiënten. Deze tabel heeft een forfaitair karakter, dit betekent dat de coëfficiënt op gemiddelden is gebaseerd en dus een globale benadering oplevert van de vervuilingswaarde van de bedrijfsruimte. Voor sterk vervuilende bedrijven wordt de afvalwatercoëfficiënt bepaald door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater.

  10. De voorlopige belastingaanslagen baseert GBLT op de laatst bekende definitieve belastingaanslag.

  11. U krijgt een aanslagbiljet wanneer u kamers verhuurt en de bewoners 1 of meerdere voorzieningen moeten delen

   Met voorzieningen bedoelen wij badkamer, toilet en kookgelegenheid. De bewoners hebben dan namelijk geen zelfstandige woonruimte. Daardoor moet GBLT de eigenaar een belastingaanslag bedrijfsruimte sturen. Bij kamerverhuur is de eigenaar en/of verhuurder namelijk verplicht om de zuiveringsheffing te betalen. ‘Bedrijfsruimte’ is de wettelijke omschrijving voor alle ruimtes die geen zelfstandige woonruimten zijn.

  12. De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte

   Deze gebruiker wordt afgeleid uit de registers van de Kamer van Koophandel en/of degene die als gebruiker geregistreerd staat bij de drinkwatermaatschappij. Indien u onterecht als gebruiker bent aangemerkt, dient u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket of een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  13. Dan kunt u bezwaar maken

   Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet doen via Mijn Loket.

  14. De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd voor het afvoeren van afvalstoffen op riolering of oppervlaktewater. De aanslag wordt berekend aan de hand van het verbruik door de gebruiker. Door uit te gaan van het verbruik door de gebruiker wordt rekening gehouden met een verbruiksperiode korter dan het belastingjaar. Dit betekent dat reeds rekening is gehouden met het feit dat u de bedrijfsruimte niet het gehele jaar in gebruik heeft gehad.

  15. De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte

   Alles wat geen woonruimte is, is een bedrijfsruimte. Indien u van mening bent toch geen bedrijfsruimte te hebben, dient u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket of een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  16. U kunt het aantal m³ navragen bij uw waterleidingbedrijf

   U moet het gebruik op te geven dat eindigt in het heffingsjaar. Voor het definitief vaststellen van de belastingaanslag 2019 is bijvoorbeeld het verbruik over de periode 2018-2019 bepalend.

  17. U kunt het aantal m³ navragen bij het waterleidingbedrijf. N.B. U dient het gebruik op te geven dat is opgenomen in het betreffende heffingsjaar.

  18. Heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van het corona-virus?

   Dan kunt bijzonder uitstel van betalen aanvragen. U krijgt dan uitstel van betalen tot 1 september 2020.

   Aanvraagformulier

   Voor persoonlijke belastingen kunt u om kwijtschelding vragen

   Kwijtschelding is niet mogelijk voor de belastingen voor ondernemers en zpp'ers. Wel kunt u om kwijtschelding vragen van persoonlijke belastingen. Lees meer over kwijtschelding

   Blijkt dat u niet voldoet aan de regels voor kwijtschelding?

   Dan kunt u betalen in tien delen via automatische incasso. Hier moet u toestemming voor geven in Mijn Loket. Is automatisch betalen in delen niet mogelijk?  Vraag een betalingsregeling aan.

    

  19. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

   Of u kunt per brief  bezwaar maken. Uw brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB te Zwolle.

  20. Heeft u twee aanslagen voor hetzelfde bedrijf met verschillende aanslagnummers over hetzelfde adres en over dezelfde periode gekregen? Dan kunt u bezwaar indienen via Mijn Loket.

   Let op: als u een woning en een bedrijf op hetzelfde adres heeft, dan ontvangt u voor zowel de woonruimte als de bedrijfsruimte een aanslag. In dat geval wordt u niet dubbel aangeslagen.

  21. U moet digitaal aangifte doen, omdat er eventueel wijzigingen in de bedrijfsvoering plaats hebben gevonden.

  22. Wilt of kunt u niet digitaal aangifte doen voor uw bedrijf?

   Dan kunt u een brief sturen met een verzoek tot het toesturen van een papieren aangifte voor bedrijven. Richt uw brief aan de afdeling Heffen. Bekijk onze adresgegevens onderaan deze pagina.

  23. U geeft de wijziging van uw bedrijf aan GBLT door via Mijn Loket of brief

   Voor Mijn Loket gebruikt u eHerkenning om in te loggen. Geeft u uw wijziging per brief door? Stuur de brief dan aan postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Vergeet u niet uw wijziging ook door te geven aan de Kamer van Koophandel?

  24. Staat het bedrijf niet in het lijstje tabel afvalwatercoëfficiënten in de toelichting op het aangiftebiljet dan valt het bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven, zoals een kantoorruimte of winkel.

  25. U moet digitaal aangifte doen als u een uitnodiging krijgt om digitaal aangifte te doen

   U moet dan binnen één maand na datum van de uitnodiging, aangifte doen. Doet u dit niet op tijd? Dan stuurt GBLT u een aanmaning tot het doen van aangifte. Wordt de aangifte na de aanmaning ook niet digitaal verwerkt of ingevuld? Dan wordt de belastingaanslag ambtshalve vastgesteld en een boete opgelegd.

   Inloggen digitale aangifte

  26. Het terugsturen van het aangiftebiljet is altijd verplicht. Er kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in de bedrijfsvoering plaats hebben gevonden.

  27. U krijgt een uitnodiging als u digitale aangifte moet doen

   Bedrijven krijgen een uitnodiging tot het doen van digitale aangifte.

   Direct digitaal aangifte doen

  28. Een bronnering of sanering is een (tijdelijke) onttrekking van grondwater

   Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen bij bouwprojecten of graafwerkzaamheden.
   U moet zuiverings- of verontreinigingsheffing betalen als u afvoert of loost vanuit een bronnering, sanering of grondwateronttrekking

   Iedereen die water afvoert op een riolering of loost op een oppervlaktewaterlichaam, betaalt zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing

   Daarom betaalt u ook zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing als u bronneringswater, saneringswater of grondwater afvoert of loost. U betaalt:

   • zuiveringsheffing als u water afvoert op een riolering;
   • verontreinigingsheffing als u water loost op een oppervlaktewaterlichaam. Voorbeelden van oppervlaktelichamen zijn een sloot, rivier of meer.

   U berekent de hoogte van uw aanslag door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief

   De hoogte van de belastingaanslag hangt af van de vervuiling van het afvalwater. Ook in grondwater- of bronneringswater zit vervuiling. Het aantal vervuilingseenheden berekent u door de hoeveelheid water dat u afvoert of loost te vermenigvuldigen met de coëfficiënt. De coëfficiënt is voor:

   • Drents Overijsselse Delta 0,0010
   • Rijn en IJssel 0,0010
   • Vechtstromen 0,0010
   • Vallei en Veluwe 0,0010
   • Zuiderzeeland 0,0016

   Deze coëfficiënt geldt alleen als u het water vanuit uw bronnering of sanering afvoert of loost in dezelfde samenstelling waarin u dit heeft opgepompt of weggepompt. Gebruikt u bijvoorbeeld grondwater in uw bedrijfsproces of huishouden? Dan mag u het aantal vervuilingseenheden niet op deze manier bepalen.

   Uw waterschap stelt de tarieven per vervuilingseenheid vast in de belastingverordening

   Op de website van GBLT vindt u een overzicht. Bekijk hier een overzicht van de tarieven voor waterschapsbelasting. De tarieven voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn binnen hetzelfde waterschap gelijk.

   Rekenvoorbeeld

   Voor een bouwproject in het gebied van waterschap Vechtstromen is in het kalenderjaar 2016 150.000 m3 grondwater weggepompt en afgevoerd op de gemeentelijke riolering.
   Stap 1: Betaal ik zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing?
   Het water is afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Hiervoor betaalt u zuiveringsheffing.
   Stap 2: Bepalen aantal vervuilingseenheden
   De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in het gebied van waterschap Vechtstromen dus moet u de hoeveelheid afgevoerd water vermenigvuldigen met coëfficiënt 0,0010. Er is 150.000 m3 afgevoerd. Het aantal vervuilingseenheden bedraagt: 150.000 m3 x 0,0010 = 150 vervuilingseenheden.
   Stap 3: Hoogte van het tarief
   Het tarief voor de zuiveringsheffing in het gebied van het waterschap Vechtstromen is voor het heffingsjaar 2016 vastgesteld op € 51,03 per vervuilingseenheid.
   Stap 4: Berekenen hoogte van de aanslag
   De hoogte van de aanslag is:
   150 vervuilingseenheden x € 51,03 = € 7.654,50

   Meer informatie over het beleid van GBLT voor bronneringen en saneringen?

   Bekijk de ‘beleidsregel berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen'. De informatie hierboven is gebaseerd op deze beleidsregel.

  29. Staat het bedrijf niet in het lijstje waterklassetabel, dan valt het bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven, zoals bijvoorbeeld een kantoorruimte.

  1. Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT in delen een bedrag af van uw bankrekening. Het kan dus voorkomen dat wij twee losse bedragen van uw rekening afschrijven:

   • Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
   • Woont u samen? Dan ontvangt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Eén aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.
  2. Uw machtiging voor automatische incasso geldt niet voor de belastingaanslagen die op naam van een medebewoner staan. Het kan namelijk voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen. 

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels

   Het kan daarom voorkomen dat op hetzelfde adres de belastingaanslag voor watersysteemheffing eigenaren op een andere naam staat dan de belastingaanslag voor zuiveringsheffing. Om alle belastingaanslagen op één adres via automatische incasso te betalen, is het nodig dat beide ontvangers een aparte machtiging tot automatische incasso afgeven.

   Niet voor alle belastingsoorten is automatische incasso mogelijk. De parkeerbelasting van de gemeente Dronten kan niet automatisch in delen worden betaald. Zie ook reglement automatische incasso en de verordening parkeerbelasting Dronten.

  3. Wij raden u altijd aan om automatisch in delen te betalen. Zo weet u zeker dat u op tijd betaalt. Mocht u toch de automatische incasso willen stopzetten, regelt u dit het snelst via Mijn Loket.

   Uw toestemming om automatisch betalen in delen zet u in vijf stappen stop via Mijn Loket

   Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw rekeningnummer:

   1. U kiest voor intrekken bij automatische incasso.
   2. U kiest de knop Door naar intrekken automatische incasso.
   3. U vinkt het hokje aan voor de zin ‘Ik zet de machtiging stop voor automatische incasso van mijn belastingen’;
   4. U kiest intrekking controleren.
   5. U controleert de intrekking. Om de intrekking definitief te maken kiest u voor Intrekking verzenden.

   Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail.

   Lukt het stopzetten van de automatische incasso niet via Mijn Loket?

   Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
   • het banrekeningnummer;
   • dat u de toestemming voor automatische incasso intrekt;
   • uw handtekening.

   Onze adresgegevens vindt u onderaan deze pagina.

   Let op: Na het intrekken van de toestemming om automatisch in delen te betalen, schrijft GBLT niet meer in delen van uw bankrekening af. Als u nog een bedrag moet betalen aan GBLT, moet u dit in één keer overmaken. Dit regelt u het snelst via iDEAL in Mijn Loket.

  4. U past het snelst uw rekeningnummer aan via Mijn Loket

   Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw rekeningnummer:

   1. U kiest voor wijzigen bij automatische incasso;
   2. U kiest de knop door naar wijzigen automatische incasso;
   3. U vult uw nieuwe rekeningnummer in;
   4. U kiest wijziging controleren;
   5. U controleert de wijziging. Om de wijziging definitief te maken kiest u voor wijziging versturen.

   U ziet een bevestiging als uw wijziging is gelukt

   Heeft u bij contactgegevens uw e-mailadres opgegeven? Dan ontvangt u een extra bevestiging per e-mail. Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer in Mijn Loket ziet staan.

   Stuurt u liever een brief om uw rekeningnummer te veranderen?

   Stuur uw brief naar GBLT. Ons adres vindt u onderaan deze pagina. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • uw subjectnummer. Dit nummer staat op uw aanslagbiljet;
   • het oude rekeningnummer;
   • het nieuwe rekeningnummer;
   • uw handtekening.
  5. Het bankrekeningnummer aanpassen voor automatische incasso gaat het snelst via Mijn Loket

   Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw bankrekeningnummer:

   1. U kiest voor wijzigen bij automatische incasso.
   2. U kiest de knop door naar wijzigen automatische incasso.
   3. U vult uw nieuwe rekeningnummer in.
   4. U kiest wijziging controleren.
   5. U controleert de wijziging. Om de wijziging definitief te maken kiest u voor wijziging versturen.

   Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Wanneer u bij contactgegevens uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een extra bevestiging per e-mail.
   Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe bankrekeningnummer in Mijn Loket ziet staan.

   Lukt het veranderen van het bankrekeningnummer niet via Mijn Loket?

   Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
   • het oude bankrekeningnummer;
   • het nieuwe bankrekeningnummer;
   • uw handtekening.

   Onze adresgegevens vindt u onderaan deze pagina.

  6. Voor alle belastingaanslagen die worden opgelegd over belastingjaren voorafgaand aan het huidige belastingjaar, geldt dat het aanslagbedrag uiterlijk op de vervaldatum moet zijn voldaan.

  7. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u uw belastingaanslag in 10 delen 

   Wilt u in meer termijnen betalen? Dan kunt u bellen met onze collega's via 088-064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur.

   Voert een extern deurwaarderskantoor het invorderingstraject uitvoert voor GBLT?

   Voor een betalingsregeling kunt u direct met hen contact opnemen.

  8. Heeft u GBLT toestemming gegeven om uw belastingaanslag automatisch in delen te betalen? Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in tien delen van uw bankrekening af. Wilt u in meer dan tien delen betalen? Dan kunt u bellen met GBLT via 088-064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur.

   Wanneer GBLT uw belastingaanslag in meer dan tien delen van uw bankrekening afschrijft, dan kan het voorkomen dat GBLT in het volgende jaar een aantal maanden twee bedragen van uw bankrekening afschrijft. Dit komt omdat u dan de belastingaanslag van het volgende jaar weer heeft ontvangen. 

   Let op: Voert een extern deurwaarderskantoor het invorderingstraject uit voor GBLT? Dan kunt u het externe deurwaarderskantoor vragen om een betalingsregeling rechtstreeks met hen contact opnemen.

  9. U krijgt een brief. In de brief geven wij aan dat betalen in delen bij uw rekening niet lukt. Het hangt af van uw situatie wat er met uw toestemming voor het betalen in delen gebeurt.

   Uw toestemming voor betalen in delen wordt gestopt in drie situaties

   Er zijn drie redenen dat de toestemming voor betalen in delen stopt:

   1. Uw rekening heeft een blokkade;
   2. U heeft de toestemming zelf ingetrokken;
   3. Uw rekeningnummer is vervallen;

   GBLT krijgt alleen van de bank door dat de afschrijving niet is gelukt. U moet de belastingaanslag in een keer betalen. Wilt u volgend keer uw belastingaanslag weer in delen gaan betalen? Dan moet u opnieuw toestemming regelen voor automatische incasso.

   Het betalen in delen stopt voor een belastingaanslag als afschrijven twee keer niet lukt

   Storneert u twee keer een afschrijving voor GBLT? Of kon GBLT twee keer het bedrag niet van uw rekening halen?  Dan moet u de belastingaanslag in een keer betalen. Voor een volgende belastingaanslag hoeft u niet te doen. Uw toestemming voor betalen in delen gaat de volgend belastingaanslag weer in.

   U moet binnen veertien dagen het hele bedrag betalen

   U kunt kiezen om het bedrag in een keer over te maken. Dit regelt u makkelijk via iDEAL in Mijn Loket. U kunt om een betalingsregeling vragen. Neem contact op met GBLT voor het regelen van een betalingsregeling. Betaalt u niet op tijd? Dan kunt u een aanmaning van ons krijgen. Een aanmaning is een herinnering dat u moet betalen. Een aanmaning kost u geld.

  10. U ontvangt deze brief in drie situaties:

   Wat moet u doen?

   U heeft 14 dagen om te betalen. Zet het subjectnummer in de omschrijving van de betaling. Betaalt u niet binnen veertien dagen? Dan vervalt de betaalafspraak. Dit betekent dat u het nog te betalen bedrag, in één keer moet betalen. Het is dan niet meer mogelijk om nog een keer een betaalafspraak te maken voor dezelfde belastingaanslag(en).

  11. Rond de 26e van de maand haalt GBLT een bedrag van uw bankrekening

   Het moment dat u uw belastingaanslag ontvangt, bepaalt het de datum van de eerste afschrijving
   Met ingang van 2020 geldt dat bijna alle belastingaanslagen in tien delen automatisch van de bankrekening worden afgeschreven wanneer u GBLT hiervoor toestemming heeft gegeven. Krijgt u uw belastingaanslag bijvoorbeeld in mei 2020, dan schrijft GBLT voor deze belastingaanslag het laatste betaaldeel af in maart 2021.

  1. De WOZ-waarde die is vastgesteld per waardepeildatum 1 januari geldt voor het daarop volgende belastingjaar

   Een verbouwing in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op deze waarde. De verbouwing zal wel van invloed zijn op de WOZ-waarde vanaf het volgende belastingjaar.

  2. De gemeente geeft verlaging van de WOZ-waarde aan GBLT door

   Zodra de nieuwe WOZ-waarde van de gemeente bij GBLT bekend is, vermindert GBLT de belastingaanslag watersysteemheffing. U krijgt van GBLT een brief van deze vermindering. Het eventueel teveel betaalde bedrag betaalt GBLT aan u terug.

  3. U heeft geen taxatierapport nodig als u het oneens bent met de WOZ-waarde

   Een taxatierapport heeft in de bezwaarfase geen toegevoegde waarde voor uw bezwaar. Wel is het van belang dat GBLT weet wat de onderhoudstoestand en het luxeniveau van de woning is. Bij de waardering maakt GBLT gebruik van een waarderingsmodel waarmee alle woningen worden getaxeerd. Geeft u aan dat de gegevens over uw woning niet kloppen? Dan zal een (onafhankelijke) taxateur een en ander beoordelen en aanpassen. De modelmatig bepaalde waarde wordt hierop daarna via het taxatiemodel aangepast.

  4. De taxateur van GBLT berekent de waarde van uw woning

   Een taxateur is een expert op het gebied van woningen. Hij gebruikt hier vastgestelde rekenmethodes voor. De manier waarop hij dat doet staat in de wet. De taxateur kan op twee manieren de grootte van uw woning of bedrijfspand meten. Hij berekent:

   • de gebruikersoppervlakte (m²); of
   • de bruto inhoud (m³)

   In speciale meetinstructies staat hoe de taxateur moet meten

   Deze meetinstructies zijn vastgesteld door De VNG, VastgoedPro, VBO Makelaar, NVM en de Waarderingskamer. Klik hiervoor de meetinstructie voor gebruikersoppervlakte en bruto-inhoud.

   Vanaf 2022 meten taxateurs de gebruikersoppervlakte (m²)

   Vanaf 2022 is het wettelijk verplicht dat taxateurs bij het vaststellen van de waarde van de woning de gebruikersoppervlakte (m²) gebruiken. Voorheen gebruikten zij de bruto inhoud (m³) van een woning in de berekening van de waarde. Om de waarde van uw woning vast te stellen moet eerst duidelijk zijn wat de taxateur moet meenemen in de berekening. Dat staat in de regels van de Wet WOZ. De grootte van uw woning is een van de zaken die een taxateur moet meenemen bij het vaststellen van de waarde.

  5. Bij de taxaties zijn de waarden via modellen bepaald waarbij de taxateurs controles hebben uitgevoerd

   De waarde is bepaald door gebruik te maken van uitgebreide vastgoedgegevens. De gemeente en GBLT hebben de beschikking over veel informatie van een pand voor de waardebepaling. Hierbij zijn de gerealiseerde verkopen, foto’s van panden en informatie uit geografische informatiesystemen een goede basis. Al deze informatie wordt vastgelegd in het taxatiesysteem, zodat een inpandige opname meestal niet nodig is.

   GBLT verzamelt en registreert dus alle marktgegevens zoals verkoopcijfers en huur- en vraagprijzen

   Deze gegevens komen vooral van het Kadaster. Daarnaast verzamelt GBLT gegevens uit publicaties van makelaars, uit vaktijdschriften, uit kranten en van internet. Deze informatie vult het GBLT aan met de gegevens van de bouwvergunning. 

   Taxaties die wel plaatsvinden, voert GBLT volgens de regels uit

   Deze regels staan in de Wet WOZ. De Waarderingskamer houdt streng toezicht dat de waardebepaling juist gebeurt.

  6. U regelt bezwaar maken bij GBLT gratis en snel via Mijn Loket

   U kunt bij GBLT bezwaar maken op de WOZ-waarde van een onroerende zaak, zoals een woning en bedrijfspand. Dit kan voor een onroerende zaak in de gemeente Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten. Wilt u bezwaar maken voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak in een andere gemeente? Ga naar de organisatie die gemeentebelastingaanslag stuurt. Dit kan uw gemeente zijn of een belastingorganisatie.

   Bezwaar maken kan via brief of Mijn Loket

   Bij bezwaar maken via Mijn Loket heeft u 15 minuten om een pagina in te vullen. Lees hier meer over bezwaar maken bij GBLT. Blijkt dat de waarde meer dan 20% afwijkt van de vastgestelde waarde? Dan bestaat het recht op een verlaging. Maakt iemand namens u bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Een machtiging is een brief met uw handtekening waarop staat dat iemand iets namens u mag doen.
   Kunt u niet in Mijn Loket? Print dan het bezwaarformulier WOZ-waarde en stuur deze aan GBLT
    

   Bezwaar op de WOZ-waarde hoeft alleen bij de organisatie die de WOZ-waarde vaststelt

   U hoeft niet apart bezwaar te maken bij iedere organisatie die de WOZ-waarde gebruikt. U hoeft bijvoorbeeld dus niet los bezwaar te maken op de WOZ-waarde bij de Belastingdienst. Andere organisaties worden geïnformeerd over de afwikkeling. Eventueel opgelegde aanslagen op basis van de onjuiste waarde worden aangepast. U krijgt daarvan automatisch bericht.

  7. Voor het controleren of de WOZ-waarde klopt kunt u het taxatieverslag bekijken in Mijn Loket 

   De WOZ-waarde is vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari. Dit is de waardepeildatum. U krijgt een idee van de juiste waarde door de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. In het taxatieverslag staan verkoopprijzen van rond de waardepeildatum verkochte vergelijkbare woningen die gebruikt zijn om de WOZ-waarde van uw woning te onderbouwen.

   Denkt u zelf een beter vergelijkbare woning te weten die rond de peildatum is verkocht?

   Dan kunt u de verkoopprijs van die woning opvragen via het Kadaster. Bij het Kadaster kunt u ook een koopsommenoverzicht krijgen tegen betaling. Hierin ziet u welke woningen zijn verkocht in uw postcodegebied.

  8. Bent u de originele beschikking kwijt? Dan kunt u de WOZ-beschikking inzien op uw aanslagbiljet in Mijn Loket.

  9. GBLT stelt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast.

  10. Bij taxaties zijn de waarden modelmatig bepaald waarbij de taxateurs controles hebben uitgevoerd

   Bij de waardebepaling voor kantoren en bedrijven wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Om de waarde van een pand te bepalen, gaat GBLT uit van de huurprijs per vierkante meter. Deze huurprijs wordt vermenigvuldigd met het bruto vloeroppervlakte van het pand en met een kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor is een factor waarmee een huurprijs wordt vertaald in een waarde.

   Er zijn specifieke factoren voor elk type kantoor of bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met zaken als leegstand, bouwwijze en onderhoud

   Dit betekent dat voor elk kantoor of bedrijf een kapitalisatiefactor is bepaald. De basis van de waarden voor de diverse kapitalisatiefactoren bepalen de taxatiedeskundigen van GBLT door het uitvoeren van een analyse van marktgegevens. Hierbij vergelijken zij huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde panden en berekenen basiswaarden. Huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor vindt u op het taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan ook adresgegevens, kadastrale aanduiding, indeling en voorzieningen.

  11. Bij de taxatie gaat GBLT uit van de:

   • "waarde in het economische verkeer". Hiervoor kijkt GBLT naar de vrije verkoopwaarde van een onroerende zaak, beoordeeld naar de marktsituatie op de waardepeildatum 1 januari van vorig jaar. Deze vrije verkoopwaarde komt tot stand na beoordeling van onder andere vergelijkbare verkoopcijfers en factoren zoals kwaliteit, onderhoud en ligging van de onroerende zaak;.
   • fictie dat de onroerende zaak op 1 januari vorig jaar leeg verkocht is en onmiddellijk in gebruik zou worden genomen. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

   Bij de taxatie is verder de toestandspeildatum van de onroerende zaak van belang

   Hierbij gaan wij uit van de toestand van de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar. Is in de periode van 1 januari vorig jaar tot 1 januari van dit jaar een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging geweest (artikel 18 van de Wet WOZ) ? Dan houdt GBLT rekening met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari van dit jaar.

  12. U hoeft geen bezwaar bij GBLT te maken over uw WOZ-waarde

   U heeft juist gehandeld door bij de gemeente in bezwaar te gaan. De gemeente geeft het aan GBLT door als uw WOZ-waarde is verminderd. GBLT vermindert daarna de belastingaanslag volgens de nieuwe WOZ-waarde. U krijgt bericht van GBLT als wij uw belastingaanslag verminderen.

   U moet de belastingaanslag binnen twee maanden betalen

   De belastingaanslag die u van ons heeft gekregen moet u voor de vervaldatum betalen. Stelt de gemeente u in het gelijk? Dan betaalt GBLT het te veel betaalde bedrag aan u terug. U krijgt van GBLT dan een beschikking waarin het verminderingsbedrag van de belastingaanslag staat.

  13. Voor de waardebepaling mag GBLT om informatie vragen bij eigenaren en/of gebruikers van te taxeren panden

   Daarnaast mag GBLT op grond van artikel 31 van de Wet WOZ gegevens opvragen bij derden. Er staat in het besluit gegevensverstrekking Wet WOZ onder welke voorwaarden dat kan.

  14. U mag de toegang niet zomaar weigeren aan een WOZ-taxateur

   Voor het uitvoeren van de Wet WOZ geldt de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit betekent dat een eigenaar, gebruiker of belanghebbende van een object verplicht moet meewerken aan de waardebepaling. Hier zijn wel regels voor. Deze regels staan in de Algemene wet op binnentreden. In deze wet is de hoofdregel dat de persoon die wenst binnen te treden:

   • zich voorafgaand aan het binnentreden legitimeert;
   • aan de bewoner meedeelt waarom hij wil binnentreden;
   • uitdrukkelijk toestemming vraagt om binnen te treden.

   Voor de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ moet GBLT beschikken over alle relevante kenmerken van de objecten binnen de gemeente. Veel gegevens zijn bekend bij GBLT. Of zijn van buitenaf waar te nemen. Om een compleet beeld te krijgen vindt er soms een inpandige opname plaats.

  15. Is uw onroerende zaak na de waardepeildatum van 1 januari gebouwd, verbouwd of nog in aanbouw of verbouw? Dan kijkt GBLT naar de toestand van uw pand op 1 januari van het volgende jaar. Datzelfde geldt als bijvoorbeeld uw pand of een deel daarvan gesloopt is. Dan houdt GBLT rekening met de gevolgen van de sloop of afbraak. U kunt dit nalezen in artikel 18 van de Wet WOZ.

   De WOZ-waarde is dus altijd gebaseerd op de waarde die het pand zou hebben gehad op de waardepeildatum 1 januari van het vorige jaar

   Op deze manier wordt iedereen gelijk behandeld, zodat iemand met een vergelijkbaar pand dezelfde belasting betaalt.

  16. De WOZ-waarde is veranderd, omdat GBLT de WOZ-waarde elk jaar opnieuw bepaalt

   Daarbij kijkt GBLT niet naar de WOZ-waarde van vorig jaar. Wel kijkt GBLT naar de:

   • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen bij u in de buurt van rond 1 januari 2019;
   • eigenschappen van uw woning en hoe uw woning eruit ziet per 1 januari 2020.

   Stijgt de verkoopprijs van vergelijkbare woningen bij u in de buurt? Dan stijgt ook uw WOZ-waarde. GBLT kijkt niet naar gemiddelde stijgingen van verkoopprijzen van huizen. Dat komt omdat die gemiddelden geen rekening houden met de eigenschappen van uw huis.

   De eigenschappen van uw huis zijn dus van belang voor de WOZ-waarde

   Zo kijken wij naar wat voor woning u heeft. Misschien zijn bij u in de buurt vrijstaande woningen duurder geworden en rijtjeshuizen niet.
   Of andersom. Daarnaast kijken we naar de grootte van uw woning, het onderhoud en de buurt waar uw woning staat. Bouwt, verbouwt of renoveert u uw woning bijvoorbeeld? Dan heeft dit invloed op het bepalen van de WOZ-waarde. Net als het kopen van een extra stuk grond bij uw huis.

   Bent u benieuwd naar hoe wij de WOZ-waarde in uw situatie hebben bepaald?

   Bekijk het taxatieverslag onder Mijn documenten in Mijn Loket. In dit taxatieverslag vindt u de vergelijkbare woningen die wij hebben gebruikt om de WOZ-waarde mee te bepalen.

  17. De maximale huurprijs van zelfstandige en sociale huurwoningen, is van invloed op de WOZ-waarde

   Daarom staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet voor de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten.

   U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde

   Bent u huurder van een zelfstandige, sociale woning? Dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Voor het bezwaar moet u aangeven of u een zelfstandige of sociale huurwoning heeft. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien of u een zelfstandige huurwoning heeft

   U kunt het taxatieverslag over de WOZ-waarde inzien via Mijn Loket

   U kunt het taxatieverslag van uw woning inzien via Mijn Loket. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD. .

   Er zijn meerdere factoren van invloed op de maximale huurprijs van uw huurwoning

   De WOZ-waarde van de gehuurde woning is slechts een van de factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. U kunt op de website van de Huurcommissie de maximale huurprijs van uw woning berekenen. Op deze manier kunt u zien wat een verlaging van de WOZ-waarde betekent voor de maximale huurprijs. Wilt u bezwaar maken tegen een te hoge huurprijs? Dan gaat u hiervoor naar de verhuurder of de Huurcommissie.

  18. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde bij de inkomstenbelasting voor het eigenwoningforfait, de erfbelasting en de  "vermogensrendementsheffing" voor woningen die "niet tot hoofdverblijf dienen". Kijk ook op de website van de Belastingdienst voor informatie.

  19. GBLT hanteert de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB)

   Alleen de eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen zoals bedrijven worden nog in de OZB betrokken. De OZB wordt van alle onroerende zaken geheven. Behalve op al dan niet verplichte vrijstellingen. Er zijn twee soorten vrijstellingen:

   1. De objecten die in het kader van de Gemeentewet zijn vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare wegen en bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, zoals weiland of landbouwgrond. Voor deze objecten hoeft GBLT geen WOZ-waarde te bepalen, omdat deze ook zijn vrijgesteld in de Wet WOZ.
   2. De objecten die in de gemeentelijke belastingverordening zijn vrijgesteld. Deze objecten moeten wel getaxeerd worden, omdat de waarde van belang is bij de berekening van de zogenaamde belastingcapaciteit van de gemeente en de heffing van het Waterschap.

   GBLT gebruikt de WOZ-waarde ook voor de watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken.

  20. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken

   De WOZ-waarde gebruiken wij om de onroerende-zaakbelasting te bepalen. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het opleggen van sommige waterschapsbelastingen. In Mijn Loket kunt u de WOZ-waarde van uw woning bekijken. Lees hier meer over de WOZ-waarde van uw woning.

  21. Heeft u een niet-woning met een woongedeelte met een waarde van minder dan 70 procent van de totale waarde van de onroerende zaak? Dan is er voor de onroerende zaakbelastingen sprake van een niet-woning. Dit is bijvoorbeeld zo voor boerderijen en winkels. Voor deze onroerende zaken moet u dus de belasting voor niet-woningen betalen. Er is bij wet bepaald dat u geen gebruikersbelasting hoeft te betalen voor het woongedeelte van deze onroerende zaken.

  22. Van niet-woningen bepaalt GBLT de waarde op de vervangingswaarde als deze hoger is dan de waarde in het economische verkeer

   Dit gebeurt voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties op de markt plaatsvinden. GBLT bepaalt de vervangingswaarde door de waarde van de grond op te tellen bij de waarde van de opstal. Voor de waarde van de grond gebruikt GBLT een vergelijkingsmethode waarbij rekening wordt gehouden met de bestemming van de onroerende zaak. De waarde van de opstal wordt gesteld op de herbouwwaarde, gecorrigeerd met een factor wegens technische veroudering, wegens functionele veroudering of voor ondoelmatigheid.

  23. De Waarderingskamer houdt toezicht op een juiste uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

   De Waarderingskamer zorgt onder andere voor waarborging van de uniformiteit van taxaties. Hiervoor moet GBLT kwaliteitsanalyses en voortgangsrapportages sturen aan de Waarderingskamer. Ook voert de Waarderingskamer jaarlijks controles uit. Kijk hier voor meer informatie over de Waarderingskamer.
    

  24. Een onroerende zaak bestaat uit de grond en wat daarop is gebouwd

   Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoren en kerken. Zaken die eenvoudig verplaatst kunnen worden zijn geen onroerende zaken, zoals boten. Het verschil is van belang voor de heffing van bijvoorbeeld de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen.
    

  25. Een WOZ-beschikking is een officieel document waar de vastgestelde waarde van een onroerende zaak op staat

   U krijgt aan het begin van ieder belastingjaar een nieuwe beschikking. De WOZ-waarde staat op de belastingaanslag die u krijgt. In de beschikking staat:

   • over welke onroerende zaak de beschikking gaat;
   • de eigenaar/gebruiker van de onroerende zaak;
   • welke waarde is vastgesteld;
   • de waardepeildatum.

   De WOZ-beschikking krijgt u samen met de gemeentebelastingen. Op deze manier ziet u meteen welke gevolgen de WOZ-waarde heeft voor de onroerendezaakbelastingen.
    

  26. Een waardepeildatum is de datum naar welk moment uw onroerende zaak is gewaardeerd

   Als waardepeildatum voor het belastingjaar geldt 1 januari van het voorgaande belastingjaar.

   Toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum tenzij uw woning is veranderd

   De waarde van een onroerende zaak dient in het kader van de Wet WOZ te worden bepaald naar de:

   • waarde die de onroerende zaak op de waardepeildatum had;

   • situatie waarin de onroerende zaak zich op die datum bevond.

   Dit is slechts anders wanneer zich er tussen de waardepeildatum en het begin van het heffingstijdvak wijzigingen hebben voorgedaan. Wijzigingen zoals bouw, verbouw, wijziging van bestemming, verbetering en afbraak. In die situatie wordt als toestandsdatum het begin van het heffingstijdvak gehanteerd. Dit kunt u ook nalezen in artikel 18, lid 3 van de Wet WOZ. In beginsel is de (fysieke) toestandsdatum dus gelijk aan de waardepeildatum. Tenzij de hierboven genoemde wijzigingen zich in de tussenliggende periode hebben voorgedaan.

  27. In de beschikking staat:

   •  over welke onroerende zaak de beschikking gaat;
   • de belanghebbende (eigenaar/gebruiker) van de onroerende zaak;
   • welke waarde is vastgesteld;
   • de waardepeildatum;.

   De WOZ-beschikking krijgt u samen met de gemeentebelastingen. Op deze manier ziet u meteen welke gevolgen de WOZ-waarde heeft voor de onroerendezaakbelastingen.

  28. In het taxatieverslag van een onroerende zaak staat:

   • aanduiding van de onroerende zaak;
   • kadastrale gegevens;
   • kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. Zoals soort onroerende zaak, de grootte hiervan en het bouwjaar.

   Het taxatieverslag geeft inzicht in de aansluiting op de markt

   Dit gebeurt bij:

   • woningen door vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen;
   • niet-woningen door het weergeven van de opbouw van de taxatie. De opbouw van de taxatie kan zijn huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren. Voorbeelden van niet-woningen zijn bedrijven, kantoren, kerken en scholen.

   Bekijk uw taxatieverslag via Mijn Loket of de Berichtenbox van MijnOverheid
   Direct inloggen in Mijn Loket

    

  29. Vastgoedgegevens zijn onder andere de gegevens over de inhoud van de woning, de oppervlakte van het bedrijf, het bouwjaar, de grondoppervlakte

   Ook overige gegevens, zoals de garage en de berging, vallen hieronder.

  30. Elke belanghebbende krijgt van GBLT een WOZ-beschikking

   GBLT ziet elke eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak als belanghebbende. Een belanghebbende krijgt van GBLT een beschikking als zij op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker zijn. Uitzondering zijn de gebruikers van woningen. Reden hiervoor is dat de onroerende-zaakbelasting voor gebruik van woningen sinds 2006 is afgeschaft.

   Een belanghebbende voor het eigendom is degene die het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

   Gaat het in uw situatie om een beperkt recht zoals vruchtgebruik of erfpacht? Dan wordt u als belanghebbende gezien. Heeft een onroerende zaak een juridische en een economische eigenaar? Dan krijgt de juridische eigenaar de beschikking. 

   Voor het bepalen van de eigenaar gaat GBLT uit van de gegevens in het Kadaster

   GBLT wijkt alleen af van deze gegevens als u kunt bewijzen dat dit anders moet zijn. Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking staan. Zijn er meerdere eigenaren of gebruikers? Dan mag GBLT één van hen aanwijzen als belanghebbende.

  31. Iedereen die een WOZ-beschikking heeft gekregen, kan het taxatieverslag van zijn eigen pand inzien via Mijn Loket

   GBLT verstrekt het taxatieverslag van uw pand niet aan derden. Wel kan een belanghebbende de WOZ-waarde van een bepaalde onroerende zaak opvragen. Hij kan deze waarde alleen opvragen als hij een 'gerechtvaardigd belang' kan aantonen. Het gerechtvaardigd belang geldt niet voor elk willekeurig object. Maar slechts voor maximaal zes vergelijkbare objecten.
    

  1. Gaat het om een bezwaar over waterschapsbelasting?

   U kunt het best eerst bellen met 088-064 55 55. U kunt dan vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Krijgt u geen antwoord dat u tevreden stelt? Dan kunt u gebruik maken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen. U stelt GBLT dan in gebreke omdat u geen besluit op uw bezwaar heeft gekregen. In dat geval moet GBLT binnen veertien dagen het besluit nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt:

   • de eerste veertien dagen € 23,00 per dag;
   • de daarop volgende veertien dagen € 35,00 per dag; en
   • daarna € 45,00 per dag voor de derde periode van veertien dagen.

   Het maximum bedrag is totaal € 1.442,00.

   Let op GBLT kan in twee gevallen de afhandelingstermijn opschorten

   Opschorten betekent stopzetten. Wij kunnen de afhandeltermijn stopzetten als GBLT:

   • u om extra informatie heeft moeten vragen.
   • u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen

   Zijn er goede redenen om het bezwaar aan te houden? Bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen? Dan vraagt GBLT u daarmee in te stemmen. In dat geval wordt de termijn ook gestopt.

   Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet wij in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   Wij moeten het bezwaar afhandelen in hetzelfde jaar dat u een bezwaar heeft ingediend. Stuurt u uw bezwaar op de WOZ-waarden in de laatste zes weken van het jaar? Dan geldt deze regel niet.

  2. U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met GBLT via Mijn Loket

   U maakt bezwaar op belastingaanslagen en beschikkingen waar u het mee oneens bent. Bij GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket voor:

   • de belastingaanslag;
   • de kosten van de aanmaning;
   • de kosten van het dwangbevel;
   • de rentebeschikking;
   • de WOZ-waarde voor de gemeenten Dronten, Nijkerk, Leusden, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen.

   U regelt het indienen van een bezwaar het snelst via Mijn Loket

   Heeft u geen toegang tot Mijn Loket? U kunt ook een brief sturen met:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • de datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag of de beschikking waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

   .

   Bent u niet tevreden over de manier waarop GBLT u heeft behandeld?

   Dan kunt u een klacht melden. Lees hier meer over klacht melden
    

  3. Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet GBLT in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   GBLT moet het bezwaar voor de WOZ-waarde afhandelen in hetzelfde jaar als dat u het bezwaar heeft ingediend. Uitzondering is als u het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar instuurt. Dan geldt de regel niet dat het bezwaar in hetzelfde jaar moet worden afgehandeld.

  4. U moet binnen zes weken een bezwaar indienen

   GBLT gebruikt de datum op het aanslagbiljet als start. Stuurt u uw bezwaar zes weken of later na de datum op het aanslagbiljet? Dan gelden twee voorwaarden:

   • GBLT past alleen de WOZ-waarde aan, als deze meer dan 20% te hoog is. Daarbij geldt een minimum bedrag van € 5.000,-.
   • Bezwaren die na vijf jaar ingediend worden, neemt GBLT niet meer in behandeling.

   Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Art.2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ.

   Hieronder vindt u twee voorbeelden als u na zes weken bezwaar indient

   U bent het hier niet mee eens en u dient na de termijn van zes weken een bezwaar in.

   Voorbeeld 1
   Stel de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 150.000,-. Dan mag GBLT de WOZ-waarde alleen aanpassen als deze € 120.000,- of lager is. Het bedrag van € 120.000,- is namelijk 20% lager dan de € 150.000,-. Het verschil in bedrag (€ 150.000,- min € 120.000,-) is € 30.000,- en daarmee hoger dan € 5.000,- (het minimumbedrag).

   Voorbeeld 2
   Stel u heeft een garagebox van € 15.000,- . Na uw bezwaar stelt GBLT de waarde vast op € 11.000,-. Dan past GBLT de WOZ-waarde niet aan, omdat het verschil € 4.000,- is. Dit bedrag is minder dan het minimum bedrag van € 5.000,-

  5. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   U stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de kosten van de aanmaning of dwangbevel waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
     

   U krijgt geen uitstel van betaling voor uw belastingaanslag bij een bezwaar tegen de kosten

   U moet de belastingaanslag wel betalen. U kunt in één keer of in delen betalen. Bekijk hier meer informatie over betalen

  6. U moet de belastingaanslag betalen als u bezwaar maakt

   U dient een bezwaarschrift in. Dan moet u betalen voor de vervaldatum die op de belastingaanslag staat.

   Wilt u wel uitstel van betaling?

   Geef aan dat u uitstel van betalen wenst bij het bezwaar maken. GBLT geeft alleen uitstel van betaling op het bedrag waar u bezwaar op maakt. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen de aanmaningskosten en vraagt u om uitstel van betaling? Dan krijgt u alleen uitstel van betalen voor de aanmaningskosten.

  7. Wij raden u aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken

   U kunt tot 5 jaar na de datum op de belastingaanslag of beschikking bezwaar maken. 

   Krijgt GBLT uw bezwaar binnen zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking?

   Dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van GBLT. Daarna heeft u deze mogelijkheid niet.

   Stuurt u uw bezwaar zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking of later?

   Dan verklaart GBLT uw bezwaar niet ontvankelijk. Dit betekent dat u te laat bent met uw bezwaar. Wel nemen wij uw bezwaar wel ‘ambsthalve’ in behandeling.
   Een medewerker kijkt dan of de belastingaanslag of beschikking waar u bezwaar op maakte juist is. Blijkt dat de belastingaanslag of beschikking onjuist was? Dan is het mogelijk dat u geld van GBLT terugkrijgt.

   Regel bezwaar maken direct via Mijn Loket

   Maakt u bezwaar via GBLT? Dan krijgt GBLT uw bezwaar direct nadat u een bevestiging krijgt in Mijn Loket. U krijgt altijd een reactie op uw bezwaar via brief. Deze brief vindt u ook terug in Mijn Loket. U kunt uw bezwaar ook per brief sturen. Lees hier welke informatie in een bezwaar hoort .

  8. Wij raden u aan om bezwaar te maken

   Het is uw eigen keus of u wel of geen bezwaarschrift indient. Maar waarom zou u geen bezwaar maken? Voor uw rechtszekerheid is dit namelijk beter. Bent u het niet eens met de beslissing van GBLT op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Deze mogelijkheid heeft u anders niet. Het is daarvoor wel belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn. De wettelijke termijn is zes weken na de datum op het aanslagbiljet. Ga voor het indienen van een bezwaar naar Mijn Loket .

  9. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   1. U print het bezwaarformulier WOZ-waarde uit, vult deze in en stuurt deze aan GBLT. Download het bezwaarformulier WOZ-waarde.
   2. Of u stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:
   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.
  1. Neem contact op met Cannock Chase uit Druten
   U bereikt Cannock Chase op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 088-116 82 22. Of per e-mail op aipost@ccc.nl. Het is niet meer mogelijk om een betalingsregeling bij GBLT aan te vragen

  2. U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt
   U bent niet op tijd met betalen wanneer u uw belastingaanslag niet of na de laatste vervaldag volledig heeft betaald. De datum van de vervaldag en de dagtekening van de belastingaanslag staan op het aanslagbiljet.

   U moet een aanmaning binnen veertien dagen na dagtekening van de aanmaning hebben betaald
   Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van de aanmaning? Uw betaling moet dan wel voor de dagtekening van de aanmaning op de bankrekening van GBLT staan. Dan vervallen de aanmaningskosten en kunt u de aanmaning als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat, dit is gelijk aan het aanslagnummer. 

   Aan de aanmaning zijn kosten verbonden
   De aanmaningskosten hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag. Bij een openstaand bedrag:

   • tot € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 7,00.
   • boven € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 17,00.

   Betaalt u niet óf niet binnen veertien dagen? Dan ontvangt u een dwangbevel waar ook extra kosten aan zijn verbonden.

  3. U ontvangt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt
   U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning heeft betaald.

   U moet een dwangbevel binnen twee dagen na de datum op de brief hebben betaald
   Heeft GBLT uw betaling ontvangen vóór de dagtekening van het dwangbevel? De betaling moet dan voor de dagtekening van het dwangbevel op de bankrekening van GBLT staan. Dan vervallen de dwangbevelkosten en kunt u het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Gebruik bij het betalen het kenmerk dat op uw aanslagbiljet staat, dit is gelijk aan het aanslagnummer.

   Als u niet betaalt, betekent dit extra kosten voor u en een bezoek door een deurwaarder
   Het dwangbevel ontvangt u per post. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 43,00. Betaalt u niet? Dan wordt het dwangbevel opnieuw betekend en dat noemen wij een hernieuwd bevel tot betaling. Dit gebeurt nu niet meer per post, maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn €17,00

   Als u het niet eens bent met het dwangbevel kunt u bezwaar maken
   Dit moet u doen binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het dwangbevel. Wilt u tijdens de behandeling van uw bezwaar uitstel van betaling? Dan moet u dit aangeven als u bezwaar maakt. Anders moet het nog openstaande bedrag binnen twee dagen betaald zijn.

   Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, denken wij graag met u mee
   Zo komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding of een betalingsregeling. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat GBLT kwijtschelding geeft of een betalingsregeling afspreekt.

   Regel uw belastingzaken zelf via Mijn Loket

   De voordelen van Mijn Loket:

   • U vindt een overzicht van de aanslagen op uw naam en welk bedrag er nog open staat.
   • U kun betalen. Regel betalen via iDEAL. Of geef uw toestemming en betaal automatisch in delen via automatische incasso.
   • U kunt bezwaar indienen.
   • U kunt kwijtschelding aanvragen.

   Meer weten? Ga naar Mijn Loket en log in met uw DigiD.

  4. Er zijn wetten en regels die het mogelijk maken om betaling af te dwingen
   GBLT mag een invorderingstraject opstarten om betaling af te dwingen. Voor het invorderingstraject gelden bevoegdheden en rechten die zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990. Als u zich niet houdt aan de gestelde betalingstermijn dan start GBLT het invorderingstraject op. Bij het invorderingstraject worden onder andere kosten in rekening gebracht om u tot betaling te dwingen. Het invorderingstraject start met een aanmaning.

  5. Als u de belastingaanslag op de vervaldatum niet (of niet volledig) heeft betaald, dan stuurt GBLT een aanmaning. Aan aanmaningen, dwangbevelen en beslagleggingen zijn kosten verbonden. Deze worden in rekening gebracht om administratieve kosten te dekken. De kosten vinden hun wettelijke basis in de Kostenwet invordering Rijksbelastingen die ook voor waterschappen van toepassing is verklaard. Lees meer informatie over betalen en invorderingskosten.

  6. Als u later betaalt, dan kan het zijn dat u invorderingsrente moet betalen.

   U ontvangt dan een brief met een bedrag dat u moet betalen. Deze brief heet een rentebeschikking. GBLT stuurt u een rentebeschikking als u meer dan € 23,00 rente moet betalen.

   U betaalt rente over iedere dag dat u te laat betaalde

   Wij noemen de rente over het bedrag dat u te laat betaalde invorderingsrente. Pas nadat u betaald heeft weet GBLT over hoeveel dagen rente moet worden berekend. Daarom ontvangt u achteraf een brief waarin staat dat u rente moet betalen.

   Als u het oneens bent met de rentebeschikking kunt u bezwaar maken. Lees meer informatie op onze bezwaar maken pagina.

    

  7. Beslag leggen op uw spullen

   De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw inboedel, het zogenaamde beslag op roerende zaken. Hij legt dit beslag als u de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

   Beslag leggen op de bankrekening

   De belastingdeurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op uw bankrekening als u de kosten van een hernieuwd bevel, dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Dit is een zogenaamd beslag onder derden. U heeft dan geen beschikking meer over de tegoeden die op uw bankrekening staan. Het beslag wordt pas opgeheven wanneer de bank het in te vorderen bedrag aan GBLT heeft overgemaakt. De kosten die de bank hiervoor in rekening brengt, zijn voor u als bankrekeninghouder

   Beslag leggen op de woning

   De deurwaarder kan namens GBLT beslag leggen op onroerende zaken (bijvoorbeeld op uw woning). Hij legt dit beslag als u de kosten van een hernieuwd bevel, de dwangbevelkosten, de aanmaningskosten en/of het openstaande aanslagbedrag niet binnen twee dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt.

   Beslag leggen op uw inkomen

   De ambtenaar belast met de invordering van GBLT kan een vordering indienen bij uw werkgever of uitkerende instantie op uw loon of uitkering als u de dwangbevelkosten, aanmaningskosten en/of het aanslagbedrag niet binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel betaalt. Door het indienen van een vordering op loon of uitkering wordt uw werkgever of uitkerende instantie verplicht geld in het houden op uw loon of uitkering. U zult hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het beslag wordt opgeheven als de werkgever of uitkerende instantie aan zijn verplichting heeft voldaan. Bij het leggen van beslag op loon of uitkering bent u geen extra kosten verschuldigd.

  8. U ontvangt een dwangbevel als u het openstaande aanslagbedrag en/of de aanmaningskosten niet binnen twee weken na dagtekening van de aanmaning heeft betaald. Het dwangbevel wordt u per post toegestuurd. Kosten van dit dwangbevel zijn minimaal € 43,00. Als u niet betaalt, wordt het dwangbevel opnieuw betekend (hernieuwd bevel). Nu niet meer per post maar door de belastingdeurwaarder. Ook hier zijn weer extra kosten aan verbonden. Binnen twee dagen na betekeningsdatum moet het dwangbevel zijn betaald (kosten en het aanslagbedrag).
   Lees meer informatie over dwangbevel.

  9. Een door u ontvangen dwangbevel is rechtsgeldig nadat het dwangbevel door de deurwaarder aan u is betekend. Dit kan per post of als de deurwaarder in persoon op uw adres een dwangbevel overhandigt of achterlaat.

   Wanner u niet betaalt na het betekenen van het hernieuwd bevel door de belastingdeurwaarder, dan kan de belastingdeurwaarder onmiddellijk overgaan tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Dit betekent dat de  belastingdeurwaarder beslag kan leggen op persoonlijke bezittingen, uw loon/uitkering en/of uw bankrekening. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter.

  10. Bij een hernieuwd bevel moet u het volledig aanslagbedrag én de kosten binnen twee dagen aan GBLT betalen. Dit regelt u het snelst via Mijn Loket. Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen? Neem dan contact op met GBLT.

  1. De belastingaanslag staat op naam van de persoon die volgens het aanwijsbesluit is bepaald

   Uw partner kan een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling in Mijn Loket
    

  2. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

   In het bezwaarschrift geeft u de reden van leegstand aan. Of u de belastingaanslag moet betalen, hangt af van uw situatie en de belastingaanslag.
    

  3. Voor het inloggen op de Berichtenbox van MijnOverheid gebruikt u uw DigiD

   Heeft u een smartphone of tablet? Overweeg dan om de app te gebruiken. U kunt dan een pincode instellen om de Berichtenbox te openen. U kunt de Berichtenbox app downloaden in de:

    App Store (Apple)

   Google Play Store (Android)

  4. Eigendom belast met een beperkt recht betekent dat er sprake kan zijn van opstal, erfpacht of vruchtgebruik

   Het aanslagbiljet wordt dan gestuurd naar degene die belanghebbende is volgens dat beperkte recht. Dit is in de Waterschapswet geregeld.

  5. GBLT heeft u aanslagbiljetten gestuurd over meerdere jaren

   Bij de aanslagbiljetten is een begeleidende brief meegestuurd. Hierin wordt uitgelegd dat uit controle naar voren is gekomen dat GBLT deze aanslagbiljetten nog niet eerder heeft gestuurd.

   In de wet is vastgelegd dat GBLT tot drie jaar terug aanslagbiljetten mag opleggen. U kunt dit nalezen op http://wetten.overheid.nl in artikel 11 lid 3 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.
    

  6. U kunt meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar krijgen

   Dit komt omdat GBLT zowel belastingaanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen oplegt, als de belastingaanslagen watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur.

  7. Wij vragen u om deze belastingaanslag naar ons terug te sturen

   Kunt u hierbij een korte notitie meesturen, waarin u vermeldt waarom u de belastingaanslag terugstuurt?

  8. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket.

  9. Als de belastingaanslag op naam van meer personen opgelegd kan worden, dan bepaalt GBLT wie de aanslagen op zijn / haar naam krijgt. Hiervoor heeft GBLT regels gemaakt.
    

   De belastingaanslag op uw naam 

   Wilt u het aanslagbiljet op uw naam ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan GBLT. U kunt een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Deze brief moet ondertekent worden door u en de persoon op wiens naam het aanslagbiljet nu staat. U krijgt bericht of wij de naam van de belastingaanslag kunnen aanpassen.

  10. Het is niet mogelijk de tenaamstelling te veranderen

   Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid.

   Het Kadaster noemt nu als eigenaren:

   • natuurlijke personen, zoals maten en/of vennoten;
   • rechtspersonen, zoals BV's of NV's.

   GBLT neemt deze gegevens jaarlijks van het Kadaster over. Het aanslagbiljet kan daardoor dus niet op naam van een VOF, CV of maatschap gezet worden.
    

  11. U kunt vermindering krijgen voor de zuiveringsheffing als u alleen woont

   Let op: dit is iets anders dan alleenstaand met kinderen. Dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont, maar ook als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt. GBLT krijgt automatisch bericht als er een uitschrijving plaatsvindt bij de Basisregistratie Personen (BRP); bijvoorbeeld bij overlijden of echtscheiding. U krijgt ongeveer 8 weken na deze uitschrijving van ons een bericht met de vermindering.

   U kunt geen vermindering krijgen voor de watersysteemheffing ingezetenen

   Dit is een vast bedrag per woonruimte. Het aantal mensen dat in een woning woont, maakt voor deze belasting niets uit.
    

  12. U neemt contact op met GBLT als informatie op het aanslagbiljet niet klopt

   Wij zoeken voor u uit wat er aan de hand is en zorgen voor een oplossing. Het hangt af van uw situatie wat deze oplossing is. Wij kunnen u:

   • vragen om naar de juiste organisatie te gaan om gegevens te laten aanpassen. Dit komt omdat wij uw gegevens van deze organisatie krijgen. Alleen deze organisatie mag deze gegevens aanpassen. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw privégegevens zoals uw huisadres gaat u naar uw gemeente. Voor het aanpassen van uw bedrijfsinformatie gaat u naar de Kamer van Koophandel.
   • adviseren om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag. Bijvoorbeeld omdat het aanslagbedrag mogelijk verandert.
  13. U moet de belastingaanslag betalen. De belastingaanslag blijft in stand, omdat de onroerende zaak belang heeft bij de werken van het waterschap. Ook als u niet meer woont op dat adres.

  14. In de meeste gevallen is het niet mogelijk twee losse aanslagbiljetten te ontvangen voor uw woning en uw bedrijf

   U kunt hiervoor wel een verzoek indienen via brief of Mijn Loket. Aan de hand van dit verzoek kijkt GBLT of het mogelijk is om de belastingaanslagen te splitsen. In het verzoek zet u de volgende gegevens:

   • Uw voor- en achternaam;
   • Uw adresgegevens;
   • Uw telefoonnummer.
   • Uw aanslagnummer.
   • De kadastrale aanduiding / object.
     
  15. Voor de informatie op het aanslagbiljet gebruiken wij informatie uit basisregistraties

   In een basisregistratie staan gegevens over een bepaald onderwerp. Een basisregistratie is officieel door de overheid aangewezen. Het is verplicht voor andere overheidsorganisaties om de informatie uit een basisregistratie over te nemen. Een overheidsorganisatie mag alleen die informatie zien die nodig is om hun werk te kunnen uitvoeren.

   GBLT gebruikt vijf basisregistraties voor de informatie op het aanslagbiljet

   Hieronder vindt u een uitleg per basisregistratie:

   1. Basisregistratie personen (BRP). De gemeente beheert de gegevens in de Basisregistratie personen. In deze basisregistratie staan uw namen, geboortedatum en woonadres. 
   2. Basisregistratie Kadaster (BRK). Het Kadaster beheert de gegevens in de Basisregistratie Kadaster. In deze basisregistratie staan kaarten met de verdeling, eigenschappen en eigenaren van het land en panden in heel Nederland. Bijvoorbeeld de perceeloppervlakte en de eigenaar van een perceel.
   3. Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).Het Kadaster beheert de gegevens en stelt de gegevens beschikbaar. In deze basisregistratie staan de gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.
   4. Handelsregister (HR). De Kamer van Koophandel beheert de gegevens in het handelsregister. In dit register staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties.
   5. Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In deze basisregistratie staan de regels over het wat en hoe de waardering van onroerende zaken moet plaatsvinden. De WOZ-gegevens zelf staan niet in deze basisregistratie. De WOZ-gegevens zijn in het beheer van de gemeente of de overheidsorganisatie die WOZ uitvoert. GBLT voert de WOZ uit namens de gemeenten Zwolle, Bunschoten, Nijkerk, Leusden, Dronten en Dalfsen. Lees meer over WOZ door GBLT.

   Ga voor meer informatie over basisregistraties naar de website van de rijksoverheid.

  16. Uw belastingaanslag vindt u in de inbox van de Berichtenbox

   Hiervoor drukt u na inloggen met DigiD op het tabblad Berichtenbox in de horizontale oranje balk bovenaan. U doorloopt daarna drie stappen om uw aanslagbiljet te kunnen inzien:

   • druk op het bericht van het aanslagbiljet. Het bericht opent;
   • klik op het download-icoon (  ) om het aanslagbiljet te downloaden;
   • open het document na het downloaden om uw aanslagbiljet te kunnen bekijken en printen.

   Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met Selecteer organisaties

   Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. Door op te slaan bevestigt u uw keuze. GBLT krijgt uw keuze automatisch van de Berichtenbox van Mijn Overheid door.

  17. De tarieven 2020 voor gemeente- en waterschapsbelasting zijn bekend

   Ga naar de pagina voor de tarieven van:

   Waterschap: Gemeente:
  18. U krijgt dit aanslagbiljet omdat wij hebben vastgesteld dat u gemeente- en/of waterschapsbelasting moet betalen

   Wij hadden de belastingaanslag graag in het betreffende jaar aan u opgelegd. Het kan meerdere oorzaken hebben waarom dit niet is gelukt. GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Vandaar dat u nu alsnog een aanslagbiljet ontvangt.
    

  19. In 2014 is GBLT gestart met het versturen van aanslagbiljetten waarop meerdere belastingen worden gecombineerd

   Voorheen ontvingen huishoudens en bedrijven een apart aanslagbiljet voor de gebruikersbelasting (zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen) en later in het jaar voor de eigenarenbelasting (watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur). Ook heft en int GBLT in opdracht van de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle de gemeentebelastingen. Door het beter afstemmen van processen is het nu mogelijk om belastingen zo veel mogelijk te combineren op één aanslagbiljet.

   In een aantal situaties komt het voor dat er nog twee aanslagbiljetten worden gestuurd

   Wij streven er naar om ook voor deze situaties zoveel mogelijk de belastingaanslagen te combineren op één aanslagbiljet.

  20. Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken

   Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. De deelnemers in de samenwerkingsverbanden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

   Is een pand of perceel in eigendom van meerdere personen?

   GBLT wijst dan één van hen aan als belastingschuldige voor het gehele bedrag. Het aanslagbiljet mag niet gesplitst over de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan het door hem teveel betaalde wel verhalen op de mede-eigenaren. Of op het vermogen van het samenwerkingsverband.

  21. De matdatum is de datum waarop het aanslagbiljet bij u wordt bezorgd per post

   Dus de dag dat het aanslagbiljet op de deurmat of in de brievenbus valt.

   De dagtekening is de datum waarop de betaal- en bezwaartermijnen officieel ingaan

   Deze datum is vaak enkele dagen na de matdatum om er zeker van te zijn dat u de genoeg tijd heeft om een betaling in orde te maken of bezwaar te maken.
    

  22. Is de grondoppervlakte niet correct? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket.

  23. De watersysteemheffing (gebouwd/ongebouwd/natuur) is een tijdstipbelasting. Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een onroerende zaak (gebouwd en/of ongebouwd) is, wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Ook als de eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is geweest. Bij verkoop van de onroerende zaak verrekent de notaris deze waterschapslasten (in de akte van verkoop) tussen koper en verkoper. De belastingaanslag wordt dus niet verminderd. Als u nooit eigenaar bent geweest (in het betreffende belastingjaar), dan kunt een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket.
    

  24. De hoogte van de zuiveringsheffing voor woonruimten hangt af van het aantal bewoners dat op een adres woont

   GBLT gebruikt de informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) om te bepalen hoeveel mensen er op een adres wonen.

   De basis voor het kunnen opleggen van een aanslagbiljet zuiveringsheffing is de verordening van het waterschap

   Het waterschap kent 2 tarieven voor huishoudens:

   1. Tarief voor eenpersoonshuishouden is 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). U betaalt dit tarief als u alleen op een adres woont.
   2. Tarief voor meerpersoonshuishouden is 3 vervuilingseenheden (3 v.e.). U betaalt dit tarief als u met twee of meer personen op een adres woont.
     
  25. GBLT wijst één iemand aan als belastingplichtige als er meerdere personen gelijke rechten hebben over een gebouwde / ongebouwde onroerende zaak. De andere eigenaren kunnen ook vragen om het aanslagbiljet op naam te zetten van één van hen. Hiervoor zijn wel de handtekeningen van alle eigenaren nodig.