Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag?

Op deze pagina vindt u uw antwoord. De veelgestelde vragen verdeelden wij over een aantal onderwerpen.  Kies hieronder het onderwerp waar u een vraag over heeft. Dan verschijnen de veelgestelde vragen die bij dit onderwerp horen. 

  1. De Belastingdienst bepaalt of u gedupeerde van de Toeslagenaffaire bent. Vindt de Belastingdienst dat u geen gedupeerde van de Toeslagenaffaire bent? Dan krijgt u van de Belastingdienst een brief. U kunt bezwaar te maken. U vindt meer informatie op de website services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/bezwaarschriftenadviescommissie/. Op deze pagina vindt u de uitleg hoe bezwaar maken werkt en hoe u dit regelt.

   Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.

    

  2. Aanmelden voor als gedupeerde is niet meer mogelijk

   U kunt zich niet meer aanmelden. Aanmelden als gedupeerde van de Toeslagenaffaire kon tot en met 31 december 2023.

   De Dienst toeslagen informeert organisaties zoals GBLT als u zich vóór 31 december 2023 aanmeldde als gedupeerde van de Toeslagenaffaire.

   Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar de website van Dienst toeslagen.

   Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar onze pagina over de toeslagenaffaire.

  3. GBLT betaalt het geld terug naar de bankrekening waarvan wij het geld hebben ontvangen. Daardoor kan het voorkomen dat wij het geld terugstorten naar de rekening van uw ex-partner. Vindt u dat u zelf recht heeft op dit bedrag? Dan moet u hierover in gesprek met uw ex-partner.

   Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.

  4. De Belastingdienst geeft ook de toeslagpartners van de gedupeerden van de Toeslagenaffaire door aan GBLT. GBLT past dezelfde regels toe voor de gedupeerde van de Toeslagaffaire èn de toeslagpartner van de gedupeerde. Daarom ontvangt u een brief dat u gedupeerde bent van de Toeslagenaffaire.

   Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.

  5. De al betaalde schulden vallen niet onder de regeling van de Belastingdienst

   Heeft u het compensatiebedrag dat u van de Belastingdienst heeft gekregen, gebruikt voor het betalen van uw schulden? In november 2021 heeft de Belastingdienst laten weten dat zij kijken naar een uitzondering en/of een oplossing.

   Lees de laatste informatie via de website van de Belastingdienst.

   Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.

  6. U krijgt alleen geld terug voor betalingen die u in 2021 deed

   Deze betalingen moet u hebben gedaan voor de belastingaanslagen met de datum van 31 december 2020 of eerder. Als u geld van ons terug krijgt, sturen wij u hierover een brief. 

   Heeft u in het verleden extra kosten moeten betalen bij GBLT omdat u niet op tijd kon betalen? En heeft u deze schulden afbetaald met het compensatiebedrag van de Belastingdienst? Dan komt er mogelijk een uitzondering voor u. In november 2021 heeft de Belastingdienst laten weten dat zij kijken naar een uitzondering en/of een oplossing.

   Voor de laatste informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst.

   Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.

  1. U betaalt verontreinigingsheffing omdat u afvalwater loost aan oppervlaktewater

   Met een IBA-systeem  (Individuele Behandeling voor Afvalwater) voert u uw afvalwater niet af op de riolering. U zuivert uw afvalwater zelf met een IBA-systeem. Wel loost u vanuit dit IBA-systeem afvalwater aan een oppervlaktewaterlichaam. Hiervoor moet u verontreinigingsheffing betalen. 

   Voor de verontreinigingsheffing is een IBA-systeem een bedrijfsruimte

   Een IBA-systeem is voor de verontreinigingsheffing een bedrijfsruimte. Dit blijkt ook uit 2 uitspraken van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:

    In de Beleidsregel IBA-systemen staat hoe GBLT de hoogte van uw belastingaanslag voor uw IBA-systeem bepaalt. Deze beleidsregel vindt u op: http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653908

  2. De tarieven staan op onze website per waterschap en per gemeente

   Klik op uw gemeente of waterschap in de tabel hieronder om tarieven te bekijken:

   Waterschap: Gemeente:
  3. U betaalt watersysteemheffing omdat u gebruiker bent van een woning

   U betaalt watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van uw waterschap. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent van een woning. In de Waterschapswet staat dat u watersysteemheffing moet betalen als u ingezetenen bent. Ingezetenen is een ander woord voor inwoners. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En grondwater en water in sloten en rivieren op peil houden.

   GBLT bepaalt watersysteemheffing per woonruimte op 1 januari van het belastingjaar

   Het maakt niet uit hoeveel mensen er in een woonruimte wonen bij watersysteemheffing ingezetenen. Wij sturen de belastingaanslag aan één persoon die op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven op de woonruimte. Wij gebruiken informatie van de gemeente om vast te stellen wie er ingeschreven staat. Wij gebruiken het ‘besluit aanwijzing belastingplichtige’ om te bepalen welke persoon de belastingaanslag ontvangt. In dit besluit staat welke regels wij volgen om te bepalen wie een belastingaanslag ontvangt.

  4. U ontvangt een belastingaanslag met daarop zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

   Het hangt af van uw situatie of u een belastingaanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing ontvangt. Zuiveringsheffing betaalt u als uw woning of bedrijf een aansluiting op het riool heeft. Heeft uw woning of bedrijf geen aansluiting op het riool? Dan ontvangt u een belastingaanslag verontreinigingsheffing.

  5. U heeft drie dingen nodig om digitaal aangifte te doen.

   1. U heeft de uitnodigingsbrief nodig om digitale aangifte te regelen

   U ontvangt een brief als u digitaal aangifte moet doen. In deze uitnodiging staat het inlognummer en het wachtwoord. Het inlognummer en wachtwoord heeft u nodig om de digitale aangifte te openen. U vult het inlognummer in bij 'rolnummer'.

   2. U heeft de afrekening(en) van de waterleidingmaatschappij nodig

   Het gaat om de afrekening(en) over het jaar waarover u digitale aangifte moet doen. U kunt terecht bij uw waterleidingmaatschappij als er afrekeningen ontbreken. De afrekening(en) geven ons een beter beeld van uw waterverbruik.

   3. U heeft de standen van de watermeter(s) van uw bedrijf nodig voor het jaar waar u aangifte over doet

   Wij noemen watermeters ook wel tussenmeters. Met een watermeter kunt u aflezen hoeveel water u verbruikt heeft. Door de standen van de watermeters door te geven, weten wij hoeveel water u verbruikt heeft. Heeft u de brief, afrekeningen en watermeterstanden bij de hand? Regel hier uw digitale aangifte.

  6. Deze belastingen verschillen op drie manieren

   Zo is er een verschil in wie moet betalen, waar de inkomsten naartoe gaan en de berekening van deze belastingen.

   Het verschilt wie deze belastingen moet betalen

   Zuiverings- en verontreinigingsheffing wordt betaald door gebruikers of beheerders van woonruimtes of bedrijfsruimtes. Watersysteemheffing wordt betaald door inwoners van steden en eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur. De watersysteemheffing voor inwoners noemt GBLT watersysteemheffing ingezetenen. Daarnaast is er watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur.

   Het verschilt waar de inkomsten voor deze belastingen naartoe gaan

   Met de inkomsten van zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zorgt uw waterschap ervoor dat afvalwater wordt gezuiverd. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En het op peil houden van grondwater en water in sloten en rivieren.

   Het verschilt hoe wij de te betalen belasting berekenen

   Bij zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing rekent GBLT met vervuilingseenheden. Bij watersysteemheffing rekent GBLT met een percentage van de WOZ-waarde bij gebouwen. Bij watersysteemheffing voor grond en/of natuur rekent GBLT met een vast bedrag per hectare.

  7. Verontreinigingsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap.

  8. Zuiveringsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap. Lees via deze link meer over zuiveringsheffing.

  9. Voor de waterschappen verzorgen wij alle waterschapsbelastingen

   Het gaat om de waterschapsbelastingen:

   • Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor het lozen van afvalwater op riolering of oppervlaktewater;
   • Watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in uw waterschap;
   • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor onderhoud en beheer in uw waterschap.

   Het verschilt per gemeente welke belastingen wij verzorgen

   Wij verzorgen daarnaast de WOZ-waarde voor de gemeenten die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten en Ommen. Voor alle gemeenten verzorgen wij de onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Lees via deze link meer over de belastingen per gemeente.

  1. Stuur het aangiftebiljet retour afzender aan ons terug.

   Geef op het aangiftebiljet aan waarom u het aangiftebiljet terugstuurt. 

  2. U moet het bedrijf laten beëindigen/uitschrijven bij de Kamer van Koophandel

   U kunt dit regelen via de website van de Kamer van Koophandel. U hoeft GBLT niet te informeren. Wij gebruiken gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Veranderingen die u doorgeeft aan de Kamer van Koophandel krijgen wij dus automatisch door.

  3. Het hangt af van uw situatie of u digitale aangifte moet doen

   • Heeft u (een deel van) het belastingjaar nog gebruik gemaakt van de bedrijfsruimte? Dan moet u digitale aangifte doen.
   • Heeft u het hele jaar geen gebruik meer gemaakt van de bedrijfsruimte? Geef dit dan aan op het aangiftebiljet.
  4. Bent u geen gebruiker (meer) van de bedrijfsruimte? Dan kunt u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket. U logt dan in met eHerkenning. U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  5. Dan kunt u bezwaar maken

   Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet doen via Mijn Loket.

  6. Beschikt het bedrijf over eigen sanitaire voorzieningen? U moet dan ook voor het bedrijf zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing betalen.

   Is er één watermeter voor zowel de woning als het bedrijf? Dan wordt hier rekening mee gehouden voor het bepalen van de hoogte van de bedrijfsaanslag. Per persoon die op het adres staat ingeschreven, trekt GBLT 48 m3 af van de totale hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte. Dit geldt natuurlijk alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.

  7. U hoeft niets te doen

   De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten leggen wij op voor het afvoeren van afvalstoffen op riolering of oppervlaktewater. De aanslag berekenen wij aan de hand van het ingenomen water. Dit betekent dat wij rekening houden met het feit dat u de bedrijfsruimte niet het gehele jaar in gebruik heeft gehad.

  8. GBLT stuurt een aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten naar de gebruiker van een bedrijfsruimte.

   Alles wat geen woonruimte is, is een bedrijfsruimte. Bent u van mening dat u toch geen bedrijfsruimte hebt? U moet dan bezwaar maken tegen de aanslag via Mijn Loket (inloggen met eHerkenning). U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  9. U vraagt het aantal m³ na bij uw waterleidingsbedrijf

   U gebruikt de eind(jaar)afrekening van uw waterleidingsbedrijf van het jaar waarvoor u aangifte doet. Doet u aangifte over 2023? Dan gebruikt u de afrekening over de periode 2022-2023.

  10. Informeer de Kamer van Koophandel over de verkoop van uw bedrijf. U hoeft GBLT niet te informeren. Wij gebruiken gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Veranderingen die u doorgeeft aan de Kamer van Koophandel krijgen wij dus automatisch door.

  11. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

   Of u kunt per brief  bezwaar maken. Uw brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB te Zwolle.

   U maakt bezwaar in Mijn Loket in vijf stappen

   1. Log in op Mijn Loket en klik bij Bezwaren op indienen
   2. Klik op de belastingaanslag waar u bezwaar wilt maken 
   3. Kies de reden van uw bezwaar
   4. Vul de gevraagde gegevens in en voeg bijlages toe als dat nodig is
   5. Controleer de ingevulde gegevens en dien uw bezwaar in

   Daarna krijgt u een bevestiging dat uw bezwaar is gelukt.

   Inloggen Mijn Loket

  12. Voor sommige bedrijven moeten we de belastingaanslag anders berekenen. En daarvoor hebben we meer informatie nodig. In die gevallen vragen we de bedrijven om digitaal aangifte te doen. Dat geldt alleen voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing.

  13. Wilt u uw belastingaanslag downloaden?

   U downloadt uw belastingaanslag zelf in vier stappen:

   1. U logt in op Mijn Loket;
   2. U gaat naar Mijn documenten;
   3. U kiest de belastingaanslag die u wilt downloaden;
   4. U drukt op de knop download.

   Wilt u aanslaggegevens van meerdere belastingaanslagen in excel downloaden?

   U downloadt de belastinggegevens zelf in drie stappen:

   1. U logt in op Mijn Loket;
   2. U gaat naar Mijn aanslagen;
   3. Kies download aanslagregels (.CSV) of download aanslagregels(.XML). 

    Weet u niet zeker of u .xml of .csv moet kiezen? Kies dan voor .csv. De meeste computers kunnen dit bestand openen. 
  14. U krijgt een uitnodiging voor het doen van aangifte. Hierin staan de inloggegevens waarmee u de digitaal aangifte kunt doen.

   Doet u aangifte per vestiging? Dan gebruikt u per vestiging een verschillend wachtwoord. Deze staat ook in de uitnodiging.

  15. Informeer de Kamer van Koophandel over de beëindiging of verhuizing van uw bedrijf. U hoeft GBLT niet te informeren. Wij gebruiken gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Veranderingen die u doorgeeft aan de Kamer van Koophandel krijgen wij dus automatisch door.

  16. U moet altijd aangifte doen als u een uitnodiging krijgt

   U moet aangifte doen binnen één maand na datum van de uitnodiging. Doet u dit niet op tijd? Dan sturen wij u een aanmaning om aangifte te doen. Reageert u daarna nog niet? Dan stelt GBLT de belastingaanslag (ambtshalve) vast en moet u een boete betalen.

   Maakt u bezwaar tegen de belastingaanslag?

   Ook dan moet u op tijd uw digitale aangifte doen. U kunt geen bezwaar maken tegen de digitale aangifte. 

   Inloggen digitale aangifte

  17. Vaak kunt u geen losse aanslagbiljetten ontvangen voor uw woning en uw bedrijf

   U kunt hiervoor wel een verzoek indienen via brief of  Mijn Loket

   Inloggen Mijn Loket 

   Aan de hand van dit verzoek kijkt GBLT of het mogelijk is om de belastingaanslagen te splitsen. 

   In het verzoek zet u de volgende gegevens:

   • Uw voor- en achternaam.
   • Uw adresgegevens.
   • Uw telefoonnummer.
   • Uw aanslagnummer.
   • De kadastrale aanduiding / object.
  18. U krijgt een uitnodiging als u digitale aangifte moet doen

   Bedrijven krijgen een uitnodiging tot het doen van digitale aangifte.

   Direct digitaal aangifte doen

  19. In november 2022 sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Sindsdien gebruiken we gegevens van bedrijven uit het Handelsregister. Door de aansluiting kan het zijn dat betalen in delen via een automatische incasso voor uw bedrijf stopte. In dat geval kreeg u een brief van GBLT. U kunt betalen in delen via automatische incasso opnieuw aanvragen in Mijn Loket.

   Lees hier meer informatie.

  20. U betaalt zuiveringsheffing voor een bedrijfsruimte wanneer u kamers verhuurt.

   Vaak is dat het geval bij studentenhuisvesting. De bewoners betalen dan niet zelf zuiveringsheffing. U mag de zuiveringsheffing wel verhalen op degene aan wie u de kamer verhuurt. Dit staat in artikel 122d, lid 3, onderdeel b van de Waterschapswet.

   De bewoner betaalt meestal wel zuiveringsheffing als de ruimte die hij of zij gebruikt beschikt over alle voorzieningen om te wonen.

   Met voorzieningen bedoelen wij in elk geval een badkamer, toilet en kookgelegenheid.

  21. In november 2022 sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment gebruiken we gegevens van bedrijven uit het Handelsregister. Hierdoor kunnen er dingen voor u veranderen, ook op het gebied van eHerkenning:

   • Heeft u een eenmanszaak? Dan staan zakelijke belastingaanslagen niet meer op naam van uw bedrijf, maar op uw eigen naam. U logt daarom niet meer in op Mijn Loket met eHerkenning, maar met uw persoonlijke DigiD. U ziet dan zowel uw zakelijke als uw privébelastingaanslagen.
   • Maakt u deel uit van een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan staan alle belastingaanslagen van alle vestigingen nu op één naam. Alleen de eigenaar kan nog inloggen in Mijn Loket met eHerkenning.

   Lees hier meer informatie.

  22. In november 2022 sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment gebruiken we gegevens uit het Handelsregister. Hierdoor kunnen er dingen voor uw bedrijf veranderen.

   Bent u eigenaar van een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan gaan alle belastingaanslagen naar u. Uw vestigingen krijgen geen apart aanslagbiljet meer.

   Lees hier meer informatie.

  23. In november 2022 sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment gebruiken we gegevens van uw bedrijf uit het Handelsregister.

   Zakelijke belastingen voor eenmanszaken staan voortaan op naam van u als eigenaar. U krijgt het aanslagbiljet ook op uw privéadres.

   Lees hier meer informatie.

  24. In november 2022 sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat betekent dat we gegevens uit het Handelsregister gebruiken. Hierdoor kan het zijn dat we van uw bedrijf een andere naam of adres gebruiken.

   Lees hier meer informatie.

  25. In november 2022 sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment gebruiken we gegevens uit het Handelsregister. Hierdoor kunnen er dingen voor uw bedrijf veranderen.

   Maakt uw zaak deel uit van een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan krijgt u geen apart aanslagbiljet meer. Alle belastingaanslagen gaan naar de eigenaar van het bedrijf.

   Lees hier meer informatie.

  26. In 2 situaties kunt u bellen met GBLT

   Als u belt, maakt de collega een melding om uw belastingaanslag zuiveringsheffing te laten aanpassen. U kunt ons bellen als u het oneens bent met uw belastingaanslag zuiveringsheffing bij:

   • kamerverhuur en u bent géén eigenaar meer én dit in ons systeem is verwerkt;
   • een bedrijf met:
    • Een belastingaanslag (zuiveringsheffing) onder de € 2.500,-.
    • En het bedrijf is verhuisd of beëindigd. en
    • En het bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

   Staat uw situatie niet hierboven ? Dan moet u bezwaar maken op uw belastingaanslag zuiveringsheffing. Dit regelt u het snelst in Mijn Loket.

   Inloggen Mijn Loket

   Schrijft u liever een brief? Bekijk dan welke informatie in deze brief moet staan.

  27. Uw bedrijf valt waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³)

   Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven. Zoals een kantoorruimte.

  28. U heeft voor Mijn Loket een inlogmiddel nodig van minimaal eHerkenning Niveau 2+

   Wilt u weten welk eHerkenning niveau het beste bij uw bedrijf past? Doorloop het stappenplan op eHerkennning.nl. Met dit stappenplan stelt u vast welk eHerkenning betrouwbaarheidsniveau u het beste kunt aanschaffen.

   Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenning inlogmiddelen. U vindt de aanbieders van eHerkenningsmiddelen via eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. De leveringstermijn van het inlogmiddel is meestal een paar dagen na aanvraag.

   Heeft u een eenmanszaak?

   Dan logt u niet in met eHerkenning, maar met uw DigiD.

  1. Heeft u nu een belastingaanslag gekregen van een voorgaand jaar? En heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso?

   Dan schrijft GBLT af in tien gelijke delen. De datum waarop GBLT het bedrag van uw bankrekening haalt, staat op uw aanslagbiljet. Dit is altijd rond de 26e van de maand.

   Heeft u een belastingaanslag van een vorig jaar en deze is nog niet betaald?

   Dan kunt u deze in een keer betalen via iDEAL in Mijn Loket. Of u kunt een betalingsregeling aanvragen. Een betalingsregeling aanvragen kan:

   • via Mijn Loket
   • telefonisch op het nummer 088 - 064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur.
   • schriftelijk. Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:
    • naam, adres, woonplaats;
    • telefoonnummer en e-mailadres;
    • het bankrekeningnummer waarvan u wilt betalen;
    • het aanslagnummer of aanslagnummers waarvoor u een betalingsregeling vraagt;
    • in hoeveel delen u wilt betalen;
    • of u het bedrag zelf overmaakt of dat GBLT automatisch van uw rekening incasseert;
    • uw handtekening.

   Wilt u een betalingsregeling automatisch in delen betalen? Dan kunt u telefonisch contact op nemen met GBLT op het nummer 088 - 064 55 55.

  2. U heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om betalen. Lees meer over betalen

  3. Als u een bezwaar indient en vraagt om uitstel van betaling, kan GBLT rente in rekening brengen

   U heeft het aanslagbedrag namelijk later betaald, doordat u heeft gevraagd om uitstel van betaling. Als er meer dan €23 rente betaald moet worden, stuurt GBLT u een brief met daarin het bedrag dat u aan rente moet betalen. Dit heet een rentebeschikking. Lees meer over invorderingsrente

  4. Dit komt voor in 2 situaties:

   1. U woont samen en wij stuurden 2 aanslagbiljetten

    Wij kijken per adres wie de eigenarenbelastingen en de gebruikersbelastingen moeten betalen. Het komt voor dat deze personen van elkaar verschillen. Wij sturen dan 2 aanslagbiljetten op 2 verschillende namen. Het aanslagbiljet en de automatische incasso zitten vast aan een persoon. Hierdoor schrijft GBLT de bedragen af voor 1 aanslagbiljet en niet 2. Wij mogen de automatische incasso namelijk alleen koppelen aan een persoon en niet aan een adres. U kunt wel voor het andere aanslagbiljet apart automatische incasso aanvragen.

   2. Automatisch betalen in delen is gestopt doordat GBLT niet heeft kunnen afschrijven

    U heeft uw bank gevraagd de betaling aan GBLT terug te storten. Of uw bank heeft uw betaling aan GBLT tegengehouden. Dit heet storneren. U krijgt hierover van ons een brief. Wilt u toch in delen betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Voor een betalingsregeling neemt u contact met ons op.

  5. U krijgt het geld terug dat u teveel heeft betaald.

   Wij kijken wel eerst of u nog een bedrag aan ons moet betalen. Blijkt dat u nog een bedrag moet betalen? Dan gebruiken wij uw geld om het bedrag dat u nog moest betalen te verlagen. U krijgt hierover een brief van ons met meer informatie.

  6. U kunt betalen in delen

   U kunt uw belastingaanslag in delen betalen met automatische incasso. Hiervoor moet u GBLT toestemming geven. Toestemming voor betalen in delen regelt u in Mijn Loket. Lees meer over betalen in delen.

   U kunt om een betalingsregeling vragen

   We maken de afspraak dat u de belastingaanslag zelf in delen aan GBLT betaalt. Lees meer over betalen in delen.

   U kunt om kwijtschelding vragen

   U kunt GBLT vragen om minder belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Voldoet u aan de regels voor kwijtschelding? Dan krijgt u van GBLT een brief. In deze brief staat of u nog belasting moet betalen. Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

  7. U heeft 2 mogelijkheden of in internetbankieren de gegevens controleren. Of betalen in Mijn Loket.  Wij adviseren u om te betalen in Mijn Loket.

   Optie 1: U controleert ons rekeningnummer en naam in internetbankieren
   • Ons bankrekeningnummer is NL82 DEUT 0319 8046 15.
   • Onze naam is Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Dit is GBLT uitgeschreven.
   • U kunt ook op ieder moment zelf deze terugvinden op: gblt.nl/rekeningnummer-gblt
   • Tip: Vergeet niet uw betaalkenmerk in te vullen bij betalen via uw internetbankieren.
   Optie 2: U betaalt met iDEAL of automatische incasso in Mijn Loket

   Inloggen Mijn Loket

   • Betaalt u via Mijn Loket? Dan vullen wij het te betalen bedrag en uw betaalkenmerk voor u in.
   • Wilt u betalen via iDEAL? Na inloggen krijgt u meteen de mogelijkheid om te betalen via iDEAL.
   • Wilt u betalen in delen? Na inloggen krijgt u de mogelijkheid om betalen in delen via automatische incasso aan te vragen
  8. Volgens de wet moet GBLT voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding doen

   De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. De keuze voor de Deutsche Bank is juridisch juist verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de bankrekeningen van de waterschappen. Dit zijn bankrekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

  9. Wij raden u aan om in één keer te betalen via iDEAL

   U kunt betalen via iDEAL in Mijn Loket. Voordeel van betalen in Mijn Loket is dat wij het te betalen bedrag en uw betaalkenmerk voor u invullen. Na inloggen op Mijn Loket verschijnt gelijk de pagina waar u kunt betalen via iDEAL.

   Inloggen in Mijn Loket

   Zelf betalen via internetbankieren kan natuurlijk ook

   U kunt in in één keer betalen via uw bank. U heeft hiervoor drie dingen nodig:

   1. Het te betalen bedrag. Dit vindt u op uw aanslagbiljet, herinnering, aanmaning of dwangbevel;
   2. Het betaalkenmerk is uw aanslagnummer. Dit vindt u terug op uw aanslagbiljet, herinnering, aanmaning of dwangbevel;
   3. De IBAN van onze bankrekening. Dit is NL82 DEUT 0319 8046 15.

    Onze naam bij deze bankrekening is Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.
  10. U kunt vanuit het buitenland betalen.

   • Wilt u betalen vanaf een bankrekening binnen Europa? Dan heeft u alleen de IBAN nodig.
   • Wilt u betalen vanaf een bankrekening buiten Europa? Dan heeft u de IBAN en de BIC- of Swift-code nodig.
    • IBAN: NL82 DEUT 0319 8046 15
    • BIC of Swift: DEUTNL2A
  11. Het aanslagnummer is uw betaalkenmerk en staat op uw aanslagbiljet

   Het incassant-ID vindt u op onze website.

   U kunt ook betalen via Mijn Loket

   Wilt u in Mijn Loket betalen in:

   • één keer? Betaal dan via iDEAL. Uw betaling krijgt dan automatisch de juiste gegevens mee;
   • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

   U regelt het betalen van uw aanslagbedrag via Mijn gegevens.

  12. Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT in delen een bedrag af van uw bankrekening

   Het kan dus voorkomen dat wij 2 bedragen van uw rekening afschrijven:

   1. Bijvoorbeeld als u 2 aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
   2. Woont u samen? Dan ontvangt u soms 2 aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. 1 aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

   U kunt alleen toestemming geven voor automatische incasso voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat

   Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   Lees meer over betalen in delen

  13. Wij hebben de betaling niet kunnen koppelen aan de juiste belastingaanslag

   Door de privacywetgeving geven banken minder gegevens mee aan betalingen. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om een betaling te verwerken op de juiste belastingaanslag. Wij krijgen alleen de naam en het nummer van de bankrekening door van de bank. Maakt u zelf het aanslagbedrag over en vult u daarbij geen of een onjuist betaalkenmerk in? Dan moeten wij de bijpassende belastingaanslag vinden op basis van het rekeningnummer en uw naam. De kans is dan groot dat GBLT geen uniek bijpassende belastingaanslag vindt. Wij storten het bedrag in dit geval terug naar de bankrekening waarvan GBLT de betaling heeft ontvangen.

   Wat moet u doen?

   U moet het aanslagbedrag opnieuw overmaken met het juiste kenmerk. Het juiste kenmerk vindt u op uw aanslagbiljet en is gelijk aan het aanslagnummer. Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, omdat het betaalkenmerk dan al voor u is ingevuld. U kunt via Mijn Loket betalen in delen via automatische incasso of in één keer via iDEAL.

  14. De bankrekening van GBLT is NL82 DEUT 0319 8046 15

   Heeft uw bank naam- en rekeningnummercontrole? Dan ziet u onze organisatienaam volledig uitgeschreven staan. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Betaalt u een bedrag aan GBLT van buiten Europa? Dan moet u ook de BIC of Swift-code gebruiken. Dit is DEUTNL2A.

   Wilt u zelf toestemming voor betalen in delen regelen via uw bank?

   Dan heeft u een Incassant-ID nodig. Het Incassant-ID van GBLT is NL07ZZZ082053570000. Dit nummer vult u in als u toestemming geeft voor betalen in delen via automatische incasso via uw eigen bank.

  1. Heeft u GBLT toestemming gegeven om automatisch in delen te betalen via een automatische incasso? Dan schrijven wij het bedrag op elk aanslagbiljet in delen van uw rekening.

   Het kan zijn dat GBLT 2 bedragen van uw bankrekening afschrijft

   Er zijn 2 redenen waarom GBLT 2 bedragen van uw bankrekening kan afschrijven:

   • U heeft meerdere aanslagbiljetten gekregen. Bijvoorbeeld 2 aanslagbiljetten voor 2 verschillende belastingjaren. 
   • U woont samen. Dan ontvangt u soms 2 aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Deze kunt u automatisch via dezelfde bankrekening in delen betalen. GBLT schrijft dan 2 verschillende bedragen van uw bankrekening af.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  2. Wij raden u altijd aan om automatisch in delen te betalen

   Zo weet u zeker dat u op tijd betaalt. Wilt u toch de automatische incasso stopzetten? Dan regelt u dit het snelst via Mijn Loket

   Inloggen Mijn Loket

   Uw toestemming om automatisch betalen in delen zet u in vijf stappen stop via Mijn Loket.

   1. U kiest voor intrekken bij automatische incasso.
   2. U kiest de knop 'door naar intrekken automatische incasso'.
   3. U vinkt het hokje aan voor de zin ‘Ik zet de machtiging stop voor automatische incasso van mijn belastingen’;
   4. U kiest intrekking controleren.
   5. U controleert de intrekking. Om de intrekking definitief te maken kiest u voor 'intrekking verzenden'.

   Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Heeft u bij contactgegevens uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u een extra bevestiging per e-mail.

   Lukt het stopzetten van de automatische incasso niet via Mijn Loket?

   Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Of heeft u geen DigiD? Dan kunt u een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • het aanslagnummer (dit staat op uw aanslagbiljet);
   • het bankrekeningnummer;
   • dat u de toestemming voor automatische incasso intrekt;
   • uw handtekening.

   Let op: na het intrekken van de toestemming om automatisch in delen te betalen, schrijft GBLT niet meer in delen van uw bankrekening af

   Als u nog een bedrag moet betalen aan GBLT, moet u dit in één keer overmaken. Dit regelt u het snelst via iDEAL in Mijn Loket.

  3. U past het snelst uw rekeningnummer aan via Mijn Loket

   Inloggen Mijn Loket

   Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Bedrijven loggen in met e-Herkenning. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw bankrekening:

   1. U drukt op de blauw tekst wijzigen bij automatische incasso;
   2. U kiest de knop door naar wijzigen automatische incasso;
   3. U kiest de bank die hoort bij uw rekeningnummer waarvoor u automatische incasso aanvraagt;
   4. U kiest de knop Aanvraag verzenden;
   5. U komt in de internetbankieren omgeving van uw bank. U doorloopt alle schermen totdat u weer uitkomt in Mijn Loket;.

   U ziet een bevestiging als uw wijziging is gelukt. U krijgt ook een extra bevestiging per e-mail. Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer in Mijn Loket ziet staan.

   Stuurt u liever een brief om uw rekeningnummer te veranderen?

   Stuur uw brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • het nummer van uw belastingaanslag;
   • het oude bankrekeningnummer;
   • het nieuwe bankrekeningnummer;
   • uw handtekening.
  4. De automatische incasso gaat volgende maand gewoon door

   GBLT heeft één keer niet van uw bankrekening kunnen afschrijven. Daarom krijgt u deze brief. Wij sturen u deze brief ter informatie. U hoeft niets te doen. De volgende maand schrijft GBLT weer van uw bankrekening af. U hoeft het bedrag niet in een keer te betalen.

   Let op: het niet betaalde deel wordt verdeeld over de maanden die nog overblijven. Hierdoor wordt het maandbedrag hoger.

   Bijvoorbeeld: u betaalt €100,- per maand en moet nog drie maanden betalen. Lukt het één keer niet om te incasseren? Dan verdelen wij de €100,- over de 2 maanden die overblijven. Het maandbedrag wordt dan €150,-.

   Lees meer over betalen in delen

  5. De toestemming voor automatische betalen in delen, geldt alleen voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat

   Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

   Niet voor alle belastingsoorten is automatische incasso mogelijk. De parkeerbelasting van de gemeente Dronten kan niet automatisch in delen worden betaald.

  6. Heeft u GBLT toestemming gegeven om uw belastingaanslag automatisch in delen te betalen?

   Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in 10 delen van uw bankrekening af.

   Wilt u in meer dan 10 delen betalen?

   Dan kunt u bellen met onze klantenservice op 088-064 55 55 (lokaal tarief)
   Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

   Let op: Vraagt u GBLT om uw belastingaanslag in meer dan tien delen van uw bankrekening af te schrijven? Dan kan het voorkomen dat GBLT in het volgende jaar een aantal maanden 2 bedragen van uw bankrekening afschrijft. Dit komt omdat u dan de belastingaanslag van het nieuwe jaar weer heeft ontvangen.

   Lees meer over betalen in delen

   Heeft u een brief gekregen van LAVG?

   Neem dan contact op met LAVG voor het maken van een betaalafspraak.

  7. Het betalen in delen stopt in 2 situaties

   1. GBLT kan het bedrag niet afschrijven van uw bankrekening. Doordat uw toestemming voor automatisch betalen in delen is gestopt.

   Bijvoorbeeld omdat:

   • Er een blokkade op uw bankrekeningnummer zit.
   • U de toestemming heeft ingetrokken. Of
   • Het bankrekeningnummer is vervallen.

   Wilt u een belastingaanslag weer in delen betalen? Dan moet u opnieuw toestemming geven voor het automatisch betalen in delen.

   2. GBLT kan het bedrag niet afschrijven van uw bankrekening.

   Dit komt bijvoorbeeld doordat:

   • Er 2 keer achter elkaar niet van uw bankrekening kon worden afgeschreven.
   • U 2 keer achter elkaar het bedrag heeft terug gehaald (storneren).  

   Voor een volgende belastingaanslag hoeft u niets te doen. Die belastingaanslag schrijft GBLT weer in delen van uw bankrekening.

   In beide situaties krijgt GBLT alleen van de bank een bericht dat de afschrijving niet is gelukt.

   Wat moet u doen in beide situaties?

   U moet binnen 14 dagen het hele openstaande bedrag betalen.

   • U kunt kiezen om het bedrag in 1 keer over te maken. Dit regelt u makkelijk via iDEAL in Mijn Loket.
   • U kunt om een betalingsregeling vragen. Neem contact op met GBLT voor het regelen van een betalingsregeling. Betaalt u niet op tijd? Dan kunt u een aanmaning van ons krijgen. Een aanmaning is een herinnering dat u moet betalen. Een aanmaning kost u geld. Lees meer over een betalingsregeling.
  8. Als u de deelbetaling van uw betalingsregeling niet betaalt, stuurt GBLT een brief.

   Wat moet u doen?

   U heeft 14 dagen om te betalen. Zet het subjectnummer in de omschrijving van de betaling. Dit nummer staat in de brief.

   Betaalt u niet binnen veertien dagen? Dan vervalt de betaalafspraak. U moet het totale openstaande bedrag in één keer moet betalen. Het is dan niet meer mogelijk om nog een keer een betaalafspraak te maken voor dezelfde belastingaanslag(en).

  9. Heeft u GBLT toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso?

   Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag elke maand in tien gelijke delen van uw bankrekening af.

   Het kan zijn dat uw termijnen doorlopen naar het nieuwe belastingjaar

   Bijvoorbeeld als u een belastingaanslag met datum maart 2023 of later ontving. Dit betekent dat GBLT in 2024 nog bedragen voor uw belastingaanslag van 2023 afschrijft. De bedragen en de data vindt u op uw belastingaanslag. Lees meer over betalen in delen

  10. Rond de 26e van de maand haalt GBLT een bedrag van uw bankrekening.

   Heeft u GBLT toestemming gegeven voor betalen in delen met automatische incasso vòòr u het aanslagbiljet krijgt? Dan schrijft GBLT af in tien gelijke delen. De datum waarop GBLT het bedrag van uw bankrekening haalt staat op uw aanslagbiljet. Dit is altijd rond de 26e van de maand.

   Heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso nadat u het aanslagbiljet krijgt? Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in minder delen van uw bankrekening af. Het aantal delen hangt af van het moment dat uw toestemming voor automatische incasso is verwerkt.

   Lees meer over betalen in delen.

  1. U krijgt een officiële brief met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat of u wel, geen of voor een deel kwijtschelding krijgt. U krijgt deze beschikking per post. Staat in de beschikking dat u geen kwijtschelding krijgt? Dan staat de afwijsreden in de beschikking. Er staat dan ook voor welke datum u de belastingaanslag moet betalen.

  2. Gemeenten en waterschappen mogen eigen regels vaststellen

   In de wet staan regels voor het berekenen of iemand kwijtschelding kan krijgen. In de wet staat ook dat gemeenten en waterschappen voor een klein deel eigen regels vast mogen stellen. Gemeenten gebruiken meestal iets ruimere regels dan waterschappen. Hierdoor kan het zijn dat u van de gemeente wel kwijtschelding krijgt en van het waterschap niet.

  3. Heeft u een kwijtscheldingsaanvraag gedaan en wilt u extra documenten insturen? Dan kunt u deze extra informatie insturen per post of digitaal via Mijn Loket.

   U leest hier hoe u dat precies doet.

  4. U kiest voor automatisch toetsen in de toekomst

   GBLT laat volgend jaar automatisch door het Inlichtingenbureau toetsen of u kwijtschelding krijgt. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag krijgt u een brief. In deze brief staat dat u:

   • automatisch kwijtschelding krijgt; of
   • géén automatische kwijtschelding kunt krijgen. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u uw belastingaanslag van GBLT heeft gekregen.
  5. U kunt in beroep gaan als u het oneens bent met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen een beroep sturen per brief aan het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het adres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u het oneens bent met de beslissing op kwijtschelding;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

   U krijgt binnen 13 weken een uitspraak op uw beroep.

  6. U kunt alsnog om kwijtschelding vragen

   Wij schrijven geen geld van uw rekening tijdens het behandelen van uw aanvraag. Kwijtschelding vraagt u zelf aan via Mijn loket. Of u kunt voor een kwijtscheldingsformulier met ons bellen.

   Zelf kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket 

   U kunt kwijtschelding aanvragen via de pagina Mijn gegevens. U landt standaard op deze pagina na het inloggen. Kies bij Kwijtschelding voor 'Aanvragen' om uw aanvraag te starten. Bekijk via deze link informatie over kwijtschelding.

   Inloggen Mijn Loket

  7. U krijgt uitstel van betalen tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

   GBLT stuurt u ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is. 

   U krijgt alleen uitstel van betalen voor de belastingen waar kwijtschelding mogelijk is

   Wilt u weten voor welke belastingen in uw situatie kwijtschelding mogelijk is? Ga dan naar de pagina met het overzicht kwijtschelding per gemeente en waterschap.

  8. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de belastingaanslag van 2024 heeft ontvangen

   Kwijtschelding vraagt u het snelst en makkelijkst aan via Mijn Loket. U logt hiervoor in met uw DigiD. In het scherm kiest u voor kwijtschelding aanvragen.

   Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden

   Het hangt onder andere af van uw inkomen, vermogen en woonlasten. U moet er ook rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

  9. Er zijn drie verschillende situaties mogelijk bij kwijtschelding

   U heeft een verzoek om kwijtschelding gedaan

   Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Heeft u toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Dan wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen. Wilt u niet dat het betalen in delen wordt stopgezet? Neem contact met ons op.

   U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen

   U krijgt van ons een brief waarin de uitslag van uw kwijtscheldingsaanvraag staat. Bijvoorbeeld dat u voor een deel kwijtschelding krijgt of geen kwijtschelding krijgt. Moet u nog een bedrag betalen? Dan moet dit bedrag binnen tien dagen na de datum van de brief op de bankrekening van GBLT staan. Het hangt van uw situatie af hoe u dit regelt:

   • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dan hoeft u niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het bedrag dat u nog moet betalen, wordt verdeeld over de overgebleven maanden.*
   • U wilt betalen in delen via automatische incasso. GBLT verdeelt het bedrag dat u nog moet betalen over de overgebleven maanden.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket
   • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet binnen tien dagen na dagtekening van de brief betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betaalkenmerk en juiste bedrag is dan alvast voor u ingevuld.

   *Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag dat u meer dan tien maanden geleden heeft gekregen? U kunt alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Lees via deze link meer informatie over een betalingsregeling.

   U kreeg kwijtschelding

   Is uw verzoek om kwijtschelding toegewezen? Dan hoeft u verder niets te doen. Betaalde u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag een deel of het hele aanslagbedrag? U krijgt terug wat u teveel heeft betaald.

  10. U krijgt uitstel van betalen tijdens behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

   Wij schrijven geen geld van uw bankrekening tijdens het behandelen van uw aanvraag. U krijgt een brief met de beslissing over uw kwijtscheldingsaanvraag. In deze brief staat ook of en welk bedrag u moet betalen.

   Moet u een bedrag betalen?

   Staat er in de brief met de beslissing dat u een bedrag moet betalen? Dan starten wij betalen via automatische incasso opnieuw op. Het te betalen bedrag verdelen wij over de overgebleven maanden. Zorgt dit voor een te hoog bedrag per maand in uw situatie? Dan kunnen we een betalingsregeling met u afspreken. Lees via deze link meer informatie over de betalingsregeling.

   Wilt u een bedrag van een vorig jaar in delen gaan betalen?

   U kunt een bedrag van een vorig belastingjaar alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Hiervoor neemt u contact met ons op.

  11. GBLT gebruikt gegevens die u geeft bij het doen van uw kwijtscheldingsaanvraag

   Wij vragen informatie over uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Deze informatie gebruikt GBLT alléén om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. 

   In sommige gevallen worden uw gegevens gestuurd aan het Inlichtingenbureau

   Het Inlichtingenbureau controleert dan of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief:

   • met (gedeeltelijke) toewijzing van kwijtschelding; of
   • waarin wij vragen om meer gegevens op te sturen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of u kwijtschelding krijgt of niet.

   Lees via deze link meer informatie over het Inlichtingenbureau.

  1. U kunt het telefoonnummer nog een keer bellen en een bericht inspreken.

   De deurwaarder neemt dan contact met u op. Of neem contact op met LAVG.

  2. Betaal het bedrag dat op de aanmaning staat binnen 14 dagen

   U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. U betaalt op tijd als u het belastingbedrag binnen 2 maanden betaalt na de datum op het aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet staat ook de dag dat het bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan. 

   Lees meer over de aanmaning

   Kunt u niet betalen?

   Neem contact met ons op. Wij denken met u mee voor een oplossing die bij uw situatie past. 

   Lees meer over moeite met betalen.

  3. Betaal het bedrag op het dwangbevel binnen 2 dagen

   U  krijgt een dwangbevel als u de belastingaanslag en de aanmaning tot nu toe nog niet helemaal betaalde. 

   Lees meer over het dwangbevel

   Betaalt u alleen het openstaande belastingbedrag en niet de kosten van de aanmaning en het dwangbevel? Dan krijgt u een hernieuwd dwangbevel voor dit bedrag en de kosten van het hernieuwd bevel.

   Kunt u niet betalen?

   Neem contact met ons op. Wij denken met u mee voor een oplossing die bij uw situatie past.

   Lees meer over moeite met betalen.

  4. U krijgt een herinnering als u niet op tijd betaalt

   U heeft 2 maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. De dag dat dit bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan, heet de vervaldatum. De dagtekening en de vervaldatum staan op het aanslagbiljet.

   Lees meer over de herinnering

   Kunt u het aanslagbedrag niet betalen?

   Lees meer over moeite met betalen.

  5. U betaalde niet op tijd. Daarom ontvangt een hernieuwd bevel.

   Betaalde u het eerder gekregen dwangbevel niet? Of niet helemaal? Dan krijgt u een hernieuwd bevel. Voor dit hernieuwde bevel tot betalen rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen. U moet binnen 2 dagen na de datum op het hernieuwd bevel betalen. Op het bevel staat hoeveel u precies moet betalen.

   Lees meer over het hernieuwd bevel.

   Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen?

   Lees meer over moeite met betalen.

  6. Heeft u de belastingaanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid gekregen?

   Misschien heeft u in de Berichtenbox aangegeven dat u de post van GBLT digitaal ontvangt. GBLT stuurt belastingaanslagen dan alleen via de Berichtenbox en niet per post. Dit controleert u door in te loggen op mijn.overheid.nl.

   Lees meer over de MijnOverheid Berichtenbox.

   Heeft u de aanslag niet in de Berichtenbox van MijnOverheid gekregen en niet per post?

   Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op het nummer 088 - 064 55 55. Een van onze medewerkers kijkt samen met u wat er aan de hand is.

    

  7. Neem dan contact op met LAVG in Groningen. U bereikt LAVG op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 en tussen 13.00 en 16.30 uur op nummer 088 - 528 40 40. Of log in op lavg.nl. U kunt daar:

   • het te betalen bedrag inzien;
   • direct betalen;
   • een betalingsregeling afspreken;
   • contact hebben met een medewerker via chat.
  8. Heeft u niet of niet volledig betaald nadat u van GBLT u een aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen?

   Dan kan GBLT uw eigendommen of inkomen innemen. Dit heet beslag leggen. In de wet staat dat GBLT dat mag doen. 

   Lees over niet op tijd betalen.

   Lees meer over de Invorderingswet 1990

  9. U heeft de belastingaanslag op de vervaldatum niet of niet volledig betaald?

   Dan stuurt GBLT eerst een aanmaning. Hiervoor rekent GBLT kosten.

  10. Soms moet u rente betalen

   Dit heet invorderingsrente. U krijgt hierover een brief nadat u aan GBLT heeft betaald.

   Lees meer over invorderingsrente.

  11. Heeft u niet of niet volledig betaald nadat u van GBLT u een dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen?

   Dan kan GBLT uw inkomen of eigendommen innemen. Dit heet beslag leggen.

   Lees meer over niet op tijd betalen.

  12. Om beslag te mogen leggen op bijvoorbeeld uw woning of bankrekening, is een rechtsgeldig document nodig. Dit heet een hernieuwd bevel tot betalen. 

   Het hernieuwd bevel dat u ontvangt is rechtsgeldig als het door de deurwaarder aan u is betekend.

   De deurwaarder komt op uw adres. Hij geeft u het hernieuwd bevel of laat dit achter in de brievenbus. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter.

   Lees meer over het hernieuwd bevel.

  1. Om de WOZ-waarde van uw woning te berekenen, volgen we ieder jaar een aantal stappen:

   1. We vergelijken de verkoopprijzen van woningen in uw gemeente met een rekenprogramma.
   2. Het rekenprogramma vergelijkt uw woning met verkoopcijfers van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen. Daarbij houdt het rekening met eigenschappen van uw woning. Denk aan woonoppervlakte, de ligging, het bouwjaar, aanbouw, enzovoort. 
   3. Daarna doen we een laatste controle. Is bijvoorbeeld een WOZ-waarde in een jaar erg gestegen? Dan controleren we alle gegevens nog een keer.
   4. We versturen het aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde.

   Bekijk hier een filmpje over hoe we de WOZ-waarde berekenen, of lees de uitleg.

   Heeft u een bedrijfspand?

   Dan berekent GBLT de WOZ-waarde op een andere manier. U leest daar hier meer over.

  2. De maximale huur hangt af van een aantal zaken. De WOZ-waarde is er daar een van

   U kunt op de website van de Huurcommissie de maximale huurprijs van uw woning berekenen. Op deze manier kunt u zien wat een lagere WOZ-waarde betekent voor de maximale huurprijs.

  3. We verzamelen gegevens over woningen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van:

   • gegevens van woningen die te koop staan;
   • digitale luchtfoto’s;
   • gegevens van het Kadaster en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
   • informatie die inwoners ons sturen, bijvoorbeeld in een bezwaar;
   • het kan zijn dat u een vragenlijst van ons krijgt over uw woning. De antwoorden gebruiken wij voor het berekenen van een goede WOZ-waarde.
  4. GBLT stelt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast

   U ontvangt ieder belastingjaar de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde dus alleen voor dat belastingjaar.

  5. Een onafhankelijke toezichthouder controleert ieder jaar of we de WOZ-waarden goed berekenen. Dit is de Waarderingskamer. Gemeenten en belastingorganisaties mogen alleen WOZ-waarden de deur uitdoen als de Waarderingskamer deze goedkeurt. GBLT kreeg ook dit jaar weer toestemming om de WOZ-waarden bekend te maken.

   Lees meer op de website van de Waarderingskamer.

  6. U kunt het aanslagbiljet met de WOZ-waarde bekijken in Mijn Loket. U hoeft dus niet een nieuw aanslagbiljet op te vragen.

  7. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Dat doet u hier.

  8. Gaat u dit jaar verbouwen? Dan verandert de WOZ-waarde dit jaar nog niet. GBLT kijkt op 1 januari van volgend jaar hoe ver het staat met de verbouwing. Alle veranderingen die u dan heeft doorgevoerd, nemen wij mee in de WOZ-waarde van volgend jaar.

  9. Heeft u van GBLT een brief gekregen over 'Controle gegevens voor de WOZ-waarde van uw woning'? Controleer uw gegevens in Mijn Loket.

   Inloggen in Mijn Loket

   Klik in Mijn Loket bij 'Controleren kenmerken woning(en)' op de link 'Controleren'.

   Komt u na het klikken op de link op het scherm 'Controleren contactgegevens' terecht?

   Het kan zijn dat u eerst uw contactgegevens moet controleren. Klik dan op 'Persoonlijke gegevens zijn akkoord', of pas uw contactgegevens eventueel aan. U gaat daarna automatisch naar de pagina over de gegevens van uw woning.

  10. U krijgt een huurdersbeschikking als u een zelfstandige sociale huurwoning huurt

   De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige en sociale huurwoningen. Daarom staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Dit geldt voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen en Zwolle.

  11. Twijfelt u aan uw WOZ-waarde? Drie tips van onze WOZ-experts:

   • Bekijk uw taxatieverslag in Mijn Loket. Hierin staat hoe we de WOZ-waarde van uw woning hebben berekend. Zo kunt u controleren of we de juiste gegevens van uw woning hebben.
   • Bekijk de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen. Deze staan in WOZ-waardeloket.
   • Vraag uzelf af voor welk bedrag u uw woning zou kunnen verkopen. Controleer of dat klopt met de WOZ-waarde op het aanslagbiljet.
  12. GBLT mag om informatie vragen

   U moet deze informatie gratis geven. Dit staat in de wet. U kunt dit nalezen in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. GBLT gebruikt deze gegevens om de WOZ-waarde te bepalen. Ook gebruiken wij de gegevens om de onroerende zaakbelasting op te leggen.

   Voor iedereen die Wet WOZ uitvoert geldt de geheimhoudingsplicht. Dit kunt u nalezen in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

  13. U mag de toegang weigeren.

   Waarom stuurt GBLT een taxateur langs?

   Veel gegevens zijn al bekend bij GBLT of kunnen wij zien op foto’s. Wij willen de WOZ-waarde zo goed mogelijk bepalen. Daarom is het soms handig dat de taxateur binnen kijkt. De taxateur moet bewijzen wie hij is. Ook moet hij vertellen waarom hij naar binnen wil. U moet hiervoor toestemming geven.

   De wet zegt dat u verplicht bent om mee te werken aan de waardebepaling. Maar u hoeft de taxateur dus niet binnen te laten. 

   Wat zijn de gevolgen als u de taxateur niet binnenlaat?

   Dan kan de taxateur de waarde minder goed bepalen. Ook kan het gevolgen hebben als u in beroep gaat tegen de WOZ-waarde. 

  14. Om de WOZ-waarde van uw woning te berekenen, kijken we naar verkoopprijzen van andere woningen. Het liefst gebruiken we hiervoor woningen die op uw woning lijken. Zoals woningen met hetzelfde oppervlak en bouwjaar.

   Het kan zijn er dat niet genoeg vergelijkbare woningen zijn verkocht. In dat geval kijken we naar verkoopcijfers van woningen die minder op uw woning lijken.

   We houden rekening met die verschillen. Zijn de verkochte woningen bijvoorbeeld nieuwer dan uw huis? Of is uw keuken veel ouder? Dan passen we de WOZ-waarde van uw woning daarop aan.

  15. Wij kijken naar de toestand van uw woning of bedrijfspand op 1 januari

   Is uw woning of bedrijfspand na de waardepeildatum van 1 januari gebouwd, verbouwd of nog in aanbouw of verbouw? Dan kijkt GBLT naar de toestand van uw pand op 1 januari van het jaar waarvoor u belasting betaalt. Dit geldt ook als bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand of een deel daarvan gesloopt is. Dan houdt GBLT rekening met de gevolgen van de sloop. U kunt dit nalezen in artikel 18 van de Wet WOZ.

   De WOZ-waarde is dus altijd gebaseerd op de waarde die het pand zou hebben op de waardepeildatum 1 januari van het vorige jaar. Op deze manier behandelen we iedereen gelijk. Iemand met een vergelijkbaar pand betaalt dezelfde belasting.

  16. GBLT gebruikt een computerprogramma om de WOZ-waarde te bepalen

   Alle woningen binnen uw gemeente staan in dit programma. Zoals informatie van het Kadaster, de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG), bouwvergunningen en foto’s. Ook alle verkoopcijfers van woningen staan in dit programma. Het programma berekent de WOZ-waarde van uw woning. Dit heet modelmatig waarderen of modelmatige waardebepaling. Er vinden controles plaats om te kijken of het goed is gegaan.

   Banken, verzekeraars en makelaars gebruiken hun eigen computerprogramma's

   Zij maken ook gebruik van modelmatige waardebepaling. Zij hoeven zich niet aan de Wet WOZ te houden. Hierdoor is deze waarde dus niet altijd hetzelfde als de WOZ-waarde.

  17. De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning. De laatste jaren was er veel vraag naar woningen. Hierdoor stijgt de gemiddelde huizenprijs, en daarmee ook de gemiddelde WOZ-waarde.

   Verder kunnen aanpassingen van uw woningen invloed hebben op de WOZ-waarde. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe keuken of een serre laten bouwen? Dan kan dat leiden tot een hogere WOZ-waarde.

  18. Het is niet nodig dat onze taxateurs alle woningen of bedrijfspanden bezoeken om de WOZ-waarde te bepalen. GBLT beschikt over veel gegevens van woningen en bedrijfspanden. De taxateur maakt ook gebruik van luchtfoto’s, straatfoto’s en bouwtekeningen. Sommige zaken kan de taxateur niet van de buitenkant zien. GBLT kan u dan om informatie vragen. Meestal kan dit via de telefoon, e-mail of post.

  19. Bij de WOZ is er verschil tussen woningen en niet-woningen

   Niet-woningen zijn bijvoorbeeld winkels, kantoren en fabrieken. Voor niet-woningen betaalt u een hoger tarief aan onroerende-zaakbelasting dan voor woningen.

   Sommige panden bestaan uit een woning én een niet-woning

   Wij kijken dan naar de verdeling van de waarde.

   • Gebruikt u minder dan 70% van de waarde als woning? Dan zien we het als een niet-woning.
   • Gebruikt u meer dan 70% van de waarde als woning? Dan zien we het als een woning.
  20. Voorbeelden van een bedrijfspand zijn een boerderij, winkel, kantoor, school en restaurant.

  21. Een WOZ-beschikking is een officieel document

   Hier staat de vastgestelde waarde van een woning of bedrijfspand op.

   U krijgt aan het begin van ieder belastingjaar een nieuwe beschikking

   U vindt dit op uw belastingaanslag. In de beschikking staat:

   • over welke woning of bedrijfspand de beschikking gaat;
   • de eigenaar en/of gebruiker (belanghebbende);
   • de WOZ-waarde;
   • de waardepeildatum.

   De WOZ-beschikking krijgt u samen met de belastingaanslag voor de gemeente-en waterschapsbelastingen.

  22. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om verschillende belastingen te berekenen. Bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelastingen voor gemeenten en watersysteemheffing voor waterschappen. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt.

   Een hogere WOZ-waarde dan vorig jaar betekent niet altijd dat u meer moet betalen

   Ook het belastingtarief bepaalt hoeveel belasting u betaalt. De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw het tarief; deze vindt u hier. Een hogere WOZ-waarde betekent dus niet automatisch dat u ook (veel) meer betaalt. 

  23. De waardepeildatum is 1 januari van het vorige jaar

   Krijgt u een beschikking voor belastingjaar 2024? Dan is de waardepeildatum 1 januari 2023.

   Meestal is de waardepeildatum hetzelfde als de toestandspeildatum

   Wanneer is dit niet hetzelfde? Als er grote veranderingen zijn geweest. Bijvoorbeeld als de woning wordt gebouwd of verbouwd. Of er wordt gesloopt. GBLT kijkt dan niet naar de situatie op de waardepeildatum, maar naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. De waardepeildatum blijft wel hetzelfde.

   Voorbeeld: U bouwt een nieuwe woning

   De bouw begint op 1 februari 2023 en op 1 november 2023 is de woning klaar. Op de waardepeildatum (1 januari 2023) bestond de woning dus nog niet. Maar op de toestandspeildatum (1 januari 2024) is de woning klaar. GBLT kijkt dan naar de situatie op 1 januari 2024 (toestandspeildatum). Daarna bepaalt GBLT wat de woning waard zou zijn geweest op 1 januari 2023 (waardepeildatum).

  24. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning. Het gaat dan om de waarde van een jaar eerder. De WOZ-waarde die u in 2024 krijgt, was dus de marktwaarde van uw huis op 1 januari 2023.

   In de Wet WOZ staat dat iedere woning of bedrijfspand ieder jaar een WOZ-waarde moet krijgen. Met de WOZ-waarde berekent de overheid verschillende belastingen. Bijvoorbeeld:

   • De onroerende -zaakbelasting (gemeente)
   • De watersysteemheffing (waterschap)
   • De inkomstenbelasting/eigen woning forfait (van de Belastingdienst)

   U vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van GBLT.

   Lees hier meer over de WOZ.

  25. Wordt uw WOZ-waarde verlaagd nadat u succesvol bezwaar heeft ingediend? Dan past GBLT de belastingaanslag aan. U krijgt het te veel betaalde bedrag terug. Hierover krijgt u een brief.

   Hoeveel wordt mijn belastingaanslag verminderd?

   Hoeveel minder belasting u hoeft te betalen hangt af van verschillende dingen. Zoals de hoogte van uw WOZ-waarde, in hoeverre de WOZ-waarde wordt verlaagd en de gemeente waar u woont. Hieronder ziet u een paar rekenvoorbeelden.

   Voorbeelden:

   U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zwolle. Uw WOZ-waarde was € 350.000,-. U dient bezwaar in en GBLT geeft u gelijk. Uw WOZ-waarde wordt € 20.000 lager: € 330.000,-.

   De onroerende-zaakbelasting is in Zwolle in 2024 0,0989% van uw WOZ-waarde. De watersysteemheffing gebouwd binnendijks is 0,04260% van uw WOZ-waarde. U betaalt dan € 19,78 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,52 minder watersysteemheffing gebouwd binnendijks.

   Voor andere gemeenten geldt:

   • gemeente Bunschoten € 15,38 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,90 minder watersysteemheffing. 
   • gemeente Dalfsen € 19,70 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,52 minder watersysteemheffing. 
   • gemeente Dronten € 23,74 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,44 minder watersysteemheffing. 
   • gemeente Leusden € 19,84 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,90 minder watersysteemheffing. 
   • gemeente Nijkerk € 15,62 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,90 minder watersysteemheffing. 
   • gemeente Ommen € 15,60 minder onroerende-zaakbelasting. En 8,52 (waterschap Drents Overijsselse Delta) € 6,28 (waterschap Vechtstromen) minder watersysteemheffing.

   Wilt u dit bedrag zelf bereken?

   Gebruik het bedrag waarmee de WOZ-waarde verlaagd is. Dat is in het voorbeeld € 20.000,-. Dit vermenigvuldigt u met het tarief van de belasting. Voor gemeente Zwolle zijn de tarieven 0,0947% en 0,0392%. De rekensom is dan € 20.000 X 0,0989% = € 19,78 voor de onroerendezaakbelasting en € 20.000 x 0,04260% is € 8,52 voor de watersysteemheffing. Wilt u de tarieven van een andere gemeente of waterschap weten? Ga dan via deze link naar de overzichtspagina voor tarieven.

   Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde?

   Maak via deze link eenvoudig bezwaar tegen uw WOZ-waarde.

  26. In het taxatieverslag staan gegevens over uw woning of bedrijfspand

   Dit zijn bijvoorbeeld:

   • de omschrijving van de woning of het bedrijfspand;
   • de kadastrale gegevens (oppervlakte);
   • de kenmerken die GBLT gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen. Zoals de inhoud, de oppervlakte en het bouwjaar.

   Het taxatieverslag geeft inzicht in de aansluiting op de markt

   Dit gebeurt

   • bij woningen door vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen;
   • bij bedrijfspanden (niet-woningen) door de opbouw van de taxatie te laten zien. Deze opbouw kan huurwaarde en kapitalisatiefactor zijn, of herbouwwaarde en correctiefactoren. Voorbeelden van niet-woningen zijn bedrijven, kantoren en scholen.

   U krijgt een taxatieverslag per woning of bedrijfspand. U kunt uw taxatieverslag bekijken via Mijn Loket of via de Berichtenbox van MijnOverheid.

  27. Vastgoedgegevens of eigenschappen zeggen iets over de kenmerken van een woning of bedrijfspand

   Voorbeelden van vastgoedgegevens of eigenschappen zijn:

   • de gebruiksoppervlakte van de woning of de oppervlakte van het bedrijf; 
   • het bouwjaar;
   • de grondoppervlakte; 
   • het soort woning of bedrijfspand;
    • of de woning een vrijstaande woning is of een rijwoning;
    • of het bedrijfspand een winkel of kantoor is;
   • gegevens van een garage en berging.
  28. Om de WOZ-waarde te berekenen, kijken we naar de eigenschappen van uw woning. Dit noemen we objectkenmerken. Er zijn primaire en secondaire objectkenmerken.

   Primaire objectkenmerken

   We berekenen de WOZ-waarde zoveel mogelijk aan de hand van primaire objectkenmerken. Dit zijn objectieve eigenschappen van woningen. Dat betekent dat verschillende mensen er niet verschillend over kunnen oordelen, bijvoorbeeld omdat we ze kunnen meten. Denk aan type woning, grootte, bouwjaar, ligging en grootte van de grond van de woning.

   Secundaire objectkenmerken

   Waar nodig kijken we ook naar minder objectieve eigenschappen. Deze noemen we secundaire objectkenmerken. Voor woningen zijn dat:

   • Kwaliteit. Hiermee bedoelen we de kwaliteit van de materialen waar de woning uit bestaat.
   • Onderhoud. Dit gaat over de staat van de woning (zoals toestand van het dak, gevels en kozijnen).
   • Uitstraling. Is de woning bijvoorbeeld bijzonder vergeleken met andere woningen?
   • Doelmatigheid. Past de woning goed bij het doel waarvoor hij wordt gebruikt? Een woning is bijvoorbeeld minder doelmatig als hij gebouwd is als bedrijfsruimte, of als hij ‘hokkerig’ is.
   • Voorzieningenniveau. Hiermee bedoelen we onderdelen van de woning die hem een hogere of lagere waarde geven bij de verkoop (zoals leeftijd van de keuken en de badkamer).
   • Ligging. Dit is de ligging van de woning ten opzichte van andere woningen in de omgeving (hoe is de wijk, ligt de tuin aan de zonkant, is er een bos dichtbij, heeft de woning uitzicht op een weiland, enz.).

   De woning krijgt voor elk van deze eigenschappen een score van 1-5. Dit heeft weer invloed op de WOZ-waarde.

  29. Eigenaar

   Op de koopakte staat wie eigenaar is van een bedrijfspand. Het Kadaster houdt de registratie van het eigendom bij. GBLT gebruikt de informatie van het Kadaster.

   Als er meer eigenaren zijn, mag GBLT er één aanwijzen. Hier zijn beleidsregels voor. Deze kunt u nalezen in het “Besluit aanwijzing belastingplichtigen. Soms is er een juridisch eigenaar en een economisch eigenaar. De juridisch eigenaar krijgt dan de beschikking.

   Bent u eigenaar samen met meer eigenaren? Dan mag u de andere eigenaren laten meebetalen. Dit moet u wel zelf regelen. Wilt u dit veranderen? Schrijf dan een brief naar GBLT. Wij kijken dan of dat volgens de regels kan. Als het kan, passen wij het voor volgend jaar aan.

   Gebruiker

   Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. GBLT gebruikt dit om de gebruiker van het bedrijfspand te vinden. Gebruikt u maar een deel van een pand? Dan kijkt GBLT of uw deel eigen voorzieningen heeft. Is dat niet het geval? Dan krijgt de eigenaar de beschikking voor het gebruik.

  30. Eigenaar

   Op de koopakte staat wie eigenaar is van een woning. Het Kadaster houdt de registratie van het eigendom bij. GBLT gebruikt de informatie van het Kadaster. 
   GBLT noemt dit ‘eigenaar’ maar dit zijn ook de volgende personen:

   • de persoon die de woning in erfpacht heeft;
   • de persoon die het vruchtgebruik heeft;
   • de persoon die het recht van gebruik en bewoning heeft;
   • de persoon die het recht van opstal heeft.

   Als er meer eigenaren zijn, mag GBLT er één aanwijzen

   Hier zijn beleidsregels voor. Deze kunt u nalezen in het “Besluit aanwijzing belastingplichtigen”. Bent u eigenaar samen met meer eigenaren? Dan mag u de andere eigenaren laten meebetalen. Dit moet u wel zelf regelen. Wilt u dit veranderen? Schrijf dan een brief naar GBLT. Wij kijken dan of dat volgens de regels kan. Als het kan passen wij het voor volgend jaar aan.

   Gebruiker

   De gebruiker van een woning krijgt niet altijd een beschikking. U krijgt deze alleen als u een sociale huurwoning huurt. De gebruiker van een woning is degene die zich bij de gemeente heeft ingeschreven op het adres. De persoon die het langst op het adres staat ingeschreven krijgt de beschikking. Hebben meer personen zich op hetzelfde moment ingeschreven? Dan krijgt de oudste de aanslag.

  31.  De WOZ-beschikking sturen wij naar:

   • de eigenaar van een woning;
   • de eigenaar van een bedrijfspand;
   • de gebruiker van een sociale huurwoning;
   • de gebruiker van een (zelfstandig deel van een) bedrijfspand.

   GBLT kijkt naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar.

  1. Gaat het om een bezwaar over waterschapsbelasting?

   U kunt het best eerst bellen met 088 - 064 55 55. U kunt dan vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Krijgt u geen antwoord dat u tevreden stelt? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen. U stelt GBLT dan in gebreke omdat u geen besluit op uw bezwaar heeft gekregen. In dat geval moet GBLT binnen veertien dagen het besluit nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt:

   • de eerste veertien dagen € 23,00 per dag;
   • de daarop volgende veertien dagen € 35,00 per dag; en
   • daarna € 45,00 per dag voor de derde periode van veertien dagen.

   Het maximum bedrag is totaal € 1.442,00.

   Let op GBLT kan in twee gevallen de afhandelingstermijn opschorten

   Opschorten betekent stopzetten. Wij kunnen de afhandeltermijn stopzetten als GBLT:

   • u om extra informatie heeft moeten vragen.
   • u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen

   Zijn er goede redenen om het bezwaar aan te houden? Bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen? Dan vraagt GBLT u daarmee in te stemmen. In dat geval stopt ook de termijn.

   Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moeten wij in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   Wij moeten het bezwaar afhandelen in hetzelfde jaar dat u een bezwaar heeft ingediend. Stuurt u uw bezwaar op de WOZ-waarden in de laatste zes weken van het jaar? Dan geldt deze regel niet.

  2. Als u het oneens bent met GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket

   Bij GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket tegen:

   • de belastingaanslag;
   • de kosten van de aanmaning;
   • de kosten van het dwangbevel;
   • de rentebeschikking;
   • de WOZ-waarde voor de gemeenten Dronten, Nijkerk, Leusden, Zwolle, Bunschoten, Ommen en Dalfsen.

   Een bezwaar indienen gaat het snelt via Mijn Loket

   Heeft u geen toegang tot Mijn Loket? U kunt ook een brief sturen aan GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Zet in uw brief:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • de datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag of de beschikking waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
   • uw handtekening.

   Bent u niet tevreden over de manier waarop GBLT u heeft behandeld?

   Dan kunt u een klacht melden.

  3. Veel inwoners ervaren bezwaar maken bij GBLT als eenvoudig. Ook als ze weinig weten van de WOZ. Lees hier hoe u gemakkelijk bezwaar kunt maken.

   Vindt u bezwaar maken lastig? Of twijfelt u wat u moet invullen? Bel ons dan op 088-064 55 55. Een van onze medewerkers helpt u graag met het maken van bezwaar.

  4. U krijgt een brief met de uitslag van uw bezwaar voor het einde van het kalenderjaar. Is uw WOZ-waarde verlaagd? In deze brief leest u wat de gevolgen zijn voor uw belastingaanslag.

   Was de WOZ-waarde te hoog? Dan staat in de brief met welk bedrag we uw belastingaanslag verminderen. U ontvangt geen nieuwe aangepaste belastingaanslag.Wij storten het te veel betaalde bedrag terug op uw rekening.

  5. U hoeft geen bezwaar bij GBLT te maken over de WOZ-waarde

   U heeft juist gehandeld. Wij krijgen bericht van uw gemeente als de WOZ-waarde verandert. Daarna verminderen wij de belastingaanslag op basis van de gewijzigde WOZ-waarde. U krijgt hiervan bericht van ons. 

  6. Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet GBLT in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   GBLT moet het bezwaar voor de WOZ-waarde afhandelen in hetzelfde jaar als dat u het bezwaar heeft ingediend. Uitzondering is als u het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar instuurt. Dan geldt de regel niet dat het bezwaar in hetzelfde jaar moet worden afgehandeld.

  7. Bent u huurder van een zelfstandige, sociale huurwoning? Dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien of u een zelfstandige huurwoning bewoont.

   Wat voor invloed heeft de WOZ-waarde voor huurwoningen?

   De maximale huur hangt van sociale huurwoningen af van een aantal zaken. De WOZ-waarde is er daar een van. Bezwaar maken heeft alleen zin als u de de maximale huur voor een sociale huurwoning betaalt. U kunt dan met een lagere WOZ-waarde de verhuurder vragen om een lagere huur.

   Wilt u bezwaar maken tegen een te hoge huurprijs? Dan gaat u hiervoor naar uw verhuurder of de Huurcommissie.

   Heeft de WOZ-waarde van een huurwoning ook invloed op belastingen?

   De WOZ-waarde van huurwoningen heeft geen invloed op belastingen. GBLT gebruikt de WOZ-waarde namelijk alleen voor de onroerende zaakbelasting en de watersysteemheffing eigenaren. Deze aanslagen krijgt u niet als u huurt.

  8. U moet binnen 6 weken een bezwaar indienen

   GBLT gebruikt de datum op het aanslagbiljet als start. Stuurt u uw bezwaar zes weken of later na de datum op het aanslagbiljet? Dan gelden 2 voorwaarden:

   • GBLT past alleen de WOZ-waarde aan, als deze meer dan 20% te hoog is. Daarbij geldt een minimum bedrag van € 5.000,-.
   • Bezwaren die na 5 jaar ingediend worden, neemt GBLT niet meer in behandeling.

   Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Art.2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ.

   Hieronder vindt u 2 voorbeelden als u na 6 weken bezwaar indient

   U bent het hier niet mee eens en u dient na de termijn van 6 weken een bezwaar in.

   •  Voorbeeld 1. 
    Stel de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 150.000,-. Dan mag GBLT de WOZ-waarde alleen aanpassen als deze € 120.000,- of lager is. Het bedrag van € 120.000,- is namelijk 20% lager dan de € 150.000,-. Het verschil in bedrag (€ 150.000,- min € 120.000,-) is € 30.000,- en daarmee hoger dan € 5.000,- (het minimumbedrag).
   • Voorbeeld 2. 
    Stel u heeft een garagebox van € 15.000,- . Na uw bezwaar stelt GBLT de waarde vast op € 11.000,-. Dan past GBLT de WOZ-waarde niet aan, omdat het verschil € 4.000,- is. Dit bedrag is minder dan het minimum bedrag van € 5.000,-
  9. Voor het maken van bezwaar heeft u geen taxatierapport nodig

   In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u denkt dat de waarde te hoog is. U kunt hiervoor naar het taxatieverslag kijken. Kloppen de kenmerken? Bent u het eens met de vergelijking met de verkochte woningen? Denkt u dat er niet genoeg rekening is gehouden met de staat van de woning? Of de kwaliteit? Of het onderhoud? Als u dit in uw bezwaarschrift aangeeft, kijkt de taxateur naar deze punten. Het antwoord krijgt u in de beslissing.

   Bent u niet tevreden met de beslissing die GBLT neemt op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep altijd nog een taxatierapport op laten stellen.

  10. GBLT berekent de WOZ-waarde in Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle. Alleen inwoners van die gemeenten kunnen bezwaar indienen tegen hun WOZ-waarde bij GBLT.

   Woont u in een andere gemeente? Dan berekent uw gemeente, of een organisatie waar uw gemeente bij is aangesloten, de WOZ-waarde. U kunt daar uw bezwaar indienen.

  11. U kunt zelf eenvoudig bezwaar tegen de WOZ-waarde maken bij GBLT. U leest hier hoe u dat doet.

   U kunt ook een commercieel WOZ-bureau in schakelen. Dit bureau maakt dan namens u bezwaar. Maar in 2023 waren bezwaren die inwoners zelf indienden bij GBLT vaker succesvol.

   Bovendien zorgen deze WOZ-bureaus voor hoge kosten voor de samenleving. GBLT moet namelijk een vergoeding betalen als zo’n bezwaar succesvol is. Dit komt terecht bij het WOZ-bureau, en kost uw gemeente veel geld.

  12. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   U stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de kosten van de aanmaning of dwangbevel waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;

   U krijgt geen uitstel van betaling voor uw belastingaanslag bij een bezwaar tegen de kosten

   U moet de belastingaanslag wel betalen. U kunt in één keer of in delen betalen. Lees via deze link meer over betalen

  13. U krijgt niet automatisch uitstel van betalen als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde

   Wilt u uitstel van het betalen van uw belastingaanslag aanvragen? Dan kan dat alleen als u als eigenaar van de woning bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. U moet wel in uw bezwaar zetten dat u uitstel van betalen wilt. Uitstel van betalen geldt alleen voor de belastingen waarbij de WOZ-waarde meetelt. Zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing gebouwd.

   Soms moet u rente betalen voor het uitstel

   U vraagt uitstel van betalen aan. Dat betekent dat u uw belastingaanslag (deels) na de uiterste betaaldatum betaalt. U betaalt rente over de periode en het bedrag dat u te laat betaalt. U krijgt van GBLT een brief als u rente moet betalen. Dit noemen wij een rentebeschikking. Meer over rente bij later betalen leest u op de pagina invorderingsrente.

  14. U moet de belastingaanslag betalen als u bezwaar maakt

   U dient een bezwaarschrift in. Dan moet u betalen voor de vervaldatum die op de belastingaanslag staat.

   Wilt u wel uitstel van betaling?

   Geef aan dat u uitstel van betalen wil bij het bezwaar maken. GBLT geeft alleen uitstel van betalen voor het bedrag waar u bezwaar voor maakt. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen de aanmaankosten en vraagt u om uitstel van betalen? Dan krijgt u alleen uitstel van betalen voor de aanmaankosten.

  15. Wij raden u aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken. In ieder geval binnen zes weken na de datum van de belastingaanslag of beschikking. Bent u het dan niet eens bent met de beslissing van GBLT op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

   Stuurt u uw bezwaar niet binnen zes weken?

   Stuurt u uw bezwaar later dan zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking? Dan verklaart GBLT uw bezwaar niet-ontvankelijk. U heeft te laat bezwaar gemaakt.

   GBLT bekijkt wel of de belastingaanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt klopt. Dit doet GBLT nog tot drie jaar terug. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan bekijkt de rechter of de beslissing juist is, dat u te laat bezwaar heeft gemaakt. De rechter beoordeelt niet of de belastingaanslag juist is.  

   Voor bezwaren tegen de WOZ-waarde gelden andere voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

   U kunt bezwaar maken via Mijn Loket

   Log om bezwaar te maken in op Mijn Loket via uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het niet eens bent met uw belastingaanslag.

   Inloggen Mijn Loket

   Wilt u dit niet of heeft u geen toegang tot Mijn Loket? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  16. De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning van vorig jaar

   Volgens de wet moeten we voor de WOZ-waarde kijken naar de waarde van uw huis op 1 januari 2023. Dat is de waardepeildatum. De WOZ-waarde beweegt mee met de huizenprijzen op de markt. Als de huizenprijzen vorig jaar erg stegen, stijgt nu ook de gemiddelde WOZ-waarde. Ook van uw woning. 

   De WOZ-waarde van vorig jaar speelt geen rol bij het vaststellen van de nieuwe WOZ-waarde

   Wij bepalen ieder jaar opnieuw de marktwaarde van uw woning. Wij kijken daarbij naar de huizenprijzen op 1 januari 2023. Een verlaging van de WOZ-waarde van vorig belastingjaar heeft dus geen effect op de WOZ-waarde van dit belastingjaar.

   In het taxatieverslag in Mijn Loket kunt u controleren hoe wij de waarde van uw woning vaststelden

   Daar ziet u dat wij dit jaar opnieuw de WOZ-waarde van uw woning vaststelden. Bent u het niet eens met de informatie in het taxatieverslag? Dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U geeft in uw bezwaar dan aan waar u het niet mee eens bent.

  17. U moet rente betalen als u na de datum (de vervaldatum) op het aanslagbiljet betaalt

   Ook als u om uitstel van betalen heeft gevraagd. Dit wordt automatisch uitgerekend nadat uw betaling door GBLT is verwerkt. Hoe later u betaalt, hoe hoger bedrag aan rente wordt. U betaalt alleen rente als het rentebedrag meer is dan € 23,00.

   Lees via deze link meer over invorderingsrente.

  18. U hoort voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt (31 december) of uw WOZ-waarde wordt aangepast.

   Wat gebeurt er precies als u een WOZ-bezwaar indient?

   Zodra uw bezwaar binnen is krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat dat we uw WOZ-bezwaar hebben ontvangen. We gaan er dan meteen mee aan de slag. We bekijken uw bezwaar eerst zorgvuldig. En we controleren opnieuw onze berekening en alle andere zaken die u aangeeft. Daarna beslissen we of de WOZ-waarde moet worden aangepast. U krijgt hierover voor het einde van het kalenderjaar een brief.

  19. Wij raden u aan om bezwaar te maken

   Het is uw eigen keus of u wel of geen bezwaarschrift indient. Maar waarom zou u geen bezwaar maken? Voor uw rechtszekerheid is dit namelijk beter. Bent u het niet eens met de beslissing van GBLT op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Deze mogelijkheid heeft u anders niet. Het is daarvoor wel belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn. De wettelijke termijn is zes weken na de datum op het aanslagbiljet. Ga voor het indienen van een bezwaar naar Mijn Loket .

  20. Is de nieuwe WOZ-waarde lager? Dan verminderen we de belastingaanslag op basis van de nieuwe WOZ-waarde.
   Is de nieuwe WOZ-waarde hoger? Dan verandert de belastingaanslag niet.

   U krijgt hierover altijd bericht van ons. Wilt u weten wanneer u bericht krijgt? Dat hangt af van waar u woont:

   Woont u in Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle?

   Dan krijgt u de uitspraak op uw bezwaar van GBLT. U ontvangt deze uitspraak meestal voor het einde van het jaar. In de uitspraak op het bezwaar staan de gevolgen voor uw belastingaanslag. Was de WOZ-waarde te hoog? Dan staat in de uitspraak met welk bedrag wij de belastingaanslag aanpassen. U ontvangt geen nieuwe aangepaste belastingaanslag of WOZ-beschikking.

   Woont u in een andere gemeente?

   U krijgt eerst de uitspraak van uw bezwaar van uw gemeente. Zes weken daarna krijgt u bericht van GBLT. De gemeente geeft veranderingen in de WOZ-waarde automatisch aan ons door.

  21. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   1. U print het bezwaarformulier WOZ-waarde uit, vult deze in en stuurt deze aan GBLT. Download via deze link het bezwaarformulier WOZ-waarde.
   2. Of u stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:
    • uw voor- en achternaam en uw adres;
    • datum dat u de brief schrijft;
    • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
    • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
    • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
    • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.
  1. Informeer de Kamer van Koophandel over de verhuizing van uw bedrijf. U hoeft GBLT niet te informeren. Wij gebruiken gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Veranderingen die u doorgeeft aan de Kamer van Koophandel krijgen wij dus automatisch door.

  2. Koopt u in de loop van het belastingjaar een andere woning? Dan kunt u voor uw nieuwe woning per brief een WOZ-beschikking opvragen

   U kunt de WOZ-beschikking opvragen zodra u bij het Kadaster als eigenaar geregistreerd bent. Wilt u een WOZ-beschikking aanvragen voor Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten of Ommen? Dan kunt u bij GBLT een WOZ-beschikking aanvragen. U vindt onze adresgegevens onderaan deze pagina. Wilt u een WOZ-beschikking voor een woning in een andere gemeente? Ga naar uw gemeente of belastingorganisatie die de WOZ verzorgt.

  3. Als u gaat verhuizen, heeft dat geen invloed op het aanslagbedrag.

   De persoon die op 1 januari eigenaar is van een gebouw of stuk grond, moet het hele jaarbedrag betalen. Verkoopt u uw gebouw of grond? De notaris geeft dit door aan het Kadaster. GBLT ontvangt de wijziging van het Kadaster. In de meeste gevallen verrekent de notaris de belastingaanslag met de koper(s) op de verkoopakte. Uw notaris kan u meer vertellen over het verrekenen van de belastingaanslag met de koper(s).

  4. Informeer de Kamer van Koophandel over de verhuizing. U hoeft GBLT niet te informeren. Wij gebruiken gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Veranderingen die u doorgeeft aan de Kamer van Koophandel krijgen wij dus automatisch door.

  5. De belastingaanslag onroerendezaakbelasting (OZB) gaat uit van de situatie op 1 januari

   Heeft u na 1 januari uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd? Dan krijgt u nog een belastingaanslag OZB voor uw oude woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris de OZB bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar.

  6. Wij vragen u om uw verhuizing door te geven aan uw gemeente

   U hoeft u adreswijziging niets aan ons door te geven. Wij krijgen uw verhuizing automatisch door van de gemeente.

   Verhuist uw bedrijf? Geef dit dan door aan de Kamer van Koophandel

   U hoeft GBLT niet te informeren. Wij gebruiken gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Veranderingen die u doorgeeft aan de Kamer van Koophandel krijgen wij dus automatisch door.

  7. De eigenaren belasting moet u nog wel betalen

   Ook als u niet meer woont op dat adres.

  8. Verhuizing heeft geen invloed op de watersysteemheffing ingezetenen

   U betaalt een vast bedrag per huishouden per 1 januari van het belastingjaar. Op uw nieuwe adres hoeft u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen meer te betalen.

  9. Hoe berekent GBLT uw aanslagbiljet als u verhuist naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis?

   • GBLT vermindert de gebruikersbelastingen voor de woonruimte van uw vorige adres vanaf de datum van verhuizing.
   • U krijgt géén vermindering voor watersysteemheffing ingezetenen.

   GBLT stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat welk bedrag GBLT vermindert. Heeft u deze brief niet ontvangen? Geef uw verhuizing dan door aan GBLT via Mijn Loket.

   Of u stuurt een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Noem in uw brief de datum van verhuizing en uw nieuwe woonsituatie.

    

  1. Wij vragen u het openstaande bedrag te betalen

   Het overlijden van uw familielid geeft de gemeente automatisch aan ons door. Blijft er iemand achter die ingeschreven staat op hetzelfde adres bij de gemeente? Dan:

   • wordt de oude belastingaanslag op naam van de overledene opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgen ‘de erven van’ bericht van;
   • krijgt die persoon een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

   De toestemming voor betalen in delen via automatische incasso zetten wij niet over naar de achterblijvende persoon.

   Er moet opnieuw een machtiging voor automatische incasso worden gegeven door de achterblijvende persoon.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

   Heeft u de nalatenschap verworpen?

   Neem dan contact op met GBLT.

  2. GBLT gebruikt de gegevens van het Kadaster bij het opleggen van de belastingaanslag.

   Staat het eigendom in het Kadaster alleen op naam van de overledene?

   Het Kadaster kan alleen de naam veranderen als het eigendom is overgeschreven bij de notaris. U moet dit zelf eerst regelen met een notaris. Is het eigendom overgeschreven? Dan stuurt GBLT vanaf volgend jaar het aanslagbiljet op uw naam.

   Was u beiden eigenaar en staat het aanslagbiljet op naam van de overleden persoon?

   Dan kunt u telefonisch vragen of GBLT de naam kan veranderen. U belt met telefoonnummer 088 - 064 55 55. GBLT stuurt dan vanaf volgend jaar het aanslagbiljet op uw naam.

  3. Heeft u partner toestemming geven voor het automatisch betalen in delen?

   Dan schrijft GBLT de bedragen automatisch af totdat de belastingaanslag is betaald. Het overlijden van uw partner geeft de gemeente automatisch aan ons door. In uw situatie:

   • wordt de oude belastingaanslag op naam van uw overleden partner opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgt u bericht van op naam van ‘de erven van’;
   • krijgt u een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  4. U hoeft het overlijden niet aan GBLT te melden

   Overlijden van een persoon geeft de gemeente automatisch door aan GBLT. Moet een aanslag naar een ander adres? Geef dan de adreswijziging wél door aan GBLT. Indien van toepassing stuurt GBLT een brief met een vermindering.

   De meeste belastingsoorten worden verminderd na het overlijden

   Er zijn twee belastingsoorten die niet worden verminderd:

   • Watersysteemheffing ingezetenen. Deze belastingaanslag wordt opgelegd met de peildatum 1 januari van het jaar. Bij overlijden na 1 januari wordt het aanslagbedrag niet verminderd.
   • Eigendomsaanslagen van gemeente of waterschap. Deze belastingaanslagen worden opgelegd met peildatum 1 januari van een jaar. Deze bedragen worden na overlijden niet verminderd.

   GBLT zorgt ervoor dat de belastingaanslag wordt verminderd met het juiste bedrag

   Is het volledige bedrag al betaald? Wij betalen het teveel betaalde bedrag terug. Wordt er betaald in delen met automatische incasso? Dan verlagen wij het maandbedrag automatisch.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  5. GBLT mag een automatische incasso na een overlijden niet overzetten naar een partner of medebewoner

   Dit mag niet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de privacywet genoemd. Wij sturen een brief met een vermindering van de belastingaanslag gericht aan "de erven van".

   Blijft er nog een te betalen bedrag over na het overlijden?

   Dan loopt de automatische incasso door tot het hele belastingbedrag is betaald. Dit is maximaal tien termijnen.

   Woont er na het overlijden nog iemand in de woning?

   GBLT stuurt dan een nieuw aanslagbiljet naar de oudste persoon die nog in het huis woont. Wil deze persoon ook automatisch betalen in delen? Dan moet deze persoon hier zelf toestemming voor geven.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  1. Wij vragen u de belastingaanslag aan ons terug te sturen

   Terugsturen regelt u in 2 stappen:

   1. Schrijf op de envelop ‘retour afzender, ontvanger is verhuisd’. Heeft u een nieuw adres van de ontvanger? Schrijf dit adres dan ook op de envelop.
   2. Stop de envelop in de brievenbus. Een postzegel is niet nodig.
  2. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag in Mijn Loket

   Inloggen Mijn Loket

   In het bezwaarschrift geeft u de reden van leegstand aan. Of u de belastingaanslag moet betalen, hangt af van uw situatie en de belastingaanslag.

  3. Eigendom belast met een beperkt recht betekent dat er sprake kan zijn van opstal, erfpacht of vruchtgebruik

   GBLT stuurt dan het aanslagbiljet naar degene die belanghebbende is volgens dat beperkte recht. Dit is in de Waterschapswet geregeld.

  4. GBLT heeft u aanslagbiljetten gestuurd over meerdere jaren

   Bij de aanslagbiljetten heeft u een begeleidende brief gekregen. Hierin leggen wij uit dat uit controle blijkt dat GBLT deze aanslagbiljetten nog niet eerder heeft gestuurd.

   GBLT stuurt graag de belastingaanslag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. In de wet staat dat GBLT tot drie jaar terug aanslagbiljetten mag opleggen. U kunt dit nalezen in artikel 11 lid 3 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.

  5. U kunt meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar krijgen

   GBLT stuurt de volgende belastingaanslagen naar u toe als u eigenaar/gebruiker bent van een perceel:

   • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing.
   • Watersysteemheffing ingezetenen.
   • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur.

   Het kan zijn dat GBLT niet eerder de WOZ-waarde van uw woning ontvangt. GBLT stuurt dan later in het jaar het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd/natuur.

   Woont u in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle?

   GBLT stuurt dan de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen op één biljet. Dit lukt nog niet in alle gevallen. Daarom kan het voorkomen dat u 2 aanslagbiljetten krijgt.

  6. Wij vragen u om deze belastingaanslag naar ons terug te sturen

   Kunt u hierbij een korte notitie meesturen, waarin u vermeldt waarom u de belastingaanslag terugstuurt?

  7. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag in Mijn Loket.

   Inloggen Mijn Loket

  8. U kunt vermindering krijgen voor de zuiveringsheffing als u alleen woont

   Let op: dit is iets anders dan alleenstaande met kinderen. Dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont, maar ook als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt. GBLT krijgt automatisch bericht als er een uitschrijving plaatsvindt bij de Basisregistratie Personen (BRP); bijvoorbeeld bij overlijden of echtscheiding. U krijgt ongeveer 8 weken na deze uitschrijving van ons een bericht met de vermindering.

   U kunt geen vermindering krijgen voor de watersysteemheffing ingezetenen

   Dit is een vast bedrag per woonruimte. Het aantal mensen dat in een woning woont, maakt voor deze belasting niets uit.

  9. U hoeft voor uw woonadres geen belastingen te betalen

   Woont u in een verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan hoeft u voor dat adres geen belastingen van GBLT te betalen. Heeft u toch een aanslagbiljet ontvangen? Dan kunt u bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Meer informatie over bezwaar maken vindt u hier.

  10. U neemt contact op met GBLT als informatie op het aanslagbiljet niet klopt

   Wij zoeken voor u uit wat er aan de hand is en zorgen voor een oplossing. Het hangt af van uw situatie wat deze oplossing is. Wij kunnen u:

   • vragen om naar de juiste organisatie te gaan om gegevens te laten aanpassen. Dit komt omdat wij uw gegevens van deze organisatie krijgen. Alleen deze organisatie mag deze gegevens aanpassen. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw privégegevens zoals uw huisadres gaat u naar uw gemeente. Voor het aanpassen van uw bedrijfsinformatie gaat u naar de Kamer van Koophandel.
   • adviseren om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag. Bijvoorbeeld omdat het aanslagbedrag mogelijk verandert.
  11. Kregen verschillende personen in uw huishouden in eerdere jaren een aanslagbiljet van GBLT? Dan kan het zijn dat u vanaf 2024 1 aanslagbiljet krijgt. Hierop staan alle belastingen van GBLT voor uw huishouden.

   Over welke belastingaanslagen gaat het?

   In sommige gevallen stuurde GBLT eerdere jaren twee aanslagbiljetten naar hetzelfde huishouden:

   • 1 persoon kreeg de belastingaanslag voor de eigenaar van de woning (zoals de watersysteemheffing eigenaar).
   • De ander kreeg de belastingaanslag voor de gebruiker van de woning (zoals de watersysteemheffing ingezetenen).

   Vanaf 2024 zetten we deze belastingaanslagen zoveel mogelijk op hetzelfde aanslagbiljet. Deze sturen we naar de oudste eigenaar van de woning.

   Waarom verandert dit?

   GBLT stuurt graag zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet. Dit maakt het makkelijker voor u. U ziet dan al uw belastingen in 1 oogopslag. En u kunt uw belastingzaken in 1 keer regelen.

   In sommige gevallen lukte dit niet. Dit komt omdat meerdere personen in een huishouden in ons systeem stonden: 1 als gebruiker van de woning en 1 als eigenaar. Om het voor u gemakkelijker te maken, passen we dit vanaf 2024 aan. Dat betekent dat we alle belastingaanslagen op 1 naam zetten.

  12. Voor de informatie op het aanslagbiljet gebruiken wij informatie uit basisregistraties

   In een basisregistratie staan gegevens over een bepaald onderwerp. Een basisregistratie is officieel door de overheid aangewezen. Het is verplicht voor andere overheidsorganisaties om de informatie uit een basisregistratie over te nemen. Een overheidsorganisatie mag alleen die informatie zien die nodig is om hun werk te kunnen uitvoeren.

   GBLT gebruikt vijf basisregistraties voor de informatie op het aanslagbiljet

   Hieronder vindt u een uitleg per basisregistratie:

   1. Basisregistratie personen (BRP). De gemeente beheert de gegevens in de Basisregistratie personen. In deze basisregistratie staan uw namen, geboortedatum en woonadres.
   2. Basisregistratie Kadaster (BRK). Het Kadaster beheert de gegevens in de Basisregistratie Kadaster. In deze basisregistratie staan kaarten met de verdeling, eigenschappen en eigenaren van het land en panden in heel Nederland. Bijvoorbeeld de perceeloppervlakte en de eigenaar van een perceel.
   3. Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).Het Kadaster beheert de gegevens en stelt de gegevens beschikbaar. In deze basisregistratie staan de gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.
   4. Handelsregister (HR). De Kamer van Koophandel beheert de gegevens in het handelsregister. In dit register staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties.
   5. Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In deze basisregistratie staan de regels over het wat en hoe de waardering van onroerende zaken moet plaatsvinden. De WOZ-gegevens zelf staan niet in deze basisregistratie. De WOZ-gegevens zijn in het beheer van de gemeente of de overheidsorganisatie die WOZ uitvoert. GBLT voert de WOZ uit namens de gemeenten Zwolle, Bunschoten, Nijkerk, Leusden, Ommen, Dronten en Dalfsen. Lees via deze link meer over WOZ door GBLT.

   Ga voor meer informatie over basisregistraties naar de website van de rijksoverheid.

  13. GBLT combineert zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet

   Wij combineren zoveel mogelijk de gemeente-en waterschapsbelastingen op één aanslagbiljet. Zo ontvangt u een overzicht waar alle belastingsoorten op staan die via GBLT gaan. U ontvangt een gecombineerde belastingaanslag in de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten en Ommen.

   Staat de zuiveringsheffing niet op uw aanslagbiljet en denkt u deze wel te moeten betalen?

   Neem dan contact op met onze klantenservice.

  14. De datum op uw aanslagbiljet is de datum waarop de termijnen voor betalen en bezwaar ingaan

   Wij kijken naar deze datum om bijvoorbeeld vast te stellen of u op tijd hebt betaald. Of dat uw bezwaar op tijd bij ons is binnengekomen. Wij noemen deze datum ook wel de dagtekening. De datum dat u het aanslagbiljet van ons kreeg, noemen wij ook wel een matdatum. 

  15. U krijgt dit aanslagbiljet om 2 redenen
   1. Dit aanslagbiljet heeft u nog niet gekregen.
   2. Wij hebben vastgesteld dat u gemeente- en/of waterschapsbelasting moet betalen.
   U krijgt de belastingaanslag normaal gesproken in het jaar waar de belasting voor wordt opgelegd

   Waarom dit niet is gelukt kan meerdere oorzaken hebben. GBLT mag tot 3 jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Daarom krijgt u nu dit aanslagbiljet.

  16. Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken

   Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. De deelnemers in de samenwerkingsverbanden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

   Is een pand of perceel in eigendom van meerdere personen?

   GBLT wijst dan één van hen aan als belastingschuldige voor het gehele bedrag. Het aanslagbiljet mag niet gesplitst over de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan het door hem “teveel” betaalde wel verhalen op de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan dit ook verhalen op het vermogen van het samenwerkingsverband.

  17. Onroerendezaakbelasting is een belasting die u betaalt aan de gemeente

   Onroerende zaken zijn grond en gebouwde objecten. De gemeente kent drie soorten onroerendezaakbelasting:

   • Onroerendezaakbelastingen eigenaar woning;
   • Onroerendezaakbelastingen eigenaar niet-woning;
   • Onroerendezaakbelastingen gebruiker niet-woning.

   De onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde

   Het verschilt per soort belasting en gemeente hoe hoog dit percentage is. De gemeenteraad bepaalt waar de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting aan worden besteed.  18. U kunt bezwaar maken via Mijn Loket.

  19. Wat kan ik doen als ik een aanslagbiljet heb gekregen terwijl ik geen eigenaar ben?

   Bent u geen eigenaar? Dan kunt een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket. U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB  Zwolle.

   GBLT stuurt iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak (gebouwd en/of ongebouwd en/of natuur) een belastingaanslag. Ook als de eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is geweest. Bij verkoop van de onroerende zaak verrekent de notaris deze belastingen tussen koper en verkoper. Wij verminderen de belastingaanslag dus niet.

   De watersysteemheffing (gebouwd/ongebouwd/natuur) is een tijdstipbelasting.

  20. GBLT wijst één iemand aan als belastingplichtige

   Als er meerdere personen eigenaar zijn, wijst GBLT één iemand aan als belastingplichtige volgens het Besluit aanwijzing belastingplichtige.

   De overige eigenaren kunnen ook vragen om het aanslagbiljet op naam te zetten van één van hen. Hiervoor zijn wel de handtekeningen van alle eigenaren nodig.

  1. GBLT bepaalt de naam op de belastingaanslag volgens het Besluit aanwijzing belastingplichtige.

   Uw partner kan een verzoek doen om de tenaamstelling te veranderen. Uw partner stuurt een brief met deze vraag naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen.

   GBLT stuurt uw daarna een bericht of wij de naam op de belastingaanslag kunnen aanpassen.

  2. U gebruikt uw DigiD voor inloggen op de Berichtenbox van MijnOverheid

   Heeft u een smartphone of tablet? Overweeg om de app te gebruiken. U kunt dan een pincode instellen om de Berichtenbox te openen. U kunt de Berichtenbox app downloaden in de:

    App Store (Apple)

    

   Google Play Store (Android)

  3. U kunt uw contactgegevens in 3 stappen veranderen in Mijn Loket

   Inloggen Mijn Loket

   U logt in op Mijn Loket:

   1. U komt  uit op de pagina Mijn gegevens. Hier drukt u op de blauwgedrukte letters ‘bovenstaande gegevens wijzigen’. 
   2. U kunt nu uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres aanpassen. 
   3. Bent u klaar met het aanpassen van uw gegevens? Kies dan de knop ‘Wijziging opslaan’ om de aanpassing definitief te maken.

   Vulde u een e-mailadres in? Dan krijgt u een bevestiging van de wijziging op uw e-mailadres.

   Kunt u niet in Mijn Loket? Stuur dan een ondertekende brief met de informatie die u wilt veranderen.


    

  4. Inloggen Mijn Loket

   Logt u in voor uw persoonlijke belastingen? 

   Voor uw persoonlijke belastingen logt u bij Mijn Loket in met uw DigiD. Dat kan op verschillende manieren:

   Logt u in voor uw bedrijf?

   Heeft u een eenmanszaak? Dan logt u in met uw DigiD (zie hierboven). Andere bedrijven loggen in met eHerkenning. Meer informatie over eHerkenning.

  5. Het is mogelijk dat de belastingaanslag aan meerdere personen opgelegd wordt

   GBLT bepaalt wie de aanslag krijgt. Hiervoor heeft GBLT regels gemaakt.

   Wilt u de belastingaanslag op uw naam?

   Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen met de persoon die de belastingaanslag nu krijgt. U krijgt bericht of wij de naam van de belastingaanslag kunnen aanpassen.

  6. Het is niet mogelijk de tenaamstelling te veranderen

   Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Het Kadaster noemt nu als eigenaren:

   • natuurlijke personen, zoals maten en/of vennoten;
   • rechtspersonen, zoals BV's of NV's.

   GBLT neemt deze gegevens jaarlijks van het Kadaster over

   Het aanslagbiljet kan daardoor dus niet op naam van een VOF, CV of maatschap gezet worden.

  7. U vindt de status van uw verzoek niet inzien bij GBLT. Wij hebben wel bepaalde tijd waarna wij u een beslissing sturen. Dit verschilt per situatie.

   • Vroeg u om kwijtschelding?
    U krijgt een beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag met 12 weken. Hebben wij extra informatie van u nodig? Dan krijgt u hierover een brief. Het duurt dan langer voordat u een beslissing krijgt.
     
   • Ging u in beroep tegen de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag?
    U krijgt een beslissing op een beroep op kwijtschelding met 13 weken.
     
   • Maakte u bezwaar tegen de WOZ-waarde?
    U krijgt de beslissing uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar. Hier is 1 uitzondering op: stuurt u uw bezwaar op de WOZ-waarden in de laatste zes weken van het jaar? Dan geldt deze regel niet.
     
   • Maakte u bezwaar tegen iets anders dan de WOZ-waarde?
    U krijgt de beslissing met 12 weken. Hebben wij extra informatie van u nodig? Dan krijgt u hierover een brief. Het duurt dan langer voordat u een beslissing krijgt. 

    Krijgt u geen bericht van GBLT binnen 12 weken? Dan vragen wij hierover contact op te nemen met ons op 088-064 55 55. Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
     
   • Stuurde u een klacht?
    U krijgt binnen 6 weken een beslissing.
  8. Uw belastingaanslag vindt u in de inbox van de Berichtenbox

   Na het inloggen ziet u rechts in het scherm een blok met 'Recente berichten in uw Berichtenbox'. Hier staan de laatste vier berichten die u van overheidsinstanties hebt gekregen. Staat GBLT hier niet tussen? Kies dan de blauwe knop 'Naar uw berichtenbox'.

   U klikt op het bericht van GBLT om uw belastingaanslag in te zien

   U ziet het bericht van GBLT samen met uw belastingaanslag als pdf bijlage. U klikt op de bijlage om deze te downloaden op uw computer. Daarna kunt u uw belastingaanslag bekijken door deze te openen. Ook kunt u de belastingaanslag printen.

   Ook andere post van GBLT ontvangt u via de Berichtenbox

   Via deze link leest u meer over de post die u digitaal ontvangt.

   Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met Selecteer organisaties

   Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. Door op te slaan bevestigt u uw keuze. GBLT krijgt uw keuze automatisch van de Berichtenbox van Mijn Overheid door.

  9. U bekijkt uw belastingaanslagen en brieven van GBLT in Mijn Loket

   Inloggen Mijn Loket

   U drukt in Mijn Loket op ‘Mijn documenten’ in de groene balk. Op de pagina Mijn documenten vindt u een overzicht van documenten die GBLT u stuurde.  Hier kunt u de documenten downloaden en bekijken in pdf-formaat. Mist u een document of kunt u niet in Mijn Loket? Neem contact op met onze klantenservice om de mogelijkheden te bespreken.