Bezwaar tegen belastingaanslag, WOZ-waarde of kosten

Stuur binnen zes weken uw bezwaar naar GBLT

Bent u het niet eens met de belastingaanslag, de WOZ-waarde of de kosten? Dan kunt u dit GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. U moet binnen zes weken uw bezwaar indienen. U regelt uw bezwaar via Mijn Loket of per brief. Kunt u niet in Mijn Loket? Print dan het bezwaarformulier WOZ-waarde uit. Dit bezwaarformulier helpt u om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Het pand waartegen u bezwaar maakt moet liggen in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk of Zwolle. Onze adresgegevens vindt u onderaan deze pagina. U kunt uw bezwaar niet per telefoon of e-mail doorgeven.

U kunt bezwaar maken tegen de documenten hieronder

Bezwaar maken is gratis. Wij helpen u graag als u vragen heeft. Bezwaar kunt u maken tegen:

 • uw aanslagbiljet;
 • de WOZ-waarde van de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten. Bekijk uw taxatieverslag in Mijn Loket voor onderbouwing van de WOZ-waarde.
 • de kosten van de aanmaning;
 • de kosten van het dwangbevel;
 • rentebeschikking;
 • de kosten van een hernieuwd bevel. Dit heet administratief beroep.

Wilt u uitstel om te betalen?

U moet in uw bezwaar noemen dat u uitstel wilt om te betalen. U krijgt dan uitstel van betalen over het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen een aanmaning? Dan krijgt u alleen uitstel van betaling over de aanmaningskosten.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U kunt via Mijn Loket uw bezwaar indienen. Kies hiervoor het formulier dat hoort bij het aanslagbiljet of beschikking die u heeft gekregen. Wilt u uw bezwaar indienen via brief? Zet in uw brief:

 • uw voorletter, achternaam, adres en woonplaats;
 • datum dat u de brief schrijft;
 • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
 • de reden van uw bezwaar;
 • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
 • uw handtekening.

U kunt in sommige situaties om een vergoeding van kosten vragen

U moet deze vergoeding aanvragen voor de uitspraak op uw bezwaar. In het Besluit proceskosten bestuursrecht staat voor welke kosten u een vergoeding kunt vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld om vergoeding vragen voor rechtsbijstand en voor het opvragen van uittreksels uit openbare registers, zoals het Kadaster of de Basisregistratie personen. U kunt geen vergoeding vragen voor postzegels en telefoonkosten. Bij verminderingsbeschikkingen is geen vergoeding van kosten mogelijk. In de beslissing op uw bezwaar staat of u een vergoeding krijgt.

GBLT stuurt binnen 12 weken een antwoord op uw bezwaar

Bij een bezwaar tegen de WOZ-waarde of gemeentebelastingen is deze termijn langer. GBLT heeft in dat geval tot het einde van het kalenderjaar om te beslissen. 

Wilt u bezwaar maken omdat u de post niet heeft gekregen?

Het niet ontvangen van de post is vaak geen reden om een bezwaar toe te kennen. Er is een uitzondering wanneer u kunt bewijzen dat u de post niet heeft gekregen. Bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent.