Afvalstoffenheffing Dronten

Afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van woningen waarvoor de gemeente wettelijk verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten te betalen die gemoeid zijn met het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Het niet meegeven van afvalstoffen vormt geen reden tot ontheffing van deze belasting.

Man zet container aan de weg

Afvalstoffenheffing bij verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering van het aanslagbiljet van de afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Dronten? dan wordt afvalstoffenheffing geheven voor het aantal resterende volle dagen van het belastingjaar (kalenderjaar). Een verhuizing binnen Dronten meldt u bij de gemeente Dronten. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag, tenzij u verhuist van binnen de bebouwde kom naar buiten de bebouwde kom, of andersom. 

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de afvalstoffenheffing niet kunt betalen

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing binnen de bebouwde kom.