Onroerende-zaakbelasting (OZB) Dronten

De OZB wordt geheven over de vastgestelde WOZ-waarde van objecten (woningen, bedrijfspanden etc.).

De OZB bestaat uit twee delen: het eigenarendeel en het gebruikersdeel

  • De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die per 1 januari van een belastingjaar een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning, bedrijfsgebouw of een stuk grond, in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd (bijvoorbeeld vruchtgebruik).
  • De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand (niet-woning) in gebruik heeft. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan krijgt u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als voor de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag.

Grondslag onroerende zaakbelasting (OZB) is de WOZ-waarde

De grondslag voor de belastingaanslagen OZB is de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand, zoals die staat op het gecombineerde biljet 'aanslag en waardebeschikking Wet WOZ' met waardepeildatum 1 januari.

Man staat in straat

Het komt voor dat in de totale waarde van een niet-woning een woondeel aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij een agrarisch object

Heeft 70% of meer van de WOZ-waarde betrekking op de woning of onderdelen die dienstbaar zijn aan de woning, bijvoorbeeld een carport, berging of tuinhuisje? Dan wordt het object beschouwd als een woning. Is dit minder dan 70%? Dan wordt het object aangeduid als een niet-woning. Op het aanslagbiljet is daar rekening mee gehouden.

Gevolgen voor onroerende zaakbelasting bij verhuizing, verkoop, overlijden of een andere wijziging

De OZB wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Verhuizing, verkoop, overlijden of andere wijzigingen in de loop van het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Beëindiging van gebruik van een bedrijfspand heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen als u de OZB niet kunt betalen

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.