Rioolheffing Dronten

Rioolheffing wordt opgelegd aan iedere gebruiker van een perceel, woning of niet-woning, die op het riool is aangesloten.

Is er geen gebruiker geregistreerd/aanwezig in het object? Dan wordt de eigenaar aangeslagen voor rioolheffing

Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, kan de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater en de zuivering van afvalwater betalen.

Bent u huurder of eigenaar van een woning waarvan u gebruik maakt?

U betaalt als huurder of eigenaar van een woning waarvan u gebruik maakt, een vast tarief rioolheffing. U ziet dit bedrag staan op het aanslagbiljet. Bekijk de tarieven gemeentebelasting hier.

Bent u gebruiker van een ‘niet-woning’ (bijvoorbeeld een bedrijf)?

Vanaf 2017 worden de gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijven) niet meer aangeslagen voor een vast tarief. Volgens het principe ‘de lozer betaalt’ is er een staffel in de tarieven aangebracht. Wanneer er meer water wordt ingenomen, en dus ook wordt geloosd, dan is de belastingaanslag rioolheffing hoger.

Iemand met laarzen staat op put

Rioolheffing en gevolgen bij verhuizing

Verhuist u in de loop van het belastingjaar naar een andere gemeente? Dan krijgt u voor de resterende dagen dat u niet meer in de gemeente Dronten woont een ontheffing van de rioolheffing. Verhuist u binnen de gemeente Dronten? Dan verandert er niets aan de aanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft gekregen.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de rioolheffing voor gebruikers niet kunt betalen

Kwijtschelding vraagt u digitaal aan via Mijn Loket. Of bel GBLT voor een papieren kwijtscheldingsformulier.