Havengeld Bunschoten

Het havengeld wordt geheven voor het innemen van een ligplaats in de “Oude Haven”. U krijgt een belastingaanslag in het geval u een ligplaats gebruikt.

Wie krijgt de belastingaanslag havengeld?

De persoon die de belastingaanslag krijgt, is:

  • schipper;
  • reder;
  • eigenaar van het vaartuig;
  • de persoon aan wie het vaartuig in gebruik is gegeven; of
  • de persoon die als vertegenwoordiger van een schipper, reder of eigenaar optreedt.

Het havengeld voor vaste ligplaatsen (jaarplaatsen) is daarbij verschuldigd bij het begin van het belastingjaar, of wanneer dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. Wanneer de belastingplicht voor vaste ligplaatsen in de loop van het kalenderjaar aanvangt, is het havengeld verschuldigd over de resterende dagen die er in het belastingjaar nog overblijven.

Besluit u in de loop van het jaar geen gebruik meer te maken van een ligplaats?

In geval u in de loop van het belastingjaar besluit om geen gebruik meer te maken van de ligplaats, dan kunt u soms een deel van uw havengeld terugkrijgen. Hiervoor moet u binnen 6 weken nadat deze situatie is ontstaan een verzoek indienen. Dit kunt u doen via Mijn Loket of schriftelijk melden aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor havengeld

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.