BIZ Haarbrug-Noord

Bedrijven stemmen voor investeringszone Haarbrug-Noord

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de aantrekkelijkheid en/of de veiligheid van hun bedrijfsomgeving.

De Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Haarbrug-Noord heeft het initiatief genomen om een Bedrijven Investerings Zone (BI zone) op te richten in Haarbrug-Noord, specifiek voor de veiligheid van de bedrijfsomgeving. Op 19 oktober 2015 is aan de hand van een draagvlakmeting, onder de bedrijven binnen het gebied Haarbrug-Noord, vast komen te staan dat er voldoende draagvlak is voor de verlenging van een BIZ-bijdrage. Een ruime meerderheid van de bedrijven heeft via het invullen van een stembiljet vóór de verlening van een Bedrijven Investeringszone gekozen. Hiermee is aan de wettelijke uitgangspunten voldaan.

Gemeente faciliteert

Een door de raad van de gemeente Bunschoten vastgestelde verordening van 4 juni 2015 treedt hiermee definitief in werking. Het betreft de verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Haarbrug-Noord 2016-2020.

Kostenverhaal en activiteiten

Een BIZ-bijdrage is een heffing die is bedoeld ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. In het geval van Haarbrug-Noord is de bijdrage alleen bedoeld ter beveiliging van de openbare ruimte in de BI-zone.

Het bedrijfsterrein Haarbrug-Noord kent een duidelijke begrenzing

Voor de BIZ is ook hiervan uitgegaan. Op een bijlage van de verordening is het BIZ-gebied aangegeven. Deze komt overeen met het gebied Haarbrug-Noord.

Als grondslag voor de hoogte van de BIZ-bijdrage is de waardebepaling volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) gehanteerd

Uitsluitend die objecten in het afgebakende gebied die geregistreerd staan als onroerend goed worden in de heffing betrokken. Voor een aantal objecten behoeft geen BIZ-bijdrage te worden betaald. Gedacht moet dan worden aan objecten ten behoeve van nutsvoorzieningen of niet commerciële instellingen.

Belastingplicht

Voor de BIZ-bijdrage zijn dit de gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Bij leegstaande panden wordt de zakelijk gerechtigde (eigenaar) van deze panden in de heffing betrokken.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor de BIZ heffing

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.