BIZ Haarbrug-Noord

Bedrijven stemmen voor investeringszone Haarbrug-Noord 2022-2026

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de aantrekkelijkheid en/of de veiligheid van hun bedrijfsomgeving.

Stichting Beveiliging bedrijventerrein Haarbrug-Noord heeft in 2021 een verzoek ingediend bij de gemeente Bunschoten voor een nieuwe BIZ-periode. Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen mee. Voor de instelling van een BIZ is een officiële draagvlakmeting nodig. 

Uit de draagvlakmeting is gebleken dat een meerderheid voor een vervolg van de BIZ heeft gestemd.

Gemeente faciliteert

Het college van burgemeester en wethouders stelt de uitslag van deze draagvlakmeting officieel vast in de collegevergadering van dinsdag 2 november 2021.

Kostenverhaal en activiteiten

Een BIZ-bijdrage is een heffing die is bedoeld ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. In het geval van Haarbrug-Noord is de bijdrage alleen bedoeld ter beveiliging van de openbare ruimte in de BI-zone.

Het bedrijfsterrein Haarbrug-Noord kent een duidelijke begrenzing

Voor de BIZ is ook hiervan uitgegaan. Op een bijlage van de verordening is het BIZ-gebied aangegeven. Deze komt overeen met het gebied Haarbrug-Noord.

Als grondslag voor de hoogte van de BIZ-bijdrage is de waardebepaling volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) gehanteerd

Uitsluitend die objecten in het afgebakende gebied die geregistreerd staan als onroerend goed worden in de heffing betrokken. Voor een aantal objecten behoeft geen BIZ-bijdrage te worden betaald. Gedacht moet dan worden aan objecten ten behoeve van nutsvoorzieningen of niet commerciële instellingen.

Belastingplicht

Voor de BIZ-bijdrage zijn dit de gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Bij leegstaande panden wordt de zakelijk gerechtigde (eigenaar) van deze panden in de heffing betrokken.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor de BIZ heffing

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.