Bestuursvergadering 1 april 2020

01 april 2020

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is dit een schriftelijke vergadering. Zie agendapunt 1.1: Ordevoorstel.

1. Opening en vaststellen agenda

1.1 Ordevoorstel

2. Mededelingen

 

3. Verslagen

3.1 Verslag algemeen bestuur 20 november 2019

3.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur

3.2.1 Bestuurlijke gedragscode

Besluit genomen door dagelijks bestuur op 12 maart 2020

3.2.2 Kosteloze herinnering

Besluit genomen door dagelijks bestuur op 12 maart 2020

 

4. Ingekomen post

Er is geen post binnengekomen voor het algemeen bestuur.

 

5. Onderwerpen ter informatie

Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.

5.1 Presentatie sociaal incasseren

Dit onderwerp leent zich niet voor schriftelijke behandeling. We besluiten het uit te stellen naar een geschikt moment.

5.2 Presentatie bezwaren en NCNP

Bezwaren van belastingplichtigen zijn voor GBLT een kans om te leren, voor NCNP-bureaus een verdienmodel.
De presentatie is bedoeld om met het algemeen bestuur in gesprek te gaan. Bijgesloten zijn de sheets.
Deze zijn nu ter informatie.

5.3 KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2019

5.4 Accountantsverslag GBLT 2019

 

6. Onderwerpen voor besluitvorming

6.1 Bestuurlijke positiebepaling GBLT

6.2 Koersdocument 'Wij maken ons sterk...'

6.3.1 Jaarstukken 2019

6.3.2 Online versie jaarstukken 2019

6.4 Begrotingswijziging 2020, kadernotitie 2021-2024 en ontwerpbegroting 2021

7. Rondvraag

8. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2020

9. Sluiting