Inkopen en aanbesteden

Bent u leverancier van producten of diensten aan GBLT? Of overweegt u leverancier van GBLT te worden?

Dan vertellen wij u graag meer over onze inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid. Bekijk via deze link ook ons verhaal voor een indruk van GBLT.

GBLT heeft drie sets inkoopvoorwaarden:

Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (AWBIT-2018)

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2018 (AWIV-2018)

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018)

Deze voorwaarden gelden voor alle inkopen van GBLT. In bijzondere gevallen is het toepassen van voorwaarden niet wenselijk en kan GBLT hiervan afwijken. GBLT kan er bijvoorbeeld voor kiezen om branchevoorwaarden toe te passen. Wij vragen de medewerker inkoop hierbij om advies.

Waarom heeft GBLT een inkoopbeleid?

Wij willen met ons inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

  • rechtmatig en doelmatig inkopen, zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed;
  • een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn;
  • inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding;
  • een administratieve lastenverlichting vooropstellen, voor zowel zichzelf als voor ondernemers;
  • een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van GBLT.

Om deze doelstellingen te bereiken hebben we juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit inkoopbeleid. Deze uitgangspunten en een uitgebreide omschrijving van het doel van het inkoopbeleid kunt u nalezen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 van GBLT.

Heeft u interesse om voor GBLT opdrachten uit te voeren of leverancier te worden?

GBLT kondigt haar Europese aanbestedingen voor leveringen en diensten aan op TenderNed. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar en worden niet gepubliceerd op TenderNed. Aanbestedingen met betrekking tot “werken” voert GBLT niet uit.

Houdt TenderNed dus in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn. Zodra u zich heeft geregistreerd op TenderNed, biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant voor u zijn via een 'attenderingsservice'.

Klachtenprocedure  

Niet elke vraag van een inschrijver in een aanbestedingsprocedure hoeft een klacht op te leveren. Ook hoeft niet elke klacht tot het doorlopen van de standaard voor klachtafhandeling te leiden. Vragen en verzoeken die gericht zijn op verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure, moet de inschrijver tijdig bij de aanbestedende dienst inbrengen. Daarop kan de inschrijver in de Nota van Inlichtingen ingaan. Dit geldt ook voor een verzoek tot het doorvoeren van een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsdocumenten.

Als de inschrijver het oneens blijft met de reactie in de nota van inlichtingen (of indien van toepassing in individuele inlichtingen), kan hij bij de aanbestedende dienst een klacht indienen. Dat geldt ook als een reactie uitblijft. Ook kan een inschrijver gelijk een klacht indienen.

Voor een snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten bij aanbestedingen – en conform de landelijke standaard – heeft GBLT de klachtafhandeling aanbesteden: deel 1, Standaard voor klachtafhandeling, opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken in maart 2013, overgenomen. In de aanbestedingsstukken staat duidelijk hoe een klacht kan worden ingediend en hoe GBLT de klacht behandelt. Meer informatie over deze klachtenafhandeling vindt u hier.

Een klacht indienen

In een klacht wordt gemeld dat het handelen van GBLT in strijd is met de afspraken in de aanbesteding of de wettelijke voorschriften. Alleen inschrijvers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht kunnen een klacht indienen.

Een klacht indienen kan via inkoop@gblt.nl. De klacht bevat in ieder geval:

  • een duidelijke omschrijving van de aanbesteding waarover de klacht gaat en indien aanwezig het tendernummer van TenderNed;
  • belang van de indiener van de klacht bij de verwerving van de betreffende opdracht;
  • duidelijke omschrijving van de klacht;
  • contactgegevens van de inschrijver die de klacht indient.

De indiener van een klacht krijgt een ontvangstbevestiging. Als dit nodig is voor de afhandeling van de klacht, neemt het meldpunt contact op met de ondernemer.

Onafhankelijk onderzoek naar uw klacht

Het klachtenmeldpunt aanbesteden is verantwoordelijk voor een onafhankelijke, spoedige en behoorlijke afhandeling van de klacht. Deskundigen die niet betrokken zijn bij de aanbesteding voeren het onderzoek naar de klacht uit.