Bestuursvergadering 6 april 2022

06 april 2022

3. Mededelingen

 

5. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post

 

6. Onderwerpen ter informatie

6.1 Evaluatie klachten 2021

6.2 Evaluatie bezwaren 2021

 

7. Onderwerpen voor bespreking en besulitvorming

7.1 Jaarstukken 2021

7.2 Begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en Kadernotitie 2023-2026

7.3 Vervolg advies toekomstvaste GR

 

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022

10. Sluiting