Bestuursvergadering 6 september 2023

06 september 2023

Wilt u een digitoegankelijke versie van één of meer stukken op deze agenda? Dan kunt u deze opvragen op redactie@gblt.nl.

1. Opening en vaststellen agenda

1.1 Aanwijzing bestuurders

4. Ingekomen post

5. Onderwerpen ter informatie

5.1 Notitie kostenverrekening Wet waardering onroerende zaken

6. Onderwerpen voor besluitvorming

6.1 Ontvangen rentebaten

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur 29 november 2023

10. Sluiting