Bestuursvergadering 9 februari 2022

09 februari 2022

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verkiezing voorzitter / lid dagelijks bestuur

 

5. Ingekomen post

5.1 Afscheid Bussink

6. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

6.1 Rapportage bestuurlijke werkgroep

 

7. Rondvraag

8. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 6 april 2022

9. Sluiting