BIZ Spakenburg-Centrum

Bedrijven stemmen voor investeringszone Spakenburg-Centrum. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone van hun bedrijfsomgeving of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. 

De Stichting Ondernemersfonds Spakenburg-Centrum heeft het initiatief genomen om een Bedrijven Investerings Zone (BI zone) op te richten

Op 16 november 2015 is aan de hand van een draagvlakmeting, onder de bedrijven binnen het gebied Spakenburg-Centrum, vast komen te staan dat er voldoende draagvlak is voor de invoering van een BIZ-bijdrage. Een meerderheid van de bedrijven heeft via het invullen van een stembiljet vóór de instelling van een Bedrijven Investeringszone gekozen. Hiermee is aan de wettelijke uitgangspunten voldaan.

Gemeente faciliteert

Een door de raad van de gemeente Bunschoten vastgestelde verordening van 17 september 2015 treedt hiermee definitief in werking. Het betreft de verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Spakenburg-Centrum. De gemeente verzorgt de heffing van de BIZ-bijdrage van de bedrijven binnen het gebied en de afdracht van de gelden aan de Stichting.

Kostenverhaal en activiteiten

Een BIZ-bijdrage is een gebiedsgerichte bestemmingsheffing voor gezamenlijke investeringen door ondernemers in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. De activiteiten zijn genoemd in de uitvoeringsovereenkomst. Op een bijlage van de verordening is het BIZ-gebied aangegeven.

Als grondslag voor de hoogte van de BIZ-bijdrage is de waardebepaling volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) gehanteerd

Uitsluitend die objecten in het afgebakende gebied die geregistreerd staan als onroerend goed worden in de heffing betrokken. Voor een aantal objecten behoeft geen BIZ-bijdrage te worden betaald. Gedacht moet dan worden aan objecten ten behoeve van nutsvoorzieningen of niet commerciële instellingen.

Belastingplicht

Voor de BIZ-bijdrage zijn dit de gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Bij leegstaande panden wordt de zakelijk gerechtigde (eigenaar) van deze panden in de heffing betrokken.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor de BIZ heffing

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.