Bronnering en sanering

Bronnering of sanering is een (tijdelijke) onttrekking van grondwater

Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen bij bouwprojecten of graafwerkzaamheden. U moet zuiverings- of verontreinigingsheffing betalen als u afvoert of loost vanuit een bronnering, sanering of grondwateronttrekking.

Iedereen die water afvoert op een riolering of loost op een oppervlaktewaterlichaam, betaalt zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing

Daarom betaalt u ook zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing als u bronneringswater, saneringswater of grondwater afvoert of loost. U betaalt:

 • zuiveringsheffing als u water afvoert op een riolering;
 • verontreinigingsheffing als u water loost op een oppervlaktewaterlichaam. Voorbeelden van oppervlaktelichamen zijn een sloot, rivier of meer.

U berekent de hoogte van uw aanslag door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief

De hoogte van de belastingaanslag hangt af van de vervuiling van het afvalwater. Ook in grond- of bronneringswater zit vervuiling. Het aantal vervuilingseenheden berekent u door de hoeveelheid water dat u afvoert of loost te vermenigvuldigen met de coëfficiënt. De coëfficiënt is voor:

 • Drents Overijsselse Delta 0,0010
 • Rijn en IJssel 0,0010
 • Vechtstromen 0,0010
 • Vallei en Veluwe 0,0010
 • Zuiderzeeland 0,0016

Deze coëfficiënt geldt alleen als u het water vanuit uw bronnering of sanering afvoert of loost in dezelfde samenstelling waarin u dit heeft opgepompt of weggepompt. Gebruikt u bijvoorbeeld grondwater in uw bedrijfsproces of huishouden? Dan mag u het aantal vervuilingseenheden niet op deze manier bepalen.

Uw waterschap stelt de tarieven per vervuilingseenheid vast in de belastingverordening

Bekijk via deze link een overzicht van de tarieven voor waterschapsbelasting. De tarieven voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn binnen hetzelfde waterschap gelijk.

Rekenvoorbeeld

Voor een bouwproject in het gebied van waterschap Vechtstromen is in het kalenderjaar 2022 150.000 m3 grondwater weggepompt en afgevoerd op de gemeentelijke riolering. De heffing wordt dan berekend via vier stappen:

 1. Bepaal of u zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing moet betalen
  Het water is afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Hiervoor betaalt u zuiveringsheffing.
 2. Bepaal het aantal vervuilingseenheden
  De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in het gebied van waterschap Vechtstromen dus moet u de hoeveelheid afgevoerd water vermenigvuldigen met coëfficiënt 0,0010. Er is 150.000 m3 afgevoerd. Het aantal vervuilingseenheden bedraagt: 150.000 m3 x 0,0010 = 150 vervuilingseenheden.
 3. Bepaal de hoogte van het tarief
  Voor de zuiveringsheffing in het gebied van het waterschap Vechtstromen is voor het heffingsjaar 2022 het tarief vastgesteld op € 57,50 per vervuilingseenheid.
 4. Berekenen hoogte van de belastingaanslag
  De hoogte van de aanslag is:
  150 vervuilingseenheden x € 57,50 = € 8.625,00

Meer informatie over het beleid van GBLT voor bronneringen en saneringen?

Bekijk via deze link de beleidsregel berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen'. De informatie hierboven is gebaseerd op deze beleidsregel.