Bestuursvergadering 30 november

30 november 2022

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

 

5. Onderwerpen ter informatie

5.1 Managementletter 2022

5.2 Bevoegdhedenregister 2023

5.3 KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer

5.4 Presentatie servicebeloften

 

6. Pauze

7. Onderwerpen voor besluitvorming

7.1 Vergaderschema 2023

7.2 Woo-aanwijsbesluit

 

8. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

8.1 Tweede Bestuursrapportage 2022

 

9. Rondvraag

10. Volgende vergadering van het algemeen bestuur

11. Sluiting